Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

De europeiska ledarna godkänner kommissionens plan för integration av romer

Bryssel den 24 juni 2011 – Europeiska kommissionens ramverk för de nationella integrationsstrategierna för romer (IP11/400, MEMO/11/216) har nu godkänts på högsta politiska nivå. De europeiska ledarna uttalade idag vid ett möte i Bryssel sitt stöd för en handlingsplan som ska göra slut på den utestängning av Europas romiska minoritet som pågått i århundraden. Enligt EU:s ramverk ska samtliga tjugosju EU-länder redogöra för hur de tänker förbättra situationen för de mest utsatta romiska grupperna i landet. Medlemsländerna ska beakta fyra nyckelområden av vikt för en bättre socioekonomisk integration, nämligen utbildning, sysselsättning, hälsovård och bostäder. De ska också vidta åtgärder som står i proportion till den romiska andelen av landets befolkning. De nationella insatserna ska stödjas med hjälp av EU-bidrag och skärpta bestämmelser mot diskriminering. Länderna ska lämna in sina nationella strategier före årets slut. Därefter kommer Europeiska kommissionen att utvärdera strategierna och lämna ifrån sig en rapport i frågan nästa vår.

Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som är ansvarig för EU:s politik för rättvisa, säger: ”Dagens överenskommelse är ett stort framsteg för miljoner romer i hela Europa. EU signalerar nu tydligt att utestängningen av romer inte är förenlig med samhällets värderingar och vår ekonomiska modell.

De europeiska ledarna gör nu banbrytande åtaganden för att förbättra integrationen av romer. Jag vill särskilt tacka ordförandelandet Ungern för det målmedvetna arbetet för att nå en överenskommelse. Jag välkomnar också samarbetet med andra internationella organ som har lång erfarenhet i frågan, till exempel Europarådet, som i nära samarbete med lokala och regionala myndigheter över hela Europa arbetar för en bättre integration av romer.

Nu måste vi omsätta ord i handling. Ska vi lyckas måste EU:s ramverk få ett gott och kontinuerligt stöd från alla medlemsländer. Jag ser fram mot att få veta hur länderna avser att förbättra integrationen av romer.”

EU-kommissionens ledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, László Andor, framhåller vikten av omedelbara integrationsåtgärder: ”Romernas situation har försämrats i hela Europa. Därför måste vi snarast lämna våra fromma förhoppningar och ideal och istället övergå till praktisk handling med konkreta resultat.

Det stöd som EU:s ramverk idag fått från de europeiska ledarna är ett viktigt framsteg. Det visar att vi inte accepterar en social och ekonomisk utestängning av miljoner romer. Vi kan nu börja arbeta med de nationella strategierna, som jag hoppas blir både ambitiösa och realistiska”.

Han tillägger: ”Romernas företrädare har en viktig roll att spela i arbetet så att integrationsstrategierna blir bra och tillämpas på ett effektivt sätt. God tillsyn krävs för att se till att de nationella strategierna blir verksamma och för att de pengar som är avsedda för integrationen av romer verkligen kommer slutmottagarna till godo”.

Bakgrund

De 10–12 miljonerna romer i Europa utsätts fortfarande för diskriminering och utestängning och har svårt att hävda sina rättigheter. Samtidigt förlorar länderna inkomster och produktivitet eftersom man inte tar vara på begåvningspotentialen. En bättre socioekonomisk integration är avgörande, men för att nå resultat krävs också gemensamma insatser på alla nivåer mot de många orsaker som ligger bakom utestängningen.

Många av de frågor som är viktiga för integrationen av romerna – utbildning, sysselsättning, hälsovård och bostäder – regleras huvudsakligen nationellt eller regionalt. Men EU:s insatser är viktiga för samordningen av medlemsländernas åtgärder och för att bidra med ekonomiskt stöd från till exempel socialfonden eller strukturfonderna. EU stöder också insatser från andra organ, till exempel Europarådet.

Den 5 april 2011 lade kommissionen fram ett förslag till ramverk för nationella integrationsstrategier för romer (IP11/400, MEMO/11/216). Ramverket ska vara vägledande för den nationella politiken för romer och ska frigöra EU-bidrag till stöd för integrationsinsatserna. Ramverket koncentreras på fyra nyckelfrågor: tillgång till utbildning, sysselsättning, hälsovård och bostäder. Medlemsländerna ska fastställa nationella integrationsmål som är anpassade till storleken på landets romiska minoritet och deras nuvarande integrationspolitik.

Enligt ramverket ska medlemsländerna lämna in sina nationella strategier före slutet av 2011. De ska ange på vilket sätt de kommer att verka för EU:s övergripande målsättning avseende integrationen av romer. Kommissionen kommer därefter att utvärdera de nationella strategierna och rapportera till rådet och Europaparlamentet under våren 2012. Detta kommer sedan att upprepas varje år, som en regelbunden bevakning av de nationella framsteg som gjorts enligt EU:s ramverk.

Under sommaren 2010 intog Europeiska kommissionen offentligt ståndpunkten att romerna också är EU-medborgare som ska kunna utnyttja alla de rättigheter och fullgöra alla de skyldigheter som EU-rätten tillerkänner medborgarna (SPEECH/10/428 och MEMO/10/502).

Ytterligare upplysningar finns här:

Om EU:s politik för romer:

http://ec.europa.eu/roma

Nyhetssida från generaldirektoratet för rättvisa:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, med ansvar för rättvisa:

http://ec.europa.eu/reding

Webbsidan för sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=sv

Hemsida för kommissionär László Andor, med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar