Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията започна допитване за подобряване на политиката на ЕС по отношение на качеството на въздуха

Брюксел, 30 юни 2011 г. — Близо 49 % от европейците живеят в райони, където целите на ЕС за качество на въздуха все още не са постигнати, а замърсяването на въздуха е една от основните тревоги в екологичен план за гражданите на Съюза

В рамките на всеобхватен преглед на политиките на ЕС по отношение на въздуха за определяне на нови дългосрочни цели след 2020 г., Европейската комисия стартира публично допитване относно настоящата си политика в тази област. През следващите дванадесет седмици ще се събират мнения за предимствата и недостатъците на съществуващото законодателство и за напредъка в прилагането му. Онлайн допитването е част от по-широк процес на преосмисляне, предшестващ самото преразглеждане, което трябва да завърши до 2013 г.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Поглеждайки назад към постигнатото от Европа за подобряване качеството на въздуха, можем да се гордеем с много неща. Но при 500 000 случая на преждевременна смърт, дължаща се на висока степен на замърсяване на въздуха с прахови частици, очевидно имаме още много работа. Веднага трябва да започнем дискусии за следващото поколение цели по отношение на качеството на въздуха“.

Публичното допитване приканва всички заинтересовани страни да споделят вижданията си за най-удачния начин, по който да се подобри законодателството на ЕС в областта на качеството на въздуха. То е разделено на две части — кратък въпросник за широката общественост и по-дълъг раздел за експерти и служители от национални администрации, регионални или местни власти, научни работници, стопански предприятия, заинтересовани страни, здравни, природозащитни и други групи, участващи в прилагането на законодателството на ЕС по отношение на качеството на въздуха.

Следващи стъпки

Това е началото на широк консултативен процес, както съобщи Комисията през януари 2011 г. (виж MEMO/11/31). Комисията ще продължи подготовката и ще проведе още един етап на публични допитвания преди да представи, най-късно до 2013 г., идеите си за бъдещето на европейската политика по отношение на въздуха.

Обща информация

Европейската политика за въздуха има дълга история и е един от примерите за успех на политиката в областта на околната среда. Според доклада „Европейската околна среда: състояние и перспективи 2010“ на Европейската агенция по околна среда (ЕЕА) емисиите на всички значими замърсители на въздуха са намалели през последните 20 години. Емисиите на някои замърсители, например олово, са намалели драстично — с близо 90 %. Европейското законодателство за емисиите от промишлеността, превозните средства и качеството на горивата изигра важна роля за тази промяна.

Качеството на въздуха в ЕС обаче все още не отговаря на целите на Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда, в която ЕС изрази волята си за „ постигане на качество на въздуха, което не представлява опасност и не засяга сериозно човешкото здраве и околната среда“.

През 2008 г. 45 % от населението на ЕС все още живееше в райони, в които праховите частици (PM10) надвишаваха допустимите стойности, 49 % — в зони с емисии на азотен диоксид над допустимите, а 43 % — в зони с нива на озона над безопасните за човешкото здраве стойности. Освен това, 20-30 % от градското население са изложени на най-различни нарушения на допустимите норми.

Последното проучване на Евробарометър за „Отношението на европейските граждани към околната среда“ (365) показва, че 36 % от гражданите посочват замърсяването на въздуха, наред с други четири основни фактора, като повод за загриженост спрямо околната среда, а 40 % спонтанно посочват най-напред замърсяването в градовете като екологичен проблем.

Допълнителна информация:

За да участвате в допитването:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Повече подробности за политиката на ЕС за въздуха и нейния преглед:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar