Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Vandaag investeren in groei van morgen

Brussel, 29 juni 2011 - De begroting van de Europese Unie is klein, maar van groot belang voor de Europese burger. Het Commissievoorstel voor een meerjarenbegroting voor 2014-2020 is afgestemd op de problemen van vandaag en de behoeften van morgen. Het legt de klemtoon op de financiering van prioriteiten op EU-niveau die echt toegevoegde waarde bieden. Zoals de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen ten behoeve van grensoverschrijdende projecten op het vlak van energie, vervoer en informatietechnologie, die de basis van onze interne markt moeten versterken. Ook wordt er aanzienlijk meer geld uitgetrokken voor onderzoek en innovatie, om ons concurrentievermogen op te voeren, en komt er meer geld voor jongeren in Europa. Dit is maar een greep uit het voorstel van de Commissie. Tegelijkertijd blijft deze innovatieve EU-begroting compact. In totaal wordt voor de komende zeven jaar 1 025 miljard euro aan vastleggingen (1,05% van het bni van de EU) en 972,2 miljard euro aan betalingen (1% van het bni van de EU) voorgesteld.

Verklaring van voorzitter Barroso:

"Nu er in de hele EU wordt bezuinigd komt de Commissie met een ambitieus, maar realistisch voorstel voor het volgende meerjarig financieel kader", aldus EU-commissaris voor financiële programmering en begroting Janusz Lewandowski. "Door een slimme herschikking van de begroting hebben we ruimte gecreëerd om nieuwe prioriteiten te financieren, zoals grensoverschrijdende infrastructuur voor energie en vervoer, onderzoek en ontwikkeling, onderwijs en cultuur, beveiliging van de buitengrenzen en verbetering van de positie van onze buurlanden in het zuiden en oosten. Voorts hebben we ons beleid op vrijwel alle vlakken gemoderniseerd door onze programma's te vereenvoudigen en door meer voorwaarden te stellen aan de manier waarop het geld wordt besteed."

(volledige tabel als bijlage)

Voor groei en werkgelegenheid

Een nieuw fonds, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility), heeft als doel de pan-Europese waarde van infrastructuurprojecten te vergroten. Deze faciliteit beschikt over 40 miljard euro, en het Cohesiefonds over nog eens 10 miljard euro, om door middel van vervoer-, energie- en ICT-projecten de Europese verbindingen te verbeteren. Deze groeibevorderende verbindingen zullen voor een betere toegang tot de eengemaakte markt zorgen en het isolement van sommige economische "eilanden" doorbreken. De faciliteit biedt mogelijkheden om gebruik te maken van innovatieve financieringsinstrumenten en sneller meer investeringen te verwezenlijken dan met overheidsmiddelen alleen. De Commissie zal het gebruik van EU-projectobligaties aanmoedigen om deze belangrijke projecten te realiseren.

Duurzame economische groei begint in onze steden en regio's. De aanzienlijke bedragen voor economische, sociale en territoriale samenhang (376 miljard euro voor de hele periode) zullen nauwer worden gekoppeld aan de Europa 2020-doelstellingen. Er wordt een nieuwe categorie "overgangsregio's" ingevoerd. Nieuwe voorwaarden moeten garanderen dat bij EU-financiering het accent op resultaten wordt gelegd en dat de lidstaten worden geprikkeld om de Europa 2020-doelstellingen daadwerkelijk te halen. Met elke lidstaat zullen partnerschapscontracten worden gesloten om te waarborgen dat de nationale en EU-financiering elkaar beter aanvullen.

De Commissie stelt ook voor om de programma's voor onderwijs en beroepsopleiding te verbeteren. Investeren in jongeren is een van de beste businessplannen. Om versnippering van de huidige instrumenten tegen te gaan, stelt de Commissie voor om een geïntegreerd programma van 15,2 miljard euro voor onderwijs, opleiding en jongeren te creëren, dat met name vaardigheden en mobiliteit moet bevorderen.

In onderzoek en innovatie wordt in de komende zeven jaar aanzienlijk meer geïnvesteerd. Er is 80 miljard euro uitgetrokken voor een gemeenschappelijke EU-strategie genaamd "Horizon 2020", die het Europees concurrentievermogen in de wereld moet vergroten en zal zorgen voor nieuwe banen en ideeën. Het zal alle projecten op dit gebied onder één noemer brengen om een einde te maken aan de versnippering. Zo zullen de door de EU gefinancierde projecten beter aansluiten bij de nationale inspanningen en de coördinatie daarvan krachtiger ondersteunen.

Voor een groenere, modernere landbouw

Met een budget van 371,72 miljard euro is het gemeenschappelijk landbouwbeleid – dat een echt Europees beleidsterrein is – ook in zijn moderne vorm van strategisch belang voor onze economie en ons milieu, veilig en gezond voedsel en de ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen. Zo kan één euro meerdere doelen tegelijk dienen. Dertig procent van de rechtstreekse steun aan de landbouwers wordt verleend op voorwaarde dat ze hun bedrijf "groener" maken. De Commissie stelt ook voor dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering wordt opengesteld voor landbouwers. Ook zullen de verschillen tussen de lidstaten op het vlak van rechtstreekse betalingen worden verkleind.

Voor een veiliger Europa

Werken aan een veiliger Europa betekent ons milieu verbeteren en ons klimaat beschermen. De Commissie stelt voor om op alle beleidsterreinen met milieu- en klimaatdoelstellingen rekening te houden. Zij is namelijk van plan om het aandeel van klimaatgerelateerde uitgaven op te trekken tot minstens 20%, dankzij bijdragen van diverse beleidsterreinen, die daartoe aan een effectbeoordeling worden onderworpen.

De Commissie stelt ook voor om 4,1 miljard euro te investeren in de Europese veiligheid, voor de bestrijding van criminaliteit en terrorisme, en 3,4 miljard euro in het migratie- en asielbeleid, dat cruciaal is voor onze concurrentiekracht en sociale cohesie . Beide fondsen krijgen een externe dimensie voor samenwerking met derde landen.

Voor een sterker Europa in de wereld

Om de Europese belangen in de wereld te behartigen, wordt het budget voor buitenlandse betrekkingen opgetrokken tot 70,2 miljard euro. Door wisselende verbonden en opkomende nieuwe machten moet Europa meer moeite doen om te worden gehoord. Er wordt 16 miljard euro toegewezen aan nabuurschapsbeleid om de democratie en welvaart in de buurlanden van Europa te bevorderen. We zullen ons ook blijven inspannen om de armsten in de wereld te helpen. Het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking krijgt 20,6 miljard euro om armoede te bestrijden en om onze verbintenissen inzake de millenniumdoelstellingen na te komen.

Betere financiering van de EU-begroting

Het nieuwe meerjarige financieel kader zorgt voor een transparanter en eerlijker financiering van de EU-begroting en zal de bijdragen van de lidstaten verminderen en vereenvoudigen. De Commissie stelt nieuwe eigen middelen voor als aanvulling op de bestaande, overeenkomstig het Verdrag. Het doel is niet om de EU-begroting te verhogen, maar om ze een gezondere basis te geven en de rechtstreekse bijdragen van de lidstaten te verlagen.

Tot de nieuwe eigen middelen horen een belasting op financiële transacties en een gemoderniseerde btw. De huidige btw-middelen (een deel van de nationale btw geïnd door de lidstaten) zouden in dat geval worden afgeschaft.

De Commissie stelt ook een vereenvoudiging voor van de correctiemechanismen die voor een aantal lidstaten gelden. Dit zal gebeuren door middel van een forfaitaire brutokorting op hun bni-bijdragen.

Administratie voor de periode 2014-2020

Momenteel wordt slechts 5,7% van de totale EU-begroting besteed aan administratieve uitgaven. De Commissie stelt voor dat de administratieve uitgaven voor de volgende financiële periode niet worden verhoogd. Voortbouwend op de personeelshervorming van 2004 (waardoor al 3 miljard euro is bezuinigd en tegen 2020 nog eens 5 miljard euro zal zijn bezuinigd), stelt de Commissie voor om het statuut van de EU-ambtenaren verder te wijzigen.

Meer informatie:

De mededeling vindt u op de website van het meerjarig financieel kader

MEMO/11/468: Het meerjarig financieel kader (MFK): vragen en antwoorden

MEMO/11/469: Het geld op de juiste plaats – Wat de EU-begroting u oplevert

MEMO/11/459: Mythes over de begroting en het meerjarig financieel kader van de Europese Unie

SPEECH/11/487: Toelichting van voorzitter Barroso bij de Commissievoorstellen voor het meerjarig financieel kader 2014-2020

Contactpersonen:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar