Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Kľúčové technológie – motor na ceste k vedúcemu postaveniu Európy v oblasti technológií

V Bruseli 28. júna 2011. Skupina popredných odborníkov, ktorú dnes zriadila Komisia, stanovila usmernenia k dosiahnutiu konkurenčnej výhody európskeho priemyslu prostredníctvom rozvinutia priemyselných technológií budúcnosti (kľúčových technológií, ďalej len KT). V hlavných záveroch odborníci vyzývajú tvorcov politiky k prijatiu radikálnych politických cieľov na uchovanie kritickej schopnosti a kapacity v Európe prostredníctvom jednotného a komplexného prístupu ku KT. Skupina konkrétne odporúča, aby sa kľúčový význam KT odrazil v štruktúrnej a finančnej rovnováhe budúceho rámca pre výskum a inovácie, ako aj v prioritách budúcej regionálnej politiky EÚ. Podpredseda Európskej komisie, Antonio Tajani, upozornil, že európsky priemysel „by strácal konkurencieschopnosť“, ak by sa mu nepodarilo využiť týchto šesť dôležitých KT: mikro- a nanoelektroniku, pokrokové materiály, priemyselné biotechnológie, fotoniku, nanotechnológie a pokrokové výrobné systémy. „Inovácia Európy závisí od rozvoja a rastu kľúčových technológií. Potrebujeme lepšie zamerať naše politiky a zosúladiť ich s cieľom vytvoriť viac synergií medzi našimi nástrojmi v záujme podpory schopností Európy v oblasti KT. Som presvedčený, že vďaka sprievodným aplikáciám KT sa v Európe vytvorí viac pracovných miest a že tieto aplikácie povedú k rastu. Záväzok súkromných zainteresovaných strán investovať do Európy bude tiež veľmi dôležitý pre úspech“, povedal.

Technologický výskum a projekty týkajúce sa prezentácie výrobkov by sa mali uprednostniť. Ďalšie odporúčania sa týkajú kombinácie mechanizmov financovania v EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ako aj súboru opatrení na posilnenie technologických zručností v Európe. Skupina odborníkov vyžaduje politiku duševného vlastníctva pod názvom „v Európe prví“ a navrhuje tiež mechanizmus monitorovania zameraný na analýzu vývoja KT na trhu.

Komisia podá správu o politických odporúčaniach v oznámení začiatkom roku 2012.

Kontext

KT sú jadrom inovatívnych, pokrokových výrobkov.

Kombinácie KT sú základom pre najpokrokovejšie výrobky. Napríklad elektrický automobil je kombináciou pokrokových materiálov použitých v batériách, mikroelektronických súčiastok vo výkonovej elektronike na zníženie hmotnosti automobilu, fotoniky na nízku spotrebu svetiel, priemyselných biotechnológií na výrobu pneumatík s nízkym trením a pokrokových systémov výroby elektrických automobilov za konkurenčné ceny. Podobne je to s mobilným telefónom — je vybavený mikroelektronickými čipmi slúžiacimi na komunikácie, fotoaparátom a optikou využívajúcou fotoniku, pokrokovými materiálmi použitými v nových dotykových obrazovkách a tak ďalej. Nedávno vytvorený testovací prístroj na zisťovanie vtáčej chrípky v reálnom čase je vybavený biotechnickými etiketami, mikroelektronickými čipmi, laserovou fotonickou detekciou a povrchmi na fluidné spracovanie optimalizovanými nanotechnológiami.

Skupinu na vysokej úrovni, ktorá sa zišla trikrát, zriadil 13. júla 2010 podpredseda Antonio Tajani, podpredsedkyňa Neelie Kroesová a komisárka Maire Geoghegan-Quinnová.

Viac informácií nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/hlg_kets.htm

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Andrea Maresi (+32 22990403)


Side Bar