Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Dnešné investície do budúceho rastu

Brusel, 29. júna 2011 – Európska únia disponuje malým rozpočtom, ktorý však má na obyvateľov Európy výrazný vplyv. Návrh Komisie viacročného rozpočtu na roky 2014 až 2020 reaguje na súčasné problémy a budúce potreby. Zameriava sa na prioritné financovanie na úrovni EÚ, ktoré poskytuje skutočnú pridanú hodnotu. Ide napríklad o nástroj Connecting Europe, v rámci ktorého sa financujú cezhraničné projekty v oblastiach energetiky, dopravy a informačných technológií s cieľom posilniť štruktúru vnútorného trhu; ďalej o výrazne väčší objem investícií do výskumu a inovácie s cieľom podporiť našu konkurencieschopnosť; ako aj o väčšie investície do európskej mládeže – sú to len niektoré z nových prvkov v návrhu Komisie. Tento inovačný rozpočet EÚ zároveň zostáva cielený: celková suma navrhovaná na ďalších sedem rokov predstavuje 1 025 miliárd EUR vo forme záväzkov (1,05 % HND EÚ) a 972,2 miliardy EUR (1 % HND EÚ) vo forme platieb.

Vyhlásenie predsedu Barrosa:

V dnešnej dobe úsporných opatrení v rámci celej EÚ predložila Komisia ambiciózny, avšak realistický návrh na budúci VFR, uviedol komisár pre finančné plánovanie a rozpočet Janusz Lewandowski: prostredníctvom rozumného prerozdelenia rozpočtu sme vytvorili priestor na financovanie nových priorít, akými je napríklad cezhraničná infraštruktúra pre energetiku a dopravu, výskum a vývoj, vzdelávanie a kultúra, zabezpečenie vonkajších hraníc a posilnenie našich južných a východných susedov. Okrem toho sme zmodernizovali takmer všetky naše politiky prostredníctvom zjednodušenia našich programov a posilnenia podmienenosti využívania finančných prostriedkov.

(Pozri tabuľku v prílohe).

Hospodársky rast a zamestnanosť

Cieľom nového fondu, ktorým je nástroj Connecting Europe, je zvyšovať celoeurópsku hodnotu projektov infraštruktúry. Keďže tento nástroj disponuje 40 miliardami EUR a ďalších 10 miliárd EUR je k dispozícii z Kohézneho fondu, zahŕňa predbežný zoznam projektov v oblastiach dopravy, energetiky a IKT, ktoré v rámci Európy prinášajú väčšiu vzájomnú prepojenosť. Tieto spojenia posilňujúce rast poskytnú lepší prístup k vnútornému trhu a ukončia izoláciu niektorých ekonomických „ostrovov“. Nástroj Connecting Europe poskytuje možnosti na využitie inovatívnych finančných nástrojov na zaistenie väčšieho objemu investícií a ich urýchlenie, ktoré by bolo možné dosiahnuť len prostredníctvom verejného financovania. Komisia bude podporovať využitie dlhopisov na projekty EÚ ako prostriedku na zabezpečenie realizácie týchto dôležitých projektov.

Trvalo udržateľný hospodársky rast začína v našich mestách a regiónoch. Značné sumy na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť (376 miliárd EUR na celé obdobie) budú užšie prepojené s cieľmi stratégie Európa 2020. Vytvorí sa nová kategória „prechodných regiónov“. Novými ustanoveniami o podmienenosti sa zaistí, že financovanie EÚ bude zamerané na výsledky a bude výrazným stimulom pre členské štáty s cieľom zabezpečiť účinné plnenie cieľov stratégie Európa 2020. S každým členským štátom sa uzatvoria dohody o partnerstve, ktorými sa zabezpečí vzájomné posilnenie vnútroštátneho financovania a financovania EÚ.

Komisia takisto navrhuje posilniť programy vzdelávania a odbornej prípravy. Investície do mladých ľudí sú jedným z najlepších obchodných plánov. S cieľom prekonať fragmentáciu súčasných nástrojov Komisia navrhuje vytvorenie integrovaného programu vo výške 15,2 miliardy EUR na vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež s jednoznačnou orientáciou na rozvoj zručností a mobility.

Investície do výskumu a inovácie sa počas ďalších siedmich rokov výrazne zvýšia. Spoločnou stratégiou EÚ s názvom „Horizon 2020“, v rámci ktorej je k dispozícii 80 miliárd EUR, sa zvýši globálna konkurencieschopnosť Európy a prispeje sa k vytvoreniu pracovných miest a projektov. V rámci nej sa zhromaždia všetky projekty v tejto oblasti s cieľom odstrániť fragmentáciu a zabezpečiť, aby projekty financované EÚ lepšie dopĺňali a pomáhali koordinovať vnútroštátne úsilie.

Ekologickejšie a modernejšie poľnohospodárstvo

Moderná spoločná poľnohospodárska politika, v rámci ktorej je k dispozícii 371,72 miliardy EUR a ktorá je skutočne spoločnou európskou politikou, má pre naše hospodárstvo a životné prostredie, bezpečné a zdravé potraviny a rozvoj vidieckych spoločenstiev naďalej kľúčový význam. Pomocou tejto politiky sa dokazuje, ako každé euro môže a musí slúžiť viacerým účelom. 30 % priamej podpory pre poľnohospodárov bude podmienených „ekologizáciou“ ich činnosti. Komisia takisto navrhuje sprístupniť poľnohospodárom Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Znížia sa teda rozdiely v priamych platbách medzi členskými štátmi.

Bezpečnejšia Európa

Vytvorenie bezpečnejšej Európy znamená zlepšenie nášho životného prostredia a ochranu našej klímy. Komisia navrhuje posilnenie uvedených oblastí. Komisia navrhuje prostredníctvom príspevkov z rôznych oblastí politík, ktoré budú podliehať hodnoteniu vplyvu, zvýšiť pomer financovania v oblasti klímy aspoň na 20 %.

Komisia takisto navrhuje investície vo výške 4,1 miliardy EUR do európskej bezpečnosti na boj proti kriminalite a terorizmu a 3,4 miliardy EUR do migračnej a azylovej politiky, ktoré sú kľúčové pre našu konkurencieschopnosť a sociálnu súdržnosť. Oba fondy budú mať vonkajší rozmer zameraný na spoluprácu s tretími krajinami.

Silnejšia Európa vo svete

Pomocou tohto rozpočtu sa takisto prispeje k posilneniu postavenia Európy vo svete, a to prostredníctvom rozpočtu na vonkajšie vzťahy vo výške 70,2 miliardy EUR. V čase meniacich sa aliancií a vznikajúcich nových síl sa musí Európa viac snažiť, aby bolo jej hlas vo svete počuť. Na našu susedskú politiku bude s cieľom podporovať demokraciu a prosperitu v Európe vyčlenených 16 miliárd EUR. Takisto budeme pokračovať v plnení našich záväzkov týkajúcich sa poskytovania pomoci najchudobnejším vo svete. V rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI) bude k dispozícii 20,6 miliardy EUR s cieľom zamerať sa na odstránenie chudoby a pokračovať v našich záväzkoch týkajúcich sa rozvojových cieľov milénia.

Lepšie zdroje rozpočtu EÚ

V rámci nového viacročného rozpočtu EÚ budú zdroje transparentnejšie a spravodlivejšie a príspevky členských štátov sa znížia a zjednodušia. Komisia navrhuje popri existujúcich zdrojoch nové vlastné zdroje, ako sa predpokladá v zmluve. Cieľom nie je zvýšenie, ale zabezpečenie solídnejšieho základu rozpočtu EÚ a zníženie priamych príspevkov členských štátov.

Novými vlastnými zdrojmi by bola daň z finančných transakcií a nová modernizovaná DPH. Zároveň by sa zrušil súčasný zdroj založený na DPH (pomer vnútroštátnej DPH vyberanej členskými štátmi).

Komisia takisto navrhuje zjednodušenie existujúcich korekčných mechanizmov, ktoré sa uplatňujú na mnohé členské štáty. Uskutoční sa to prostredníctvom hrubého zníženia paušálnej sumy v rámci ich platieb HND.

Administratíva v rokoch 2014 až 2020

V súčasnosti predstavujú administratívne výdavky iba 5,7 % celkového rozpočtu EÚ. Komisia navrhuje, aby sa administratívne výdavky na ďalšie finančné obdobie nezvyšovali. Komisia súčasne na základe reformy v oblasti ľudských zdrojov z roku 2004 (pomocou ktorej sa už ušetrili 3 miliardy a ďalších 5 miliárd sa ušetrí do roku 2020) navrhuje ďalšie úpravy služobného poriadku úradníkov EÚ.

Viac informácií:

Oznámenie je dostupné na stránke viacročného finančného rámca

MEMO/11/468: Viacročný finančný rámec (VFR): otázky a odpovede

MEMO/11/469: Správne využitie financií – čo vám prináša rozpočet EÚ

MEMO/11/459: Mýty o rozpočte EÚ a viacročnom finančnom rámci

SPEECH/11/487: Pripomienky predsedu Barrosa k návrhu Komisie viacročného finančného rámca na roky 2014 až 2020

Kontakty:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar