Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Dnešní investice pro zítřejší růst

V Bruselu, dne 29. června 2011 – Evropská unie má malý rozpočet, ale velký dopad na evropské občany. Návrh Komise na víceletý rozpočet 2014-2020 odpovídá na dnešní problémy a potřeby zítřka. Zaměřuje se na prioritní oblast financování na úrovni EU, která poskytuje skutečnou přidanou hodnotu. Například nástroj Connecting Europe, který hradí přeshraniční projekty v oblasti energetiky, dopravy a informačních technologií, které mají posílit páteř našeho vnitřního trhu; výrazně více peněz na výzkum a inovace pro investice do naší konkurenceschopnosti a více prostředků pro evropskou mládež – toto jsou pouze některé z nových prvků v návrhu Komise. Tento inovativní rozpočet EU je současně zaměřen na: celková částka pro příštích sedm let je 1 025 miliard závazků (1,05 % HND EU) a 972,2 miliard (1 % HND EU) plateb.

Prohlášení předsedy Barrosa:

V době stávajících fiskálních úspor v celé EU Komise předložila ambiciózní avšak realistický návrh příštího víceletého finančního rámce, vysvětluje komisař pro finanční programování a rozpočet Janusz Lewandowski: skrze inteligentní přerozdělení rozpočtu jsme vytvořili prostor pro financování nových priorit, jako přeshraniční infrastruktury pro energetiku a dopravu, výzkumu a vývoje, vzdělávání a kultury, ochrany vnějších hranic a posílení našich sousedů na jihu a východě. Dále jsme modernizovali doslova všechny naše politiky zjednodušením našich programů a začleněním více prvků podmíněnosti do způsobu nakládání s prostředky.

(Viz úplná tabulka v příloze)

Pro růst a zaměstnanost

Nový fond, nástroj Connecting Europe, má za účel zvýšit panevropskou hodnotu infrastrukturních projektů. S velikostí 40 miliard EUR a dalšími 10 miliardami EUR z Fondu soudržnosti obsahuje předběžný seznam dopravních, energetických a informačních projektů, které mají zlepšit vzájemnou propojenost v Evropě. Tato spojení posilující růst poskytnou lepší přístup k vnitřnímu trhu a ukončí izolaci určitých ekonomických „ostrovů“. Nástroj Connecting Europe nabízí příležitosti pro využití inovativních finančních nástrojů pro urychlení a zabezpečení větších investic, které by jinak mohly být dosaženy pouze skrze veřejné financování. Komise podpoří využití projektových dluhopisů EU pro urychlení realizace těchto důležitých projektů.

Udržitelný hospodářský růst začíná v našich městech a regionech. Významná částka pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost (376 miliard EUR na celé období) bude více provázána s cíli strategie Evropa 2020. Bude zavedena nová kategorie „přechodových regionů“. Nová ustanovení o podmíněnosti zaručí, že financování z EU bude zaměřeno na výsledky a vytvoří silné pobídky pro členské státy, aby zaručily účinné splnění cílů strategie Evropa 2020. Budou uzavřeny smlouvy o partnerství s každým členským státem, aby bylo zaručeno posílení vnitrostátního financování a financování z EU.

Komise rovněž navrhuje posílení programů pro odborné vzdělávání a přípravu. Investice do mladých lidí patří mezi nejlepší z našich obchodních plánů. Za účelem překonání roztříštěnosti stávajících nástrojů se navrhuje vytvořit ucelený program o hodnotě 15,2 miliardy EUR pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež s jasným zaměřením na rozvoj dovedností a mobility.

Budou výrazně zvýšeny investice do výzkumu a inovací během následujících sedmi let. Společná strategie EU nazvaná „Horizont 2020“ o velikosti 80 miliard EUR podpoří globální konkurenceschopnost Evropy a napomůže vytvořit budoucí pracovní místa a nápady. Soustředí veškeré projekty v této oblasti za účelem odstranění fragmentace a zajistí, aby projekty financované z EU lépe doplňovaly a napomáhaly koordinovat vnitrostátními úsilí.

Pro ekologičtější a modernější architekturu

Se zdroji ve výši 371,72 miliard EUR je moderní společná zemědělská politika, která je skutečnou společnou evropskou politikou, i nadále strategicky důležitá pro naše hospodářství a životní prostředí, bezpečné a zdravé potraviny a rozvoj venkovských komunit. Názorně dokládá, jak jedno euro může a musí plnit mnoho cílů. 30 % přímých podpor pro zemědělce budou záviset na tom, zda jejich činnost bude provozována způsobem šetrnějším k životnímu prostředí. Komise rovněž navrhuje, aby se Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci otevřel pro zemědělce. Bude rovněž zmenšen rozdíl v přímých platbách mezi členskými státy.

Pro bezpečnější Evropu

Budování bezpečnější Evropy znamená zlepšování našeho životního prostředí a ochranu našeho klimatu. Komise navrhuje zahrnout tyto cíle do všech oblastí politiky. Komise má v úmyslu navýšit podíl výdajů týkajících se klimatu na nejméně 20 %, s využitím příspěvků z různých oblastí politiky, po posouzení dopadů.

Komise rovněž navrhuje investovat 4,1 miliardy EUR do evropské bezpečnosti pro boj s trestnou činností a terorismem a 3,4 miliardy EUR do politik migrace a azylu, které jsou klíčové pro naši konkurenceschopnost a sociální soudržnost. Oba fondy budou mít vnější dimenzi pro spolupráci s třetími zeměmi.

Pro silnější Evropu ve světě

Tento rozpočet rovněž napomůže Evropě, aby vzrostla její váha ve světě a to skrze navýšený rozpočet pro vnější vztahy o velikosti 70,2 miliard EUR. V době měnících se spojenectví a vznikajících nových mocností musí Evropa učinit více, aby její hlas byl slyšen. 16 miliard EUR bude vyčleněno na naší politiku sousedství pro podporu demokracie a blahobytu v celé Evropě. Budeme i nadále pokračovat v plnění našich závazků pomáhat nejchudším ve světě. Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci získá 20,6 miliard EUR pro vymýcení chudoby a další plnění rozvojových cílů tisíciletí.

Lepší zdroje pro rozpočet EU

Víceletý rozpočet EU bude mít transparentnější a spravedlivější zdroje a sníží a zjednoduší příspěvky členských států. Komise navrhuje nové vlastní zdroje vedle stávajících tak, jak stanoví smlouva. Cílem není zvýšit rozpočet EU, nýbrž dát mu pevnější základ a snížit přímé příspěvky členských států.

Tyto nové zdroje by byly daň z finančních transakcí a nová modernizovaná DPH. Současně by byl zrušen stávající zdroj založený na DPH (podíl na vnitrostátní DPH vybíraný členskými státy).

Komise rovněž navrhuje zjednodušení stávajících opravných mechanismů, které se vztahují na řadu členských států. Toto bude provedeno snížením jejich plateb HND o paušální hrubou částku.

Správa 2014–2020

Výdaje na správu činí v současnosti pouze 5,7 % celkového rozpočtu EU. Komise navrhuje, že během příštího finančního období nedojde k nárůstu správních výdajů. Komise současně navrhuje, že se dále změní Služební řád úředníků EU, přičemž se bude vycházet z reformy řádu z roku 2004 (která do dneška ušetřila 3 miliardy EUR a ušetří dalších 5 miliard do roku 2020).

Další informace:

Sdělení je dostupné na internetových stránkách víceletého finančního rámce

MEMO/11/468: Víceletý finanční rámec: otázky a odpovědi

MEMO/11/469: Pokud jde o peníze – jak rozpočet EU pro vás vytváří hodnotu

MEMO/11/459: mýty o rozpočtu EU a víceletém finančním rámci

SPEECH/11/487: Poznámky předsedy Barroso k návrhu Komise víceletého finančního rámce na 2014-2020

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (EU-27)

(miliony EUR - v cenách roku 2011)

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem
2014-2020

1. Inteligentní růst podporující začlenění

64.696

66.580

68.133

69.956

71.596

73.768

76.179

490.908

z čehož: hospodářská, sociální a územní soudržnost

50.468

51.543

52.542

53.609

54.798

55.955

57.105

376.020

2.Udržitelný růst: přírodní zdroje

57.386

56.527

55.702

54.861

53.837

52.829

51.784

382.927

z čehož: výdaje související s trhem a přímé platby

42.244

41.623

41.029

40.420

39.618

38.831

38.060

281.825

3. Bezpečnost a občanství

2.532

2.571

2.609

2.648

2.687

2.726

2.763

18.535

4. Globální Evropa

9.400

9.645

9.845

9.960

10.150

10.380

10.620

70.000

5. Správa

8.542

8.679

8.796

8.943

9.073

9.225

9.371

62.629

z čehož: správní výdaje všech orgánů

6.967

7.039

7.108

7.191

7.288

7.385

7.485

50.464

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY CELKEM

142.556

144.002

145.085

146.368

147.344

148.928

150.718

1.025.000

jako procento HND

1,08%

1,07%

1,06%

1,06%

1,05%

1,04%

1,03%

1,05%

PROSTŘEDKY NA PLATBY CELKEM

133.851

141.278

135.516

138.396

142.247

142.916

137.994

972.198

jako procento HND

1,01%

1,05%

0,99%

1,00%

1,01%

1,00%

0,94%

1,00%

MIMO VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezerva na pomoc při mimořádných událostech

350

350

350

350

350

350

350

2.450

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

429

429

429

429

429

429

429

3.000

Fond solidarity

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

7.000

Nástroj pružnosti

500

500

500

500

500

500

500

3.500

Rezerva na krize v sektoru zemědělství

500

500

500

500

500

500

500

3.500

 

 

 

ITER

886

624

299

291

261

232

114

2.707

GMES

834

834

834

834

834

834

834

5.841

 

 

 

 

ERF AKT

3.271

4.300

4.348

4.407

4.475

4.554

4.644

29.998

EDF ZZÚ

46

46

46

46

46

46

46

321

Globální fond na ochranu klimatu a biodiverzity

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

 

MIMO VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC CELKEM

7.815

8.583

8.306

8.357

8.395

8.445

8.416

58.316

A MIMO VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC CELKEM

150.371

152.585

153.391

154.725

155.739

157.372

159.134

1.083.316

jako procento HND

1,13%

1,13%

1,12%

1,12%

1,11%

1,10%

1,09%

1,11%

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar