Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Saskaņota vides informācija Eiropā — izsakiet savu viedokli par standartiem, kuri ietekmēs ikviena dzīvi!

Briselē, 2011. gada 29. jūnijā. Organizēt pārrobežu glābšanas darbus, novērst milzīgu kaitējumu videi vai salīdzināt ēku energopatēriņu dažādās valstīs drīz varēs ātrāk un vieglāk, pateicoties labākām datu kopīgas izmantošanas iespējām ES.

Līdz ar Eiropas telpiskās informācijas infrastruktūru INSPIRE Eiropas Savienībā tiek veidoti vienoti standarti, lai vides informācija būtu ātri un viegli pieejama. Eiropas iedzīvotājiem tas nodrošinās neapstrīdamas priekšrocības, sākot no uzlabojumiem neatliekamās palīdzības dienestu darbā līdz veselīgākai ikdienas videi. Vienoti standarti palīdzēs samazināt izmaksas un uzlabot lēmumu pieņemšanas bāzi visos līmeņos. Nu ir pienācis laiks izteikties par ierosināto standartu piemērotību (sk. saiti teksta beigās).

Izmantojot vienotus standartus, būs iespējams sekmīgāk darboties situācijās, kurās būtisks faktors ir piekļuve pareizai informācijai. Tas ļaus izvairīties no nelaimīgiem notikumu pavērsieniem, kā gadījumā ar ugunsdzēsēju brigādi Francijas dienvidos, kura aizkavējās tāpēc, ka nebija iespējams piekļūt atjauninātiem un integrētiem datiem. Turklāt INSPIRE būs svarīgs instruments, lai aprēķinātu, kā valstis izpilda ES energopatēriņa samazināšanas mērķus — patlaban kļūda var sasniegt pat 20 %.

Simtiem speciālistu no visas Eiropas vairākus gadus ir sadarbojušies, lai vienotos par kopējām definīcijām svarīgās politikas jomās, tādās kā enerģētika, klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, jūras vide un cilvēka veselība. Ierosinātie standarti tagad ir pieejami sabiedriskai apspriešanai un testēšanai, lai novērtētu to izmantojamību dažādās disciplīnās un valstīs.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: INSPIRE standarti palīdzēs mums uzlabot vidi. Jo sekmīgāk Eiropā izdosies panākt vienotu izpratni par lietām, par kurām mēs runājam, jo veiksmīgāka kļūs mūsu sadarbība vides labā. Ceru, ka daudzi cilvēki izteiks savas domas šajā jautājumā.”

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna, kuras atbildības lokā ir arī Kopīgais pētniecības centrs (JRC), kas veic INSPIRE tehnisko koordinēšanu, sacīja: “Pateicoties vairāk nekā 650 publiskā un privātā sektora organizāciju nodrošinātajai materiālajai bāzei un speciālajām zināšanām, kuru koordināciju uzņēmās JRC, ir radīta INSPIRE — zināšanu bāze ar milzīgu potenciālu. Vienotiem vides datu standartiem ir izšķiroša nozīme ne tikai politikas veidošanā, bet arī zinātniskajā pētniecībā un galu galā novatorisku un ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešanā.”

Vienota Eiropas vides mēraukla nodota sabiedriskai izvērtēšanai

Datu specifikācijas, kas aptver 25 jomas, tostarp zemes apaugumu, ēkas, augsni, zemes izmantojumu, enerģētiku, veselību un drošību, tagad ir nodotas sabiedriskai apspriešanai, kura turpināsies līdz 2011. gada 21. oktobrim.

Tas nozīmē, ka ikviens var paust viedokli par standartiem, kuri izstrādāti, lai visā ES nodrošinātu saskaņotu pieeju datiem par dabas apdraudējuma zonām, atmosfēras apstākļiem, meteoroloģiski ģeogrāfiskiem raksturlielumiem, jūras reģioniem, sugu dzīvotnēm un biotopiem, sugu izplatību, enerģijas avotiem un derīgo izrakteņu resursiem.

Kad standarti būs pieņemti, tie veicinās vides datu pārrobežu integrēšanu un analīzi, modelēšanu un prognozēšanu daudzās politikas jomās.

Pētījumi liecina, ka INSPIRE sniegs gan ekonomiskus, gan sociālus ieguvumus: paverot iespējas ātrāk un lētāk veikt vides ietekmējuma novērtējumu, INSPIRE nodrošina plašākas uzņēmējdarbības iespējas un rada sinerģiju starp valstu pārvaldes iestādēm.

INSPIRE konference stratēģijas “Eiropa 2020” iedvesmā

Sabiedriskās apspriešanās sākums sakrīt ar INSPIRE konferenci, kura no 2011. gada 27. jūnija līdz 1. jūlijam notiek Edinburgā, Skotijā. Šajā pasākumā 700 dalībnieku, kuri pārstāvēs valdības un privāto sektoru, sanāks kopā, lai izpētītu, kā INSPIRE var palīdzēt sasniegt 2020. gadam izvirzītos Eiropas stratēģiskos mērķus. Konferences tēma ir “Stratēģijas “Eiropa 2020” iedvesmā — pārdomātas, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes veicināšana.”

Pamatinformācija

INSPIRE direktīva stājās spēkā 2007. gada 15. maijā, to paredzēts ieviest vairākos posmos un pilnībā īstenot līdz 2019. gadam. Direktīvas mērķis ir radīt telpisko datu infrastruktūru, kura paver iespēju publiskā sektora organizācijām kopīgi izmantot telpisko informāciju un atvieglo publisko piekļuvi telpiskajai informācijai visā Eiropā.

Apspriešanās tiešsaistē:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

Sīkāka informācija pieejama:

http://inspire.ec.europa.eu

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar