Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Homsesse majanduskasvu investeerime juba täna

Brüssel, 29. juuni 2011 – Euroopa Liidu eelarve on väike, kuid selle mõju Euroopa kodanikele suur. Komisjoni ettepanekus mitmeaastase eelarve kohta ajavahemikuks 2014–2020 reageeritakse nii tänastele probleemidele kui ka homsetele vajadustele. Eelarves keskendutakse ELi tasandil toimuvale prioriteetsete valdkondade rahastamisele, millel on suur lisaväärtus. Mõne näitena komisjoni uuest ettepanekust võib tuua Euroopa ühendamise rahastamisvahendi, millega toetatakse siseturu alustalade tugevdamiseks piiriüleseid energeetika-, transpordi- ja infotehnoloogiaprojekte, märkimisväärselt kasvanud summad teadus- ja arendustegevusele, et edendada investeeringuid konkurentsivõimesse ja suuremad rahastamisvõimalused Euroopa noorsoole. Samal ajal on ELi uuendusliku eelarve eesmärgid konkreetsed: järgmiseks seitsmeks aastaks kavandatakse kulukohustustena 1 025 miljardit eurot (1,05% ELi kogurahvatulust) ja maksetena 972,2 miljardit eurot (1% ELi kogurahvatulust).

President Barroso sõnavõtt:

Praegusel kogu ELi hõlmava karmi eelarvepoliitika ajal on komisjon esitanud järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta kõrgelennulise, kuid täidetava ettepaneku, selgitab eelarve ja finantsplaneerimise volinik Janusz Lewandowski: „Eelarve aruka ümberkorraldamisega oleme loonud võimalused rahastada uusi prioriteete, nagu energeetika- ja transpordi piiriülene infrastruktuur, teadus- ja arendustegevus, haridus- ja kultuur, välispiiride kindlustamine ning ELi lõuna- ja idanaabrite toetamine. Oleme ajakohastanud peagu kõiki poliitikavaldkondi, lihtsustades programme ja seadnud eraldatavate vahendite kasutamise sõltuvusse teatavate tingimuste täitmisest.”

(Vt tabel lisas).

Majanduskasv ja töökohad

Euroopa ühendamise rahastamisvahendi kui uue rahastu eesmärk on edendada kogu Euroopale väärtust andvate infrastruktuuriprojektide elluviimist. 40 miljardi euro suurune rahastu, millele lisandub veel 10 miljardit ühtekuuluvusfondist, sisaldab esialgset loetelu transpordi-, energeetika- ja infotehnoloogiaprojektidest, mis aitavad Euroopat ühendada. Selline majanduskasvu soodustav ühendamine annab parema juurdepääsu siseturule ja aitab kaotada isolatsiooni jäänud „saarekesed” majanduses. Euroopa ühendamise rahastamisvahend pakub võimalusi kasutada uuenduslikke rahastamisviise, mis võimaldavad avaliku rahastamise kaudu kiirendada ja tagada suuremate investeeringute tegemist. Komisjon soodustab ELi projektivõlakirjade kasutamist, et kõnealuste oluliste projektide elluviimisele hoogu juurde anda.

Jätkusuutlik majanduskasv saab alguse meie linnadest ja maapiirkondadest. Märkimisväärsed summad majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamiseks (376 miljardit eurot kogu perioodiks) seotakse tihedamalt Euroopa 2020. aasta eesmärkidega. Juurutatakse uus üleminekuetapis olevate piirkondade kategooria. Uued tingimuslikud sätted tagavad, et ELi rahastamine oleks orienteeritud tulemustele ja sellega luuakse liikmesriikidele tugevad stiimulid Euroopa 2020. aasta eesmärkide tõhusaks saavutamiseks. Iga liikmesriigiga sõlmitakse partnerluslepingud, millega tagatakse, et nii liikmesriigid kui ka EL suurendavad rahastamist.

Komisjon teeb ka ettepaneku tugevdada hariduse ja kutseõppe programme. Noortesse investeerimine on parim äriplaan. Praeguste vahendite killustatusest jagusaamiseks teeb komisjon ettepaneku luua 15,2 miljardi euro suurune hariduse, kutseõppe ja noorsoo integreeritud programm, mis oleks konkreetselt suunatud oskuste arendamisele ja liikuvusele.

Järgmise seitsme aasta jooksul suurendatakse märkimisväärselt teadustegevusse ja innovatsiooni suunatavaid investeeringuid. Ühine ELi strateegia „Horisont 2020” koguväärtusega 80 miljardit eurot aitab suurendada Euroopa üleilmset konkurentsivõimet ning luua töökohti ja ideid tulevikuks. Sellesse koondatakse kõik valdkondlikud projektid, et teha lõpp killustatusele, ja tagatakse, et ELi rahastatud projektid täiendaksid ja aitaksid kooskõlastada liikmesriikide tegevust.

Keskkonnahoidlikum ja tänapäevasem põllumajandus

Tänapäevane ühine põllumajanduspoliitika, millele on eraldatud 371,72 miljardit eurot ja mis on tõeline ühine Euroopa poliitikavaldkond, on endiselt strateegiliselt tähtis ELi majanduse, keskkonna, ohutu ja tervisliku toidu ning maakogukondade arengu jaoks. Põllumajanduspoliitika on hea näide sellest, kuidas eraldatud vahendid saavad ja peavad täitma mitut eesmärki. 30 % põllumajandustootjatele antavatest otsetoetustest on seatud sõltuvusse nende tootmistegevuse keskkonnahoidlikumaks muutmisest. Komisjon teeb ettepaneku hakata kasutama Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ka põllumajandustootjate puhul. Lisaks sellele vähendatakse otsetoetuste erinevusi liikmesriikide vahel.

Turvalisem Euroopa

Turvalisema Euroopa ülesehitamine tähendab meie keskkonnatingimuste parandamist ja kliima kaitsmist. Komisjon kavatseb selles valdkonnas toimuvat tegevust ühtlustada. Nimelt tahetakse tõsta kliimameetmetega seotud kulutuste osakaalu vähemalt 20 %ni ja siduda eri poliitikavaldkondade panused mõjuhindamise tulemustega.

Komisjon teeb ka ettepaneku investeerida 4,1 miljardit eurot Euroopa julgeolekusse, et võidelda kuritegevuse ja terrorismiga, ning 3,4 miljardit eurot rände- ja varjupaigapoliitikasse, mis on äärmiselt oluline konkurentsivõime ja sotsiaalse ühtekuuluvuse seisukohalt. Mõlema valdkonna rahastamisele lisandub koostöö kolmandate riikidega.

Mõjukam Euroopa maailmas

Uue eelarvega aidatakse suurendada Euroopa mõjuvõimu maailmas, kasutades selleks nüüd juba 70,2 miljardi euro suurust välissuhete eelarvet. Uute liitude teke ja uute suurriikide esilekerkimine tähendab seda, et Euroopa peab pingutama oma sõna maksma panemiseks. Euroopa naabruspoliitikale eraldatakse 16 miljardit eurot, et edendada demokraatiat ja majanduslikku õitsengut Euroopat ümbritsevates piirkondades. Samuti jätkatakse maailma vaeseimate riikide aitamiseks võetud kohustuste täitmist. Arengukoostöö rahastamisvahendile eraldatakse 20,6 miljardit eurot, et püüda kaotada vaesus ja täita aastatuhande arengueesmärkide raames võetud kohustused.

ELi eelarve parem rahastamine

ELi uus mitmeaastane eelarve on läbipaistvam, õiglasem ning vähendab ja lihtsustab liikmesriikide osamakse. Komisjon teeb ettepaneku lisada praegu kasutatavatele uusi omavahendeid, nagu see aluslepingus ette on nähtud. Eesmärk ei ole ELi eelarve suurendamine, vaid sellele kindlama aluse loomine ja liikmesriikide otsemaksude vähendamine.

Uute omavahenditena hakatakse kasutama finantstehingute maksu ja uut ajakohastatud käibemaksu. Praegused käibemaksul põhinevad omavahendid (osa liikmesriikide kogutavast käibemaksust) jäetakse eelarvest kõrvale.

Komisjon teeb ka ettepaneku lihtsustada korrektsioonimehhanismi, mida praegu mitme liikmesriigi puhul kasutatakse. Lihtsustamine seisneb liikmesriikide kogurahvatulul põhinevate brutomaksete kindlasummalises vähendamises.

Haldus aastatel 2014–2020

Praegu moodustavad halduskulud 5,7% kogu ELi eelarvest. Komisjon teeb ettepaneku jätta halduskulud järgmiseks rahastamisperioodiks samale tasemele. Lähtudes 2004. aastal toimunud personalireformist, millega on juba säästetud 3 miljardit eurot ja säästetakse 2020. aastaks veel 5 miljardit eurot, teeb komisjon ettepaneku ELi ametnike personalieeskirju veelgi muuta.

Lisateave:

Teatis on kättesaadav mitmeaastase finantsraamistiku veebisaidil

MEMO/11/468: Mitmeaastane finantsraamistik: Küsimused ja vastused

MEMO/11/469: Raha eraldamine vastavalt vajadustele – mida ELi eelarve kodanikele annab

MEMO/11/459: Müüdid ELi eelarve ja mitmeaastase finantsraamistiku kohta

SPEECH/11/487: President Barroso kommentaarid: Komisjoni ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2014–2020

Kontaktisikud :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar