Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Harmonizacja informacji o środowisku: konsultacje w sprawie standardów, które będą miały wpływ na życie każdego z nas

Bruksela, 29 czerwca 2011 r. – Dzięki usprawnieniu wymiany danych w UE już wkrótce będzie można szybciej i łatwiej zorganizować transgraniczną akcję ratowniczą, zapobiec poważnym szkodom w środowisku lub porównać zużycie energii przez budynki znajdujące się w różnych krajach.

Za pomocą europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej (INSPIRE) Unia Europejska tworzy wspólny standard umożliwiający szybkie i łatwe udostępnianie informacji o środowisku. Przyniesie to obywatelom szereg ewidentnych korzyści, począwszy od usprawnienia działania służb ratowniczych aż po poprawę stanu środowiska, w którym żyjemy. Wspólne standardy pomogą obniżyć koszty i zapewnią lepsze podstawy podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach. Obecnie zbierane są opinie na temat adekwatności proponowanych standardów (zob. odsyłacz poniżej).

Dzięki wspólnym standardom łatwiej będzie o powodzenie w przypadkach gdy zasadnicze znaczenie ma dostęp do prawidłowych informacji. Pomoże to zapobiegać takim niefortunnym zdarzeniom jak opóźnienie przyjazdu straży pożarnej, które miało miejsce na południu Francji i spowodowane było brakiem dostępu do aktualnych i całościowych danych. Infrastruktura INSPIRE będzie również odgrywać ważną rolę w ustalaniu stopnia realizacji unijnych celów w zakresie ograniczenia zużycia energii przez poszczególne kraje. Obecnie margines błędu może sięgać nawet 20 proc.

W wyniku kilkuletniej współpracy setek ekspertów z całej Europy uzgodniono wspólne definicje w istotnych obszarach polityki, takich jak energia, zmiana klimatu, bioróżnorodność, środowisko morskie i zdrowie ludzkie. Proponowane standardy będą teraz przedmiotem konsultacji społecznych oraz prób mających na celu ustalenie ich przydatności w różnych dziedzinach i krajach.

Unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Standardy INSPIRE pomogą nam chronić środowisko. Im lepiej będziemy się w Europie rozumieć co do tego, o czym mówimy, tym lepiej będziemy mogli współpracować na rzecz środowiska. Mam nadzieję, że wiele osób podzieli się z nami swoją opinią.”

Europejska komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn, odpowiedzialna za Wspólne Centrum Badawcze (JRC), które koordynuje prace nad infrastrukturą INSPIRE od strony technicznej, podkreśliła: „Infrastruktura INSPIRE, powstała dzięki materiałom i wiedzy fachowej udostępnionym przez ponad 650 podmiotów publicznych i prywatnych i koordynowanym przez JRC, stanowi bazę wiedzy o ogromnym potencjale. Wspólne standardy w zakresie danych o środowisku mają istotne znaczenie nie tylko dla kształtowania polityki, lecz także jako podstawa badań naukowych oraz wdrażania opracowanych w rezultacie nowatorskich i zrównoważonych rozwiązań technicznych.”

Konsultacje społeczne w sprawie wspólnych wskaźników dotyczących europejskiego środowiska

Specyfikacje danych obejmujące 25 tematów, takich jak użytkowanie terenu, budynki, gleba, zagospodarowanie przestrzenne, energia oraz zdrowie i bezpieczeństwo, poddaje się pod konsultacje publiczne, które potrwają do 21 października 2011 r.

Oznacza to, że każdy może zgłosić swoją opinię w sprawie standardów, które doprowadzą do harmonizacji ogólnounijnego podejścia do danych na temat stref zagrożenia naturalnego, warunków atmosferycznych, warunków meteorologiczno-geograficznych, warunków oceanograficzno-geograficznych, regionów morskich, siedlisk i obszarów przyrodniczo jednorodnych, rozmieszczenia gatunków oraz zasobów energetycznych i mineralnych.

Po ich przyjęciu standardy te ułatwią transgraniczną integrację i analizę danych o środowisku oraz opracowywanie modeli i prognoz w wielu obszarach polityki.

Badania wykazały, że INSPIRE przyniesie korzyści zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Dzięki umożliwieniu dokonywania oceny skutków oddziaływania na środowisko mniejszym nakładem czasu i kosztów INSPIRE otwiera nowe perspektywy rynkowe i tworzy synergie pomiędzy działaniami organów administracji publicznej.

Konferencja „INSPIRed by 2020”

Rozpoczęcie konsultacji zbiega się w czasie z konferencją INSPIRE, która odbywa się w Edynburgu w dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2011 r. W imprezie tej bierze udział 700 przedstawicieli rządów i sektora prywatnego, którzy pod hasłem „INSPIRed by 2020 – Contributing to smart, sustainable and inclusive growth” (jak przyczynić się do inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego) dyskutować będą nad tym, w jaki sposób INSPIRE przyczynić się może do realizacji kluczowych celów określonych przez Unię w strategii „Europa 2020”.

Kontekst

Dyrektywa ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej INSPIRE weszła w życie z dniem 15 maja 2007 r. i będzie wdrażana etapowo. Pełne wdrożenie ma nastąpić do roku 2019. Celem dyrektywy jest utworzenie infrastruktury informacji przestrzennych, która umożliwi wspólne korzystanie z tych informacji przez podmioty sektora publicznego oraz ułatwi publiczny dostęp do informacji przestrzennych w Europie.

Konsultacje prowadzone są na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

http://inspire.ec.europa.eu

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar