Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη - Δελτιο Τυπου

Επενδύουμε σήμερα στην ανάπτυξη του αύριο

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2011 - Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρός αλλά έχει σημαντικό αντίκτυπο για τους ευρωπαίους πολίτες. Η πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή για πολυετή προϋπολογισμό για τα έτη 2014-2020 ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του σήμερα και στις ανάγκες του αύριο. Εστιάζεται στη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα σε επίπεδο ΕΕ κατά τρόπον ώστε να δημιουργείται πραγματική προστιθέμενη αξία. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν: η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία προσφέρει χρηματοδότηση σε διασυνοριακά έργα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της τεχνολογίας των πληροφοριών ενισχύοντας τη ραχοκοκαλιά της εσωτερικής αγοράς· η σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης υπέρ της Έρευνας και της Καινοτομίας για επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητά μας· και η αύξηση των κονδυλίων για τη νεολαία της Ευρώπης – πρόκειται για ορισμένα μόνον από τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνει η πρόταση της Επιτροπής. Συγχρόνως, αυτός ο καινοτόμος προϋπολογισμός της ΕΕ παραμένει εστιασμένος: το συνολικό ποσό που προτείνεται για την επόμενη επταετία ανέρχεται σε 1,025 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (το 1,05% του ΑΕΕ της ΕΕ) και σε 972,2 δισ. ευρώ (το 1% του ΑΕΕ της ΕΕ) σε πληρωμές.

Δήλωση του Προέδρου Barroso:

Σε καιρούς δημοσιονομικής λιτότητας, όπως αυτοί που επικρατούν σε ολόκληρη την ΕΕ, η Επιτροπή υπέβαλε μια φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική πρόταση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, εξηγεί ο κ. Janusz Lewandowski, Επίτροπος προϋπολογισμού και δημοσιονομικού προγραμματισμού: μέσω μιας έξυπνης ανακατανομής του προϋπολογισμού δημιουργήσαμε περιθώρια για τη χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων, όπως οι διασυνοριακές υποδομές για την ενέργεια και τις μεταφορές, η έρευνα και η ανάπτυξη, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός, η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και η ενίσχυση των νοτίων και των ανατολικών μας γειτονικών χωρών. Επιπλέον, εκσυγχρονίσαμε το σύνολο σχεδόν των πολιτικών μας απλουστεύοντας τα προγράμματά μας και θέτοντας αυστηρότερους όρους όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης των κονδυλίων.

(βλ. πλήρη πίνακα στο παράρτημα)

Για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Ένα νέο ταμείο, η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», αποσκοπεί στην ενίσχυση της πανευρωπαϊκής αξίας των έργων υποδομής. Έχει προϋπολογισμό 40 δισ. ευρώ, καθώς και άλλα 10 δισ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής, και περιλαμβάνει προκαταρκτικό κατάλογο έργων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών που αυξάνουν τη διασυνδεσιμότητα στην Ευρώπη. Χάρη σε αυτές τις συνδέσεις που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη, θα βελτιωθεί η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και θα τεθεί τέλος στην απομόνωση ορισμένων οικονομικών «νησίδων». Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» προσφέρει ευκαιρίες για τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων με τα οποία θα επιταχυνθούν και θα εξασφαλιστούν περισσότερες επενδύσεις σε σχέση με αυτές που θα μπορούσαν να επιτευχθούν αποκλειστικά με δημόσια χρηματοδότηση. Η Επιτροπή θα προωθήσει τη χρήση ομολογιακών δανείων της ΕΕ ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση αυτών των σημαντικών έργων.

Η διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη αρχίζει από τις πόλεις και τις περιφέρειές μας. Τα σημαντικά κονδύλια που διατίθενται υπέρ της οικονομικής, της κοινωνικής και της εδαφικής συνοχής (376 δισ. ευρώ για ολόκληρη την περίοδο) θα συνδεθούν στενότερα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα θεσπιστεί μια νέα κατηγορία «περιφερειών μετάβασης». Χάρη σε νέες διατάξεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις, θα εξασφαλιστεί η εστίαση της ΕΕ στην επίτευξη αποτελεσμάτων και θα δοθούν ισχυρά κίνητρα στα κράτη μέλη ώστε να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θα συναφθούν συμβάσεις εταιρικής σχέσης με κάθε κράτος μέλος ώστε να εξασφαλιστεί η αλληλοενίσχυση της χρηματοδότησης μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΕ.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την ενίσχυση των προγραμμάτων για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Η επένδυση στη νεολαία αποτελεί ένα από τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της κατάτμησης των υφιστάμενων μέσων, προτείνεται η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ύψους 15,2 δισ. ευρώ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, με σαφή εστίαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην κινητικότητα.

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία κατά την επόμενη επταετία θα αυξηθούν σημαντικά. Μια κοινή στρατηγική της ΕΕ με τίτλο «Ορίζοντας 2020» και με προϋπολογισμό 80 δισ. ευρώ θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο και θα συμβάλει στη δημιουργία των θέσεων εργασίας και των ιδεών του αύριο. Θα καλύπτει όλα τα σχέδια σε αυτόν τον τομέα ώστε να σταματήσει η κατάτμηση που επικρατεί και να εξασφαλισθεί ότι τα σχέδια που χρηματοδοτεί η ΕΕ συμπληρώνουν καλύτερα τις εθνικές προσπάθειες και συμβάλλουν στον συντονισμό τους.

Για μια περισσότερο πράσινη και σύγχρονη γεωργία

Με 371,72 δισ. ευρώ, μια σύγχρονη κοινή γεωργική πολιτική, η οποία συνιστά μια πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, παραμένει στρατηγικής σημασίας για την οικονομία και το περιβάλλον μας, την εξασφάλιση ασφαλών και υγιεινών τροφίμων και την ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων. Δείχνει πώς κάθε ευρώ χρηματοδότησης μπορεί και πρέπει να υπηρετεί πολλαπλούς στόχους. Το 30% της άμεσης στήριξης προς τους αγρότες θα εξαρτάται από το «πρασίνισμα» των εκμεταλλεύσεών τους. Η Επιτροπή προτείνει επίσης να ανοίξει στους αγρότες το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Επίσης, θα μειωθούν οι αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές.

Για μια ασφαλέστερη Ευρώπη

Η οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης Ευρώπης προϋποθέτει τη βελτίωση του περιβάλλοντός μας και την προστασία του κλίματός μας. Η Επιτροπή προτείνει να συνυπολογίζονται και τα δύο αυτά στοιχεία σε όλες τις πολιτικές. Προτίθεται να αυξήσει την αναλογία των δαπανών που αφορούν το κλίμα στο 20% τουλάχιστον, ενώ οι εισφορές από τους διάφορους τομείς πολιτικής θα υποβάλλονται σε ανάλυση αντικτύπου.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να επενδυθούν στην ευρωπαϊκή ασφάλεια 4,1 δισ. ευρώ για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας, καθώς και 3,4 δισ. ευρώ στις πολιτικές για τη μετανάστευση και το άσυλο, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης. Τα δύο αυτά κονδύλια θα έχουν μια εξωτερική διάσταση ώστε να υπάρξει συνεργασία με τρίτες χώρες.

Για μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο

Ο προϋπολογισμός αυτός θα βοηθήσει επίσης την Ευρώπη να εδραιώσει το κύρος της παγκοσμίως μέσω της αύξησης στα 70,2 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού για τις εξωτερικές σχέσεις. Δεδομένων των μεταβαλλόμενων συμμαχιών και της εμφάνισης νέων δυνάμεων, η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες ώστε να ακούγεται η φωνή της. Θα διατεθούν 16 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας για την προώθηση της δημοκρατίας και της ευημερίας στις χώρες που περιβάλλουν την Ευρώπη. Θα εξακολουθήσουμε επίσης να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά την ενίσχυση προς τους φτωχότερους του πλανήτη. Θα διατεθούν 20,6 δισ. ευρώ στον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) ώστε να εστιαστεί στην εξάλειψη της φτώχειας και να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.

Καλύτεροι πόροι για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ο νέος πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ θα διαθέτει περισσότερο διαφανείς και δίκαιους πόρους και συγχρόνως θα μειώσει και θα απλουστεύσει τις εισφορές των κρατών μελών. Η Επιτροπή προτείνει νέους ίδιους πόρους, πέραν των ήδη υφισταμένων, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη. Σκοπός της δεν είναι η αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά η εξυγίανσή του και η μείωση των άμεσων εισφορών των κρατών μελών.

Οι νέοι ίδιοι πόροι προτείνεται να προέλθουν από έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και από έναν νέο, εκσυγχρονισμένο ΦΠΑ. Συγχρόνως, θα καταργηθεί ο ισχύων πόρος που βασίζεται στον ΦΠΑ (ο οποίος αποτελεί μέρος του εθνικού ΦΠΑ που εισπράττουν τα κράτη μέλη).

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να απλουστευθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί δημοσιονομικής διόρθωσης που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη. Η απλούστευση αυτή θα επιτευχθεί μέσω εφάπαξ μείωσης των καταβολών τους βάσει του ΑΕΕ.

Διοίκηση 2014-2020

Οι διοικητικές δαπάνες αντιστοιχούν επί του παρόντος μόλις στο 5,7% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει να μην υπάρξει αύξηση των διοικητικών δαπανών για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Παράλληλα, βασιζόμενη στη μεταρρύθμιση του 2004 σχετικά με το προσωπικό (με την οποία εξοικονομήθηκαν 3 δισ. ευρώ και θα εξοικονομηθούν άλλα 5 δισ.), η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθεί περαιτέρω ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου

MEMO/11/468: Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ): Ερωτήσεις και απαντήσεις

MEMO/11/469: Εκεί που τα λεφτά πιάνουν τόπο – πώς ο προϋπολογισμός της ΕΕ σας προσφέρει αξία

MEMO/11/459: Μύθοι σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

SPEECH/11/487: Παρατηρήσεις του Προέδρου Barroso σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar