Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Инвестиции днес за растеж утре

Брюксел, 29 юни 2011 г. — Европейският съюз разполага с малък бюджет, с който обаче прави много за гражданите на Европа. С предложението на Комисията за многогодишен бюджет за периода 2014—2020 г. се обръща внимание на днешните опасения и утрешните потребности. Акцентът в него е върху приоритетното финансиране на равнище ЕС, което предоставя истинска добавена стойност. Механизъм за свързване на Европа, чрез който се финансират трансгранични проекти в областта на енергетиката, транспорта и информационните технологии с цел да се заздрави гръбнакът на нашия вътрешен пазар, повече пари за научни изследвания и иновации, за да се инвестира в нашата конкурентоспособност, както и повече финансови средства за младежта в Европа — това са само някои от новите елементи в предложението на Комисията. Същевременно този новаторски бюджет на ЕС продължава да е целенасочен: предложеният общ размер за следващите седем години е 1 025 милиарда евро за поети задължения (1,05 % от БНД на ЕС) и 972,2 милиарда евро (1 % от БНД на ЕС) за плащания.

Изявление на председателя Барозу:

Както обясни отговарящият за бюджета и финансовото планиране комисар Януш Левандовски, в днешните времена на бюджетни ограничения в целия ЕС Комисията представя амбициозно, но реалистично предложение за следващата многогодишна финансова рамка, в което чрез интелигентно преразпределяне на бюджета се създава възможност за финансиране на нови приоритети като трансграничните енергийни и транспортни инфраструктури, научно-изследователската дейност и развитието, образованието и културата, сигурността по външните граници и укрепването на нашите съседи на юг и на изток. Освен това чрез опростяването на програмите и поставянето на повече условия за това как да се изразходват финансовите средства на практика бяха осъвременени всички политики.

(вж. пълния списък в приложението)

За растеж и работни места

Новият Механизъм за свързване на Европа има за цел да повиши паневропейската стойност на инфраструктурните проекти. В този фонд има на разположение 40 милиарда евро, както и още 10 милиарда евро от Кохезионния фонд, като в него е включен първоначален списък с проекти в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ, с които да се увеличат връзките в цяла Европа. Тези стимулиращи растежа връзки ще осигурят по-добър достъп до вътрешния пазар и ще сложат край на изолацията на някои икономически „острови“. Механизмът за свързване на Европа предлага възможности за използване на новаторски инструменти за финансиране за ускоряване и осигуряване на по-големи инвестиции в сравнение с тези, които могат да бъдат постигнати само чрез публично финансиране. Комисията ще насърчава използването на европейски облигации за проекти като средство за осигуряване на напредък по осъществяването тези важни проекти.

Началото на устойчивия икономически растеж се поставя в нашите градове и региони. Значителните суми за икономическо, социално и териториално сближаване (376 милиарда евро за целия период) ще бъдат по-тясно свързани с целите на стратегията „Европа 2020“. Ще бъде въведена нова категория региони — „региони в преход“. С новите разпоредби за обвързаност с условия ще се гарантира, че финансирането от ЕС е насочено към резултатите и че то създава силни стимули за държавите-членки да способстват за това целите на стратегията „Европа 2020“ да бъдат действително постигнати. С всяка държава-членка ще бъде сключен договор за партньорство, за да се осигури взаимното усилване на ефекта от националното и европейското финансиране.

Комисията предлага също така да се усъвършенстват програмите за образование и професионално обучение. Инвестирането в младите хора е един от най-добрите бизнес планове. С цел да се преодолее разпокъсаността на съществуващите инструменти, Комисията предлага да се създаде интегрирана програма за образование, обучение и младеж на стойност 15,2 милиарда евро, която ясно да акцентира върху развиването на умения и върху мобилността.

През следващите седем години инвестициите в научно-изследователската дейност и иновациите ще бъдат значително увеличени. С обща стратегия на ЕС, наречена „Хоризонт 2020“, на стойност 80 милиона евро ще бъде повишена конкурентоспособността на Европа и ще се спомогне за създаването на работните места и идеите на бъдещето. В нея ще бъдат обединени всички проекти в областта, за да се премахне разпокъсаността и за да се гарантира, че финансираните от ЕС проекти допълват по-добре националните усилия и спомагат за координирането им.

По-екологосъобразно и по-модерно селско стопанство

С бюджет от 371,72 милиарда евро модерната обща селскостопанска политика — една истински обща европейска политика, продължава да бъде от стратегическо значение за нашата икономика и околна среда, за безопасната и здравословна храна, както и за развитието на селските общности. Тази политика нагледно показва как едно евро може и трябва да служи за няколко цели. За 30 % от преките помощи за земеделските стопани ще бъде поставено условието те да направят дейността си по-екологосъобразна. Комисията предлага също така да бъде открит Европейски фонд за приспособяване към глобализацията за земеделските стопани. Освен това разминаванията в преките плащания между държавите-членки ще бъдат намалени.

За по-сигурна Европа

Изграждането на по-сигурна Европа означава подобряване на околната среда и опазване на климата. Комисията предлага да интегрира повсеместно тези аспекти. Тя възнамерява да увеличи техния дял с най-малко 20 % за свързаните с климата разходи, като приносът от различните области на политиката подлежи на оценка на въздействието.

Комисията предлага също така да инвестира 4,1 милиарда евро в европейската сигурност с цел борба с престъпността и тероризма, както и 3,4 милиарда евро в политики за миграция и убежище, които са от основно значение за конкурентоспособността и социалното сближаване. И двата фонда ще имат и външно измерение за работа с трети държави.

За по-силна Европа на световната сцена

С този бюджет ще се спомогне за това Европа да тежи на своето място в света посредством увеличен бюджет за външни отношения в размер на 70,2 милиарда евро. Промяната в съюзите и появата на нови сили означава, че Европа трябва да направи повече, за да се чува гласът ѝ. Ще бъдат отделени 16 милиарда евро за политиката за съседство, за да се насърчават демокрацията и просперитетът около Европа. Освен това ще продължи предоставянето на средства по ангажиментите, поети в помощ на най-бедните в света. За Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) ще бъдат отделени 20,6 милиарда евро с цел премахване на бедността и спазване на ангажимента спрямо Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР).

По-добри ресурси за бюджета на ЕС

С новия многогодишен бюджет на ЕС ще се осигурят повече прозрачност и справедливост при разпределянето на ресурсите и ще се намалят и опростят вноските от държавите-членки. Както е предвидено в Договора, Комисията предлага нови собствени ресурси към съществуващите такива. Целта е не да се увеличи бюджетът на ЕС, а да се създаде по-солидна основа и да се намалят преките вноски от държавите-членки.

Тези нови собствени ресурси са данък върху финансовите трансакции и нов осъвременен ДДС. Същевременно сега съществуващият собствен ресурс на база ДДС (дял от националния ДДС, събиран от държавите-членки) ще бъде премахнат.

Комисията предлага също така да се опростят съществуващите корекционни механизми, които се прилагат спрямо редица държави-членки. Това ще стане чрез брутно намаление с еднократна сума на техните плащания по БНД.

Администрацията в периода 2014—2020 г.

Понастоящем административните разходи възлизат едва на 5,7 % от общия бюджет на ЕС. Комисията предлага да няма увеличение на административните разходи през следващия финансов период. Успоредно с това, въз основа на реформата на администрацията от 2004 г. (с която вече са направени икономии от 3 милиарда евро и ще бъдат спестени още 5 милиарда евро до 2020 г.) Комисията предлага да измени допълнително Правилника за длъжностните лица на ЕС.

За повече информация:

Съобщението можете да намерите на

уебсайта за многогодишната финансова рамка.

MEMO/11/468: Многогодишна финансова рамка (МФР): въпроси и отговори

MEMO/11/469: Пари там, където трябва —бюджетът на ЕС във ваша полза

MEMO/11/459: Митовете за бюджета на ЕС и многогодишната финансова рамка

SPEECH/11/487: Бележки на председателя Барозу по предложенията на Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar