Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise zahájila konzultaci o zlepšení politiky EU týkající se kvality ovzduší

Brusel 30. června 2011 – Vzhledem k tomu, že 49 % Evropanů žije v oblastech, kde cíle EU týkající se kvality ovzduší nejsou stále splněny, je znečištění ovzduší jedním z hlavních ekologických problémů, se kterým se občané EU potýkají.

Evropská komise právě zahajuje veřejnou konzultaci o své současné politice v této oblasti jako součást komplexního přezkumu evropských politik týkajících se ovzduší, jehož cílem je stanovit nové dlouhodobé cíle pro období po roce 2020. Během příštích dvanácti týdnů budou zjišťovány různé názory na slabé a silné stránky stávajícího legislativního rámce a na pokrok při jeho uvádění do praxe. Konzultace bude probíhat prostřednictvím internetu a zapadá do širšího procesu reflexe, který nejpozději do roku 2013 vyústí v revizi této politiky.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Ohlédneme-li se zpět na pokrok, kterého Evropa dosáhla v oblasti kvality ovzduší, máme být na co hrdi. Je však před námi ještě dost práce, jak dokazuje půl milionu předčasných úmrtí ovlivněných znečištěním prachovými částicemi v ovzduší. Bezodkladně musíme zahájit diskusi o další generaci cílů v oblasti kvality ovzduší.“

V rámci této veřejné konzultace se všechny zúčastněné strany vyzývají k výměně názorů o nejvhodnějších způsobech zlepšení právních předpisů EU týkajících se kvality ovzduší. Veřejná konzultace se skládá ze dvou částí – krátkého dotazníku pro širokou veřejnost a delšího oddílu pro odborníky na danou oblast z vnitrostátních správních orgánů, regionálních nebo místních orgánů, ze sféry výzkumu, podnikání, zdravotnictví, životního prostředí a pro další zúčastněné strany a skupiny, jež mají co říci k provádění právních předpisů EU týkajících se kvality ovzduší.

Další kroky

Toto je začátek širšího postupu konzultací, který Komise oznámila v lednu 2011 (viz MEMO/11/31). Komise bude pokračovat v přípravných pracích a uskuteční další kolo veřejných konzultací předtím, než nejpozději v roce 2013 představí své náměty pro budoucí politiku EU týkající se ovzduší.

Souvislosti

Politika EU týkající se ovzduší má dlouhou historii a představuje jeden z úspěchů politiky ochrany životního prostředí. Podle zprávy o stavu životního prostředí Evropské agentury pro životní prostředí se během posledních dvaceti let snížily emise všech významných znečišťujících látek. Emise některých znečišťujících látek se snížily podstatným způsobem, například emise olova klesly přibližně o 90 %. Na toto snížení měly značný vliv právní předpisy EU o průmyslových emisích, emisích z vozidel a o kvalitě paliv.

Avšak kvalita ovzduší v EU stále nedosahuje cílů vytyčených v šestém akčním programu pro životní prostředí, ve kterém EU odsouhlasila „dosažení úrovně jakosti vzduchu, která nepředstavuje rizika pro lidské zdraví a pro životní prostředí, ani na ně nemá výrazně negativní dopad“.

V roce 2008 stále žilo 45 % obyvatel EU v oblastech, kde byly překročeny limity emisí prachových částic (PM10), 49 % v oblastech, kde byly překročeny roční limity NO2, a 46 % v oblastech, kde byly překročeny cílové zdravotní limity ozonu. 20 – 30 % obyvatel měst je navíc vystaveno celé řadě nadlimitních hodnot.

Z posledního průzkumu Eurobarometru o postoji evropských občanů k životnímu prostředí (365) vyplynulo, že 36 % občanů řadí znečištění ovzduší mezi pět hlavních problémů v oblasti životního prostředí, zatímco 40 % zmiňuje znečištění ve městech jako první problém, který jim v souvislosti s životním prostředím přijde na mysl.

Další informace:

Do konzultací se lze zapojit na následující internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Podrobnosti o politice EU v oblasti ovzduší a jejím přezkumu:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22950668)


Side Bar