Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Investera idag för tillväxt imorgon

Bryssel den 29 juni 2011. Europeiska unionen har en liten budget, men budgeten har en stor påverkan på Europas medborgare. Kommissionens förslag om en flerårig budget för 2014–2020 ska uppfylla dagens prioriteringar och morgondagens behov. Den inriktas huvudsakligen på en finansiering på EU-nivå som ger verkligt mervärde. Ett exempel är den nya fonden för ett sammankopplat Europa som ska finansiera gränsöverskridande projekt inom områdena energi, transport och informationsteknik för att stärka den inre marknaden. Betydligt mer pengar för forskning och innovation för att investera i vår konkurrenskraft och mer pengar för Europas ungdomar är bara några av de nya inslagen i kommissionens förslag. Denna innovativa EU-budget är också målinriktad: det totala belopp som föreslagits för de kommande sju åren uppgår till 1,025 miljarder euro i åtaganden (1,05 % av EU:s BNI) och till 972,2 miljarder euro (1 % av EU:s BNI) i betalningar.

Uttalande av José Manuel Barroso:

– Med nuvarande strama finanspolitik i hela EU har kommissionen lagt fram ett ambitiöst men realistiskt förslag inför nästa fleråriga budgetram, säger Janusz Lewandowski, kommissionsledamot med ansvar för finansiell planering och budget.

– Genom smarta omfördelningar av budgeten har utrymme skapats för att finansiera nya prioriteringar som gränsöverskridande infrastruktur för energi och transport, forskning och utveckling, utbildning och kultur, att säkra externa gränser och stärka våra grannar i öster och söder. Vidare har vi moderniserat så gott som samtliga politikområden genom att förenkla våra program och genom att öka villkorligheten för hur medlen spenderas, fortsätter han.

(Se den fullständiga tabellen i bilagan)

För tillväxt och sysselsättning

Den nya fonden för ett sammankopplat Europa ska öka det alleuropeiska värdet på infrastrukturprojekten. Fondens 40 miljarder euro och ytterligare 10 miljarder euro från Sammanhållningsfonden ska preliminärt ägnas åt de förtecknade transporter, energi och informations- och kommunikationsteknikprojekt som ska ge ökade sammankopplingsmöjligheter i Europa. {0>These growth enhancing connections will provide better access to the internal market and terminate the isolation of certain economic "islands".Sådana tillväxtökande sammankopplingar ska ge en bättre tillgång till den inre marknaden och leda till att vissa tidigare ekonomiskt isolerade verksamheter kan kopplas samman. Fonden ger möjligheter att använda innovativa finansieringsinstrument för att påskynda och säkra större investeringar än som kan uppnås enbart genom offentlig finansiering. The Commission will promote the use of EU project bonds to bring forward the realisation of these important projects.Kommissionen kommer att främja användningen av EU-projektobligationer för att förverkliga dessa viktiga projekt.

En hållbar ekonomisk tillväxt börjar i våra städer och regioner. The substantial amounts for economic, social and territorial cohesion (€376bn for the whole period) will be more closely linked to Europe 2020 objectives.De betydande belopp som avsatts för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (376 miljarder euro för hela perioden) ska kopplas närmare samman med Europa 2020-strategin. En ny kategori ”övergångsregioner” kommer att införas. Nya villkorade bestämmelser ska se till att EU:s finansiering är resultatinriktad och skapar starka incitament för medlemsstaterna att faktiskt genomföra målen i Europa 2020-strategin. Partnerskapsavtal kommer att ingås med var och en av medlemsstaterna för en ömsesidig förstärkning av både den nationella finansieringen och EU-finansieringen.

Kommissionen föreslår också en förstärkning av programmen för utbildning och yrkesutbildning. En av de allra bästa affärsplanerna är att investera i ungdomar. För att överbrygga fragmenteringen av de nuvarande programmen vill man skapa ett integrerat program med 15,2 miljarder euro för utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, med en tydlig fokusering på att utveckla kompetens och rörlighet.

Investeringarna i forskning och innovation under de kommande sju åren ska ökas kraftigt. En gemensam EU-strategi kallad Horizon 2020 med en budget på 80 miljarder euro ska öka Europas globala konkurrenskraft och bidra till att skapa morgondagens arbetstillfällen och idéer. Den ska samla alla projekt på detta område för att undanröja fragmentering och få EU-finansierade projekt att bättre stämma överens med de nationella forskningsprogrammen.

För ett grönare, mer modernt jordbruk

Med en budget på 371,72 miljarder euro är en modern gemensam jordbrukspolitik, som är en verklig gemensam europeisk politik, av strategisk betydelse för vår ekonomi och miljö, säkra och sunda livsmedel och utvecklingen av landsbygdskommunerna. Politiken visar på hur varje euro kan och måste tjäna många mål. Av det direkta stödet till jordbrukarna kommer 30 % att beviljas på villkor att de gör sin verksamhet mer miljövänlig. Kommissionen föreslår också att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska öppnas för jordbrukare. Skillnaderna i de direkta betalningarna mellan medlemsstaterna ska också minskas.

För ett säkrare Europa

Att bygga ett säkrare Europa inbegriper en förbättring av vår miljö och skydd av vårt klimat. Kommissionen föreslår att dessa frågor ska integreras i alla områden. Kommissionen har för avsikt att öka andelen klimatrelaterade utgifter till minst 20 %, där bidragen från olika politikområden ska genomgå konsekvensbedömningar.

Kommissionen föreslår också att 4,1 miljarder euro ska investeras i europeisk säkerhet för att bekämpa brottslighet och terrorism och 3,4 miljarder euro investeras i migrations- och asylpolitik, områden som är avgörande för vår konkurrenskraft och sociala sammanhållning. Båda fonderna ska innehålla en extern dimension, i form av samarbete med länder utanför EU.

För ett starkare Europa i världen

Dessa anslag ska också bidra till att göra Europa till en inflytelserik global aktör eftersom budgeten för yttre förbindelser ökar till 70,2 miljarder euro. Med allianser som ändrar sig och uppkomsten av nya maktbefogenheter måste Europa agera för att höras. Vår grannskapspolitik för att främja demokrati och välstånd i Europa får 16 miljarder euro i anslag. Vi kommer också att fortsätta våra åtaganden för att hjälpa de fattigaste i världen. Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete får 20,6 miljarder euro för fattigdomsutrotning och våra förpliktelser vad gäller millennieutvecklingsmålen.

Bättre resurser för EU:s budget

Den nya fleråriga budgetramen ska innehålla en öppnare och rättvisare finansiering som ger möjligheter att förenkla och sänka medlemsstaternas bidrag. Kommissionen föreslår att nya egna medel ska läggas till de befintliga, enligt vad som anges i fördraget. Syftet är inte att öka EU:s budget, utan att ge den en mer solid grund och sänka medlemsstaternas direkta bidrag.

De nya egna medlen ska utgöras av en skatt på finansiella transaktioner och en ny moderniserad mervärdesskatt. Samtidigt avskaffas de nuvarande egna medlen från mervärdesskatt (en andel av den nationella mervärdesskatt som samlas in av medlemsstaterna).

Kommissionen föreslår också en förenkling av de nuvarande korrigeringsmekanismer som gäller för vissa medlemsstater. Det ska göras genom ett schablonavdrag på deras BNI-betalningar brutto.

Administration 2014–2020

För närvarande står de administrativa utgifterna bara för 5,7 % av den totala EU-budgeten. Kommissionen föreslår att ingen ökning ska göras av de administrativa utgifterna under nästa period. Samtidigt föreslår kommissionen ytterligare förändringar i tjänsteföreskrifterna för EU-tjänstemän, efter 2004 års personalreform (genom vilken redan 3 miljarder euro har sparats och som kommer att leda till besparingar på ytterligare 5 miljarder euro senast 2020).

För närmare upplysningar:

Meddelandet finns på Multiannual Financial Framework website

MEMO/11/468: Multiannual Financial Framework (MFF): Questions and answers

MEMO/11/469: Money where it matters – how the EU budget delivers value to you

MEMO/11/459: Myths about the EU budget and the Multiannual Financial Framework

SPEECH/11/487: Remarks by President Barroso on the Commission's proposals for the 2014-2020 Multi-Annual Financial Framework

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar