Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ympäristötietojen yhdenmukaistaminen Euroopassa: kerro mielipiteesi standardeista, jotka vaikuttavat kaikkien elämään

Bryssel, 29.6.2011 – Rajat ylittävän pelastustoimen järjestäminen, merkittävän ympäristövahingon estäminen tai rakennusten energiankulutuksen vertailu eri maiden välillä on pian nopeampaa ja helpompaa, kun tietojen jakamista parannetaan EU:ssa.

INSPIREn (Euroopan paikkatietoinfrastruktuurin) avulla Euroopan unioni kehittää yhteisen standardin, jonka avulla ympäristötiedot ovat nopeasti ja helposti saatavilla. Tästä on selkeitä etuja Euroopan kansalaisille aina paremmista pelastuspalveluista terveempään jokapäiväiseen ympäristöön. Yhteisillä standardeilla alennetaan kustannuksia ja parannetaan päätöksentekoa kaikilla tasoilla. Nyt pyydetään näkemyksiä ehdotettujen standardien soveltuvuudesta (ks. linkki jäljempänä).

Yhteisillä standardeilla parannetaan onnistumisprosenttia tapauksissa, joissa oikeiden tietojen saanti on tärkeää. Järjestelmällä estetään epäonniset tapahtumat, kuten esimerkiksi Etelä-Ranskassa sattunut tapaus, jossa palokunta saapui palopaikalle liian myöhään, koska sillä ei ollut käytössään ajantasaisia ja yhdistettyjä tietoja. INSPIREllä on myös tärkeä rooli laskettaessa sitä, miten maat saavuttavat energian kulutuksen vähentämiseen liittyvät EU:n tavoitteet. Virhemarginaali on tällä hetkellä jopa 20 prosenttia.

Sadat asiantuntijat eri puolilta Eurooppaa ovat työskennelleet yhdessä useiden vuosien ajan päästäkseen yhteisymmärrykseen määritelmistä tärkeillä politiikan osa-alueilla (esimerkiksi energia, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, meriympäristö ja ihmisten terveys). Ehdotetuista standardeista järjestetään nyt julkinen kuuleminen ja samalla arvioidaan niiden käytettävyyttä eri aloilla ja eri maissa.

INSPIRE-standardit auttavat parantamaan ympäristön tilaa. Mitä paremmin ymmärrämme Euroopassa niitä asioita, joista puhumme, sitä paremmin voimme työskennellä yhdessä ympäristön hyväksi. Toivon, että mahdollisimman monet kertovat meille mielipiteensä", totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komission jäsen Máire Geoghegan-Quinn, joka on näin ollen vastuussa myös INSPIRE-järjestelmän teknistä koordinaatiota hoitavasta yhteisestä tutkimuskeskuksesta (JRC), totesi: ”yli 650 julkista ja yksityistä organisaatiota on antanut materiaalia ja asiantuntemusta JRC:n koordinoimana INSPIREn käyttöön, mikä tekee tästä järjestelmästä suunnattomien mahdollisuuksien tietopohjan. Yhteiset ympäristötiedon standardit ovat tärkeitä toimintapolitiikkojen laatimisen mutta myös tieteellisen tutkimuksen suuntaamisen ja lopulta myös innovatiivisten ja kestävien teknologioiden hyödyntämisen kannalta."

Euroopan ympäristön tilan yhteiset mittarit yleisön tutkittaviksi

Yhteensä 25 teemaa (mm. maanpeite, rakennukset, maaperä, maankäyttö, energia, terveys ja turvallisuus) koskevat tietomäärittelyt ovat 21. lokakuuta 2011 saakka kestävän julkisen kuulemisen kohteina.

Tämä tarkoittaa, että jokainen voi ilmaista mielipiteensä standardeista, joilla yhdenmukaistetaan EU:n laajuista lähestymistapaa seuraavia aiheita koskeviin tietoihin: luonnonriskialueet, ilmakehän tila, ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet, merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet, merialueet, elinympäristöt ja biotoopit, lajien levinneisyys sekä energia- ja mineraalivarat.

Standardien hyväksymisen myötä eri maita koskevan ympäristötiedon yhdistäminen ja analysointi sekä monia politiikan osa-alueita koskevien toimintojen mallintaminen ja ennustaminen helpottuvat.

Tutkimusten mukaan INSPIREn hyödyt ovat sekä taloudellisia että sosiaalisia: ympäristövaikutusten arviointi nopeutuu ja sen kustannukset alenevat INSPIREn avulla, liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät ja hallinnot saavat synergiaetuja.

INSPIRed by 2020 -konferenssi

Tämän julkisen kuulemisen käynnistämisen yhteydessä järjestetään Edinburghissa Skotlannissa erityinen INSPIRE-konferenssi 27.6.–1.7.2011. Konferenssi tuo yhteen 700 hallitusten ja yksityissektorin edustajaa keskustelemaan siitä, miten INSPIRE voi myötävaikuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen. Konferenssin otsikkona on ”INSPIRed by 2020 – Contributing to smart, sustainable and inclusive growth” (älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistäminen).

Tausta

INSPIRE-direktiivi tuli voimaan 15. toukokuuta 2007 ja se pannaan täytäntöön useassa vaiheessa. Sitä sovelletaan kokonaisuudessaan vuonna 2019. Sen tavoitteena on luoda paikkatietoinfrastruktuuri, joka mahdollistaa paikkatietojen jakamisen julkisen sektorin organisaatioiden välillä ja helpottaa eurooppalaisen yleisön tiedonsaantia.

Kuulemiseen voi osallistua verkkosivulla

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

Lisätietoja:

http://inspire.ec.europa.eu

Yhteystiedot :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar