Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Inwestujmy dziś w lepsze jutro

Bruksela, dnia 29 czerwca 2011 r. - Unia Europejska ma niewielki budżet, który wywiera jednak duży wpływ na obywateli Europy. Wniosek Komisji dotyczący wieloletniego budżetu na lata 2014-2020 jest odpowiedzią zarówno na kwestie budzące obecnie zaniepokojenie, jak i na przyszłe potrzeby finansowe. We wniosku skupiono się przede wszystkim na finansowaniu priorytetowym na szczeblu unijnym, przynoszącym rzeczywiste korzyści. Do nowych elementów zawartych we wniosku Komisji należą na przykład: instrument „Łącząc Europę”, który sfinansuje transgraniczne projekty z zakresu energii, transportu oraz technologii informacyjnych mające wspomóc funkcjonowanie rynku wewnętrznego; znaczne zwiększenie środków na badania i innowacje, aby inwestować w naszą konkurencyjność oraz dodatkowe fundusze na rzecz młodzieży w Europie. Jednocześnie ten innowacyjny budżet UE skupia się na istotnych kwestiach: całkowita kwota proponowana na kolejnych siedem lat wynosi 1,025 mld EUR na środki na zobowiązania (1,05% unijnego DNB) oraz 972,2 mld EUR (1% unijnego DNB) na środki na płatności.

Oświadczenie przewodniczącego José Manuela Barroso:

Janusz Lewandowski, komisarz odpowiedzialny za programowanie finansowe i budżet stwierdza, że „w dobie cięć budżetowych w całej UE Komisja przedstawiła ambitny, lecz realistyczny wniosek dotyczący wieloletnich ram finansowych. Poprzez przemyślane przesunięcia środków w budżecie umożliwiliśmy finansowanie nowych priorytetów, takich jak transgraniczna infrastruktura energetyczna i transportowa, badania i rozwój, edukacja i kultura, zabezpieczenie granic zewnętrznych oraz wsparcie dla naszych sąsiadów na południu i wschodzie. Ponadto zreformowaliśmy praktycznie wszystkie polityki unijne, upraszczając objęte nimi programy oraz dodając więcej warunków określających, w jaki sposób można wydawać środki budżetowe.

(patrz tabela w załączniku)

Wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Nowy fundusz, instrument „Łącząc Europę”, ma na celu zwiększenie wartości projektów infrastrukturalnych w kontekście ogólnoeuropejskim. Na potrzeby instrumentu przeznaczono 40 mld EUR, a kolejnych 10 mld EUR zostanie przydzielone z Funduszu Spójności. Instrument ma służyć finansowaniu wstępnie wyznaczonych projektów z zakresu transportu, energii i TIK, przyczyniających się do zwiększenia wzajemnej łączności w Europie. Sprzyjające wzrostowi gospodarczemu połączenia zapewnia lepszy dostęp do rynku wewnętrznego oraz położą kres wyizolowaniu pewnych obecnie wykluczonych obszarów gospodarczych. Instrument „Łącząc Europę” umożliwia wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowania w celu przyspieszenia i zabezpieczenia większych inwestycji, które dotychczas mogły być jedynie dokonywane ze środków publicznych. Aby wesprzeć realizację tych istotnych projektów, Komisja będzie promować wykorzystanie obligacji na finansowanie projektów UE.

Trwały wzrost gospodarczy ma początek w naszych miastach i regionach. Znaczne kwoty przeznaczone na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną (376 mld EUR na cały okres) będą ściśle powiązane z celami strategii „Europa 2020”. Wprowadzi się także nową kategorię „regionów w okresie przejściowym”. Dzięki nowym warunkom finansowanie UE będzie skupione na wynikach oraz będzie oferować korzystne zachęty dla państw członkowskich, aby skutecznie realizować cele strategii „Europa 2020”. Aby zapewnić wzajemne uzupełnianie się finansowania krajowego i unijnego, z każdym państwem członkowskim zostanie zawarta umowa o partnerstwie.

Komisja proponuje także zwiększenie środków na programy dotyczące edukacji i szkolenia zawodowego. Jedną z najlepszych strategii biznesowych jest inwestowanie w młodych ludzi. Aby zlikwidować rozproszenie obecnych instrumentów, Komisja proponuje stworzenie zintegrowanego programu dysponującego środkami w wysokości 15,2 mld EUR na edukację, szkolenia i młodzież, który będzie wyraźnie skupiony na rozwijaniu umiejętności oraz wspieraniu mobilności.

W ciągu następnych siedmiu lat znacznie wzrosną inwestycje w badania i innowacje. Wspólna strategia UE zwana „Horyzont 2020” o wartości 80 mld EUR pomoże zwiększyć konkurencyjność Europy na rynkach światowych, stworzyć nowe miejsca pracy oraz opracować koncepcje na przyszłość. Aby zapobiec fragmentacji funduszy i aby projekty finansowane ze środków UE w większym stopniu uzupełniały wysiłki na szczeblu krajowym i przyczyniały się do ich koordynacji, strategia ta obejmie wszystkie projekty prowadzone w tym obszarze.

Bardziej ekologiczne i nowoczesne rolnictwo

Dysponując środkami w wysokości 371,72 mld EUR, nowoczesna Wspólna Polityka Rolna, będąca prawdziwie wspólną polityką unijną, nadal ma strategiczne znaczenie dla naszej gospodarki i środowiska, bezpiecznej i zdrowej żywności oraz rozwoju społeczności wiejskich. To przykład na to, jak jedno euro może i musi służyć wielu celom. 30% wsparcia bezpośredniego dla rolników będzie zależało od przeprowadzenia przez nich działań mających na celu „ekologizację” gospodarstw. Ponadto Komisja proponuje, aby Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji stał się również dostępny dla rolników. Planuje się też zmniejszyć różnice w wysokości dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi.

Bezpieczna Europa

Budowanie bezpieczniejszej Europy polega na dążeniu do poprawy naszego środowiska oraz ochronie klimatu. Komisja proponuje, aby uwzględnić te działania we wszystkich obszarach strategicznych UE. Dzięki wkładom finansowym pochodzącym z różnych obszarów polityki, możliwym po dokonaniu stosownej oceny skutków, Komisja zamierza zwiększyć udział wydatków na ochronę klimatu do co najmniej 20%.

Ponadto w celu przeciwdziałania przestępczości i terroryzmowi Komisja proponuje zainwestować 4,1 mld EUR w bezpieczeństwo europejskie oraz 3,4 mld EUR w politykę migracyjną i azylową, które mają istotny wpływ na naszą konkurencyjność oraz spójność społeczną. W przypadku obu funduszy przewidziano również wydatki na cele zewnętrzne związane ze współpracą z krajami trzecimi.

Europa jako silny partner na arenie światowej

Proponowany budżet przyczyni się także do zwiększenia roli Europy na świecie poprzez podwyższenie wydatków na stosunki zewnętrzne do 70,2 mld EUR. Zmieniają się sojusze, rodzą się nowe potęgi, a Europa musi zwiększyć swoje starania, by jej głos się liczył. Aby wspierać demokrację i dobrobyt w całej Europie, kwota w wysokości 16 mld EUR zostanie przeznaczona na cele polityki sąsiedztwa. Będziemy także nadal wypełniać nasze zobowiązanie dotyczące pomocy dla najbiedniejszych regionów na świecie. Aby wzmocnić działania na rzecz zwalczania ubóstwa oraz dotrzymać naszego zobowiązania dotyczącego milenijnych celów rozwoju, kwota 20,6 mld EUR zostanie przeznaczona na Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI).

Lepsze finansowanie budżetu UE

Nowy wieloletni budżet EU będzie się składał z bardziej przejrzystych i sprawiedliwiej rozdzielanych zasobów, a składki budżetowe państw członkowskich zostaną ograniczone i uproszczone. Jak przewidziano w Traktacie, Komisja proponuje uzupełnić istniejące zasoby o nowe zasoby własne. Nie chodzi o to, aby zwiększyć budżet UE, lecz aby go oprzeć na solidniejszych podstawach oraz zmniejszyć składki wpłacane bezpośrednio przez państwa członkowskie.

Nowe zasoby własne objęłyby podatek od transakcji finansowych oraz nowy zreformowany podatek VAT. Jednocześnie zrezygnowano by z obecnych zasobów opartych na VAT (części płatności VAT pobieranych przez państwa członkowskie).

Komisja proponuje także, aby uprościć istniejące mechanizmy korygujące, które dotyczą szeregu państw członkowskich. Zostanie to przeprowadzone poprzez dokonanie zryczałtowanej redukcji brutto od płatności opartych na DNB, uiszczanych przez te państwa.

Administracja 2014-2020

Wydatki administracyjne stanowią obecnie 5,7% całkowitego budżetu UE. Komisja proponuje, aby w następnym okresie finansowym nie zwiększać wydatków administracyjnych. Jednocześnie opierając się na reformie dotyczącej personelu instytucji z 2004 r. (dzięki której zaoszczędzono już 3 mld EUR, a do 2020 r. zostanie zaoszczędzonych kolejnych 5 mld EUR), Komisja zamierza dokonać dalszych zmian w regulaminie pracowniczym urzędników UE.

Dalsze informacje:

Komunikat jest dostępny na stronie internetowej Multiannual Financial Framework website

MEMO/11/468: Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF): Pytania i odpowiedzi

MEMO/11/469: Pieniądze na potrzebne cele – jakie korzyści przynosi Ci budżet UE

MEMO/11/459: Mity o budżecie UE i wieloletnich ramach finansowych

SPEECH/11/487: Uwagi przewodniczącego José Manuela Barroso na temat wniosków Komisji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020

Kontakt :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar