Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Keskkonnateabe ühtlustamine Euroopas: ütle sõna sekka, sest see puudutab ka sind

Brüssel, 29. juuni 2011 – Euroopa Liidul on kavas ühtlustada keskkonnaandmete esitamine, et kiirendada ja lihtsustada piiriüleste hädaabioperatsioonide korraldamist või suure keskkonnakahju ärahoidmist, aga samuti võrrelda hoonete energiatarvet eri riikides.

Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) väljatöötamisega luuakse Euroopa Liidus ühised standardid, mille abil keskkonnateave kiiresti ja hõlpsasti kättesaadavaks teha. Kasu Euroopa kodanikele on ilmne, ulatudes parematest hädaabiteenustest kuni tervislikuma elukeskkonnani. Ühised standardid aitavad vähendada kulusid ning teha kõikidel tasanditel põhjendatumaid otsuseid. Praegu kogutakse arvamusi ühtlustatavate standardite sobivuse kohta (vt viit lõpus).

Eelkõige peab ühtlustamine aitama lahendada olukordi, mille puhul juurdepääs õigetele andmetele on elutähtis. Andmete ühtlustamine võimaldab vältida olukorda, mis tekkis Lõuna-Prantsusmaal, kus tuletõrjebrigaad hilines sündmuspaigale, sest ei saanud kätte ajakohastatud ja ühtlustatud andmeid. Samuti lubab ruumiandmete infrastruktuur paremini arvutada, kuidas edeneb ELi riikidel energiatarbimise vähendamise eesmärkide saavutamine – praegu võib arvutuste viga olla koguni 20%.

Sajad eksperdid kogu Euroopast on mitu aastat koos töötanud, et ühtlustada mõisted sellistes olulistes valdkondades nagu energia, kliimamuutus, elurikkus, merekeskkond ja tervishoid. Väljatöötatud standardid on nüüd esitatud avalikuks aruteluks ja katsetamiseks, et hinnata nende kasutuskõlblikkust eri valdkondades ja riikides.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas sel puhul: „INSPIRE-standardid aitavad meil keskkonda paremini hoida. Mida paremini me Euroopas üksteist mõistame, seda kindlamini saame keskkonna heaks midagi ära teha. Loodan, et võimalikult paljud inimesed ütlevad, mida nad sellest arvavad."

Euroopa Komisjoni innovatsiooni ja teaduse volinik Máire Geoghegan-Quinn, kelle vastutusalas on ruumiandmete infrastruktuuri tehnilist poolt koordineeriv Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), lisas omalt poolt järgmist: „Ruumiandmete infrastruktuur koondab rohkem kui 650 riikliku ja eraorganisatsiooni materjale ja oskusteavet, mida koordineerib Teadusuuringute Ühiskeskus ja mis moodustavad üheskoos tohutuid võimalusi pakkuva teadmusvaramu. Ühised keskkonnateabe standardid ei ole vajalikud üksnes poliitika kujundamiseks, vaid ka teadusuuringute edendamiseks ning innovaatilise ja kestliku tehnoloogia arendamiseks."

Euroopa ühised keskkonnateabe standardid on avalikul arutelul

Rohkem kui 25 valdkonda (nt maakate, hooned, muld, maakasutus, energeetika, tervishoid ja ohutus) hõlmavad ühtlustatud andmekirjeldused on kuni 21. oktoobrini 2011 väljas avalikuks aruteluks.

See tähendab, et standardite kohta, mille alusel hakatakse looduslikke ohupiirkondi, atmosfääriolusid, meteoroloogilisi ja okeanograafilisi näitajaid, merepiirkondi, elupaiku, biotoope, liikide jagunemist ning energia- ja maavaraallikaid käsitlevaid andmeid kogu ELis ühtlustatult töötlema, saab igaüks avaldada oma arvamust.

Kui standardid vastu võetakse, hõlbustavad need piiriülest lõimumist ning keskkonnaandmete analüüsi, modelleerimist ja prognoosimist paljudes tegevusvaldkondades.

Uuringud näitavad, et ruumiandmete infrastruktuuri kasu on nii majanduslik kui ka sotsiaalne: see võimaldab hinnata keskkonnamõju kiiremini ja odavamalt ning loob ühtlasi paremaid ärivõimalusi ja sünergiat riigiasutuste vahel.

Ruumiandmete infrastruktuur annab ideid Euroopa 2020. aasta strateegia jaoks

Avaliku arutelu algus langeb kokku rahvusvahelise konverentsiga, mis toimub Šotimaal Edinburghis 27. juunist kuni 1. juulini 2011. 700 valitsuste ja erasektori esindajat arutavad seal võimalusi, kuidas ruumiandmete infrastruktuur saaks kaasa aidata Euroopa 2020. aasta strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Konverentsi teemaks on “2020 INSPIREerib – panus aruka, säästva ja kaasava arengu saavutamisse”.

Taust

Euroopa ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) käsitlev direktiiv jõustus 15. mail 2007 ning selle rakendamine toimub etappide kaupa ja jõuab lõpule 2019. aastaks. Direktiivi eesmärk on hõlbustada ruumiandmete ühist kasutamist avaliku sektori asutuste jaoks ja luua vaba juurdepääs ruumiandmetele kogu Euroopas.

Arutelus saab osaleda siin:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/

Lisateave:

http://inspire.ec.europa.eu

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar