Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Η Επιτροπή δρομολογεί διαβούλευση για τη βελτίωση της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2011 – Με ποσοστό μέχρι 49% των ευρωπαίων να ζουν σε περιοχές όπου οι ενωσιακοί στόχοι όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί, η ρύπανση του αέρα αποτελεί μία από τις κύριες περιβαλλοντικές ανησυχίες που διακατέχουν τους πολίτες της ΕΕ.

Ως τμήμα μιας συνολικής επανεξέτασης των πολιτικών της Ευρώπης όσον αφορά τον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία αποβλέπει στον καθορισμό νέων μακροπρόθεσμων στόχων πέραν του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση για την ισχύουσα πολιτική της στο συγκεκριμένο τομέα. Τις επόμενες δώδεκα εβδομάδες, θα επιδιωχθεί η διατύπωση απόψεων σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και με την πρόοδο εφαρμογής του. Η διαδικτυακή αυτή διαβούλευση αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας προβληματισμού που θα συνεισφέρει στην επανεξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο το 2013.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε: "Αξιολογώντας την πρόοδο της Ευρώπης όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, αρκετά είναι τα επιτεύγματα για τα οποία μπορούμε να υπερηφανευθούμε. Όμως, με 500 000 πρώιμους θανάτους συνδεόμενους με τα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια, είναι σαφές ότι απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν. Πρέπει να αρχίσουμε χωρίς καθυστέρηση ένα διάλογο για την επόμενη γενεά στόχων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα."

Στη δημόσια διαβούλευση καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταλλάξουν τις απόψεις τους για τους βέλτιστους τρόπους αναβάθμισης της νομοθεσίας της ΕΕ που διέπει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Η διαβούλευση χωρίζεται σε δύο μέρη – ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στο ευρύ κοινό αφενός, και αφετέρου ένα μεγαλύτερο μέρος για τους ειδικούς και τους επαγγελματικά ασχολούμενους από τις εθνικές διοικήσεις, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τους ερευνητές, τις επιχειρήσεις, τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους φορείς από τον τομέα της υγείας, φιλοπεριβαλλοντικές και άλλες ομάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Επόμενα βήματα

Πρόκειται για την αρχή μιας ευρείας διαδικασίας διαβουλεύσεων, όπως εξαγγέλθηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο 2011 (βλ. MEMO/11/31). Η Επιτροπή θα συνεχίσει το προπαρασκευαστικό έργο της και θα πραγματοποιήσει άλλο ένα γύρο δημόσιων διαβουλεύσεων προτού υποβάλει τις ιδέες της για τη μελλοντική ενωσιακή πολιτική όσον αφορά τον ατμοσφαιρικό αέρα, το αργότερο το 2013.

Ιστορικό

Η ενωσιακή πολιτική όσον αφορά τον ατμοσφαιρικό αέρα έχει μακρά παράδοση και αποτελεί μία από τις επιτυχίες της περιβαλλοντικής πολιτικής. Σύμφωνα με την Έκθεση για την κατάσταση του Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), οι εκπομπές από όλους τους σχετιζόμενους ατμοσφαιρικούς ρύπους έχουν μειωθεί την τελευταία 20ετία. Οι εκπομπές από ορισμένους ρύπους έχουν μειωθεί σημαντικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εκπομπές μολύβδου (κατά 90% περίπου). Η ενωσιακή νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές, τις εκπομπές από οχήματα και την ποιότητα των καυσίμων διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή.

Πλην όμως, η ατμοσφαιρική ποιότητα στην ΕΕ υπολείπεται κατά τι από τους στόχους του 6ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης, όπου η ΕΕ συμφώνησε να "επιτύχει επίπεδα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα τα οποία δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον."

Το 2008, το 45% του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε ακόμη σε ζώνες που υπερέβαιναν τις οριακές τιμές όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10), το 49% σε ζώνες που υπερέβαιναν τις ετήσιες οριακές τιμές NO2 και το 46% σε ζώνες που υπερέβαιναν την τιμή-στόχο για το O3. Επιπλέον, το 20-30% του αστικού πληθυσμού ήταν εκτεθειμένο σε σειρά υπερβάσεων.

Το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο "Στάση των ευρωπαίων πολιτών έναντι του περιβάλλοντος" (365) αποκαλύπτει ότι το 36% των πολιτών κατατάσσει τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα μεταξύ των πέντε κυριότερων περιβαλλοντικών ανησυχιών τους, ενώ το 40% αναφέρει τη ρύπανση στις μικρές και μεγάλες πόλεις ως το περιβαλλοντικό πρόβλημα που τους απασχολεί περισσότερο.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Η διαβούλευση μπορεί να τηλεφορτωθεί στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την ατμοσφαιρικό αέρα και την αναθεώρησή της:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Αρμόδιοι:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar