Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

A investi astăzi pentru creșterea de mâine

Bruxelles, 29 iunie 2011 - Uniunea Europeană are un buget mic, dar cu un impact important asupra cetățenilor Europei. Propunerea Comisiei privind bugetul multianual pentru perioada 2014-2020 răspunde preocupărilor de astăzi și necesităților de mâine. Aceasta se concentrează asupra finanțării prioritare la nivelul UE care furnizează o adevărată valoare adăugată. De exemplu, o facilitate intitulată „Conectarea Europei”, care finanțează proiecte transfrontaliere în domeniul energiei, transporturilor și tehnologiei informației pentru consolidarea structurii de bază a pieței noastre interne; o creștere semnificativă a sumelor alocate cercetării și inovării pentru a investi în competitivitatea noastră și fonduri suplimentare pentru tineretul Europei – acestea sunt doar câteva din noile elemente ale propunerii Comisiei. În același timp, acest buget inovator al UE își menține caracterul riguros: suma globală propusă pentru următorii șapte ani este 1,025 miliarde EUR în credite de angajament (1,05 % din VNB-ul UE) și 972,2 miliarde EUR (1 % din VNB-ul UE) în credite de plată.

Declarația președintelui Barroso:

În actualul context de austeritate fiscală în întreaga UE, Comisia a prezentat o propunere ambițioasă, dar realistă, pentru următorul CFM, explică Janusz Lewandowski, comisarul pentru programarea financiară și buget: printr-o realocare inteligentă a bugetului, am creat o marjă pentru a finanța noi priorități, cum ar fi infrastructura transfrontalieră pentru energie și transport, cercetarea și dezvoltarea, educația și cultura, securizarea frontierelor externe și consolidarea vecinilor noștii din sud și din est. În plus, am modernizat practic toate politicile noastre prin simplificarea programelor noastre și prin introducerea de condiționalități suplimentare privind cheltuirea fondurilor.

(a se vedea tabelul complet din anexă)

Pentru creștere și locuri de muncă

Un nou fond, facilitatea „Conectarea Europei”, vizează stimularea valorii paneuropene a proiectelor de infrastructură. Având la dispoziție 40 de miliarde EUR, la care se adaugă alte 10 miliarde EUR din Fondul de coeziune, acesta include o listă preliminară de proiecte din domeniul transporturilor, al energiei și al tehnologilor informației și comunicațiilor care sporesc interconectivitatea în Europa. Aceste conexiuni care consolidează creșterea vor îmbunătăți accesul la piața internă și vor pune capăt izolării anumitor „insule” economice. Facilitatea „Conectarea Europei” oferă oportunități de utilizare a instrumentelor de finanțare inovatoare pentru accelerarea și garantarea unor investiții mai importante, care nu s-ar fi putut realiza decât prin finanțare publică. Comisia va promova utilizarea obligațiunilor UE pentru finanțarea proiectelor în scopul de a favoriza realizarea acestor proiecte importante.

Punctul de plecare al unei creșteri economice durabile îl reprezintă orașele și regiunile noastre. Sumele importante alocate coeziunii economice, sociale și teritoriale (376 de miliarde EUR pentru întreaga perioadă) vor avea o legătură mai strânsă cu obiectivele strategiei Europa 2020. Se va introduce o nouă categorie de „regiuni de tranziție”. Noi dispoziții în materie de condiționalitate vor asigura că finanțarea UE se concentrează asupra rezultatelor și stimulează puternic statele membre pentru a se asigura realizarea efectivă a obiectivelor strategiei Europa 2020. Se vor încheia contracte de parteneriat cu fiecare stat membru, în scopul de a garanta sprijinirea reciprocă a finanțării naționale și a finanțării UE.

De asemenea, Comisia propune consolidarea programelor în materie de educație și formare profesională. A investi în tineri este unul dintre cele mai bune planuri de afaceri. Pentru a depăși fragmentarea instrumentelor actuale, Comisia propune crearea unui program integrat în valoare de 15,2 miliarde EUR pentru educație, formare și tineret, orientat în mod clar către dezvoltarea competențelor și mobilitate.

În următorii șapte ani, investițiile în cercetare și inovare vor crește în mod semnificativ. O strategie comună a UE, intitulată „Orizont 2020” și care beneficiază de 80 de miliarde EUR, va stimula competitivitatea Europei la nivel mondial și va contribui la crearea de viitoare locuri de muncă și la apariția de noi idei. Aceasta va reuni toate proiectele din domeniul în cauză pentru eliminarea fragmentării și asigurarea faptului că proiectele finanțate de UE sunt complementare în mai mare măsură eforturilor naționale și contribuie la coordonarea acestora.

Pentru o agricultură mai ecologică, mai modernă

Beneficiind de 371,72 miliarde EUR, o politică agricolă comună modernă, care este o adevărată politică europeană comună, își menține importanța strategică pentru economia noastră și mediul nostru, pentru producerea de alimente sigure și sănătoase și pentru dezvoltarea comunităților rurale. Aceasta ilustrează modul în care un euro poate și trebuie să servească mai multor obiective: 30 % din sprijinul direct acordat agricultorilor va fi condiționat de ecologizarea exploatațiilor lor. De asemenea, Comisia propune ca Fondul european de adaptare la globalizare să fie accesibil agricultorilor. Totodată, se vor reduce diferențele între statele membre în ceea ce privește plățile directe.

Pentru o Europă mai sigură

Construirea unei Europe mai sigure înseamnă îmbunătățirea mediului nostru și protejarea climei noastre. Comisia propune integrarea acestor aspecte în toate domeniile. Comisia intenționează să crească cheltuielile legate de schimbările climatice la cel puțin 20 %, contribuțiile diferitelor domenii de politică făcând obiectul unor evaluări ale impactului.

De asemenea, Comisia propune să se investească 4,1 miliarde EUR în securitatea europeană pentru combaterea infracțiunilor și a terorismului, precum și 3,4 miliarde EUR în politicile în domeniul migrației și azilului, care sunt esențiale pentru competitivitatea și coeziunea noastră socială. Ambele fonduri au o dimensiune externă, sub forma cooperării cu țările terțe.

Pentru o Europă mai puternică la nivel mondial

De asemenea, acest buget va contribui la afirmarea poziției Europei la nivel mondial, datorită creșterii sumelor alocate relațiilor externe, care vor beneficia de 70,2 miliarde EUR. În contextul unor alianțe în schimbare și al afirmării unor noi puteri, Europa trebuie să întreprindă acțiuni suplimentare pentru ca poziția sa să conteze. 16 miliarde EUR vor fi alocate politicii noastre de vecinătate pentru promovarea democrației și a prosperității în jurul Europei. De asemenea, vom continua să ne respectăm angajamentele de a-i ajuta pe cei mai săraci din lume. Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) va beneficia de 20,6 miliarde EUR pentru a se concentra asupra eradicării sărăciei și menținerii angajamentului nostru în favoarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM).

Resurse mai bune pentru bugetul UE

Noul buget multianual al UE va dispune de resurse mai transparente și mai echitabile, reducând și simplificând contribuțiile statele membre. Comisia propune adăugarea de noi resurse proprii celor deja existente, astfel cum se prevede în tratat. Obiectivul nu este de a spori bugetul UE, ci de a furniza acestuia o bază mai solidă și de a reduce contribuțiile directe ale statelor membre.

Noile resurse proprii ar fi o taxă pe tranzacțiile financiare și o nouă taxă pe valoarea adăugată (TVA) modernizată. În mod simultan, s-ar renunța la actuala resursă bazată pe TVA (o parte din TVA colectată de statele membre).

De asemenea, Comisia propune simplificarea actualelor mecanisme de corectare care se aplică unor state membre. Aceasta se va efectua printr-o reducere forfetară brută a plăților lor bazate pe VNB.

Cheltuieli administrative pentru perioada 2014-2020

În prezent, cheltuielile administrative reprezintă doar 5,7 % din bugetul total al UE. Comisia propune ca cheltuielile administrative să nu crească în următoarea perioadă financiară. În paralel, pe baza reformei politicii în materie de personal din 2004 (care a permis deja economisirea a 3 miliarde EUR și va mai genera alte economii în valoare de 5 miliarde EUR până în 2020), Comisia propune modificarea în continuare a Statutului funcționarilor UE.

Informații suplimentare:

Comunicarea este disponsibilă pe site-ul internet privind cadrul financiar multianual

MEMO/11/468: Cadrul financiar multianual (CFM): întrebări și răspunsuri

MEMO/11/469: Alocarea de fonduri în domeniile importante – cum vă oferă valoare adăugată bugetul UE

MEMO/11/459: Mituri cu privire la bugetul UE și cadrul financiar multianual

SPEECH/11/487: Declarațiile președintelui Barroso referitoare la propunerile Comisiei privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2-2020

Persoane de contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar