Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Lídri EÚ schválili plán Komisie týkajúci sa integrácie Rómov

Brusel 24. júna 2011 – Rámec EÚ, v ktorom Európska komisia navrhla vypracovať vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (IP11/400, MEMO/11/216), bol schválený na najvyššej politickej úrovni. Európski lídri dnes na svojom stretnutí v Bruseli podporili plán na ukončenie dlhotrvajúceho vylúčenia rómskej menšiny na našom kontinente. V rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov každý z 27 štátov EÚ určí spôsob, akým chce zlepšiť situáciu najzraniteľnejších rómskych komunít žijúcich na jeho území. Členské štáty budú musieť riešiť štyri kľúčové oblasti potrebné na lepšiu sociálnu a hospodársku integráciu – vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotnú starostlivosť a bývanie – a stanoviť opatrenia, ktoré zodpovedajú realite rómskeho obyvateľstva. Vnútroštátne úsilie sa podporuje financovaním zo zdrojov EÚ a silným právnym rámcom v oblasti boja proti diskriminácii. Vlády musia predložiť svoje vnútroštátne stratégie do konca roku 2011. Plány potom posúdi Európska komisia, ktorá bude informovať o výsledkoch na jar budúceho roku.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre spravodlivosť Viviane Redingová vyhlásila: „Dnešná dohoda je obrovským krokom vpred pre milióny Rómov v celej Európe. EÚ vysiela jasný signál: vylúčenie Rómov je nezlučiteľné s našimi spoločenskými hodnotami a naším modelom hospodárstva.

Európski lídri sa vôbec po prvýkrát zaviazali zlepšiť integráciu Rómov a ja by som sa chcela obzvlášť poďakovať maďarskému predsedníctvu za jeho odhodlanie dosiahnuť konsenzus. Takisto vítam spoluprácu s inými skúsenými medzinárodnými orgánmi, akým je napríklad Rada Európy, ktorá v záujme zlepšenia integrácie Rómov úzko spolupracuje s miestnymi a regionálnymi orgánmi v celej Európe.

Teraz nastal čas, aby sme slová premenili na skutky. Úspešné uplatňovanie rámca EÚ si vyžaduje silnú a nepretržitú podporu všetkých členských štátov. Teším sa na to, keď sa oboznámim s vládnym plánom každého štátu, ako zlepšiť integráciu rómskeho obyvateľstva na jeho území.“

Komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Lázsló Andor zdôraznil význam bezodkladného prijatia opatrení na integráciu Rómov a vyhlásil: „Situácia rómskeho obyvateľstva sa zhoršila v celej Európe, a preto musíme urýchlene premeniť naše predstavy a ideály na praktické opatrenia, ktoré budú viesť ku konkrétnym výsledkom.

Tým, že lídri EÚ dnes podporili rámec EÚ, urobili významný krok, ktorý ukazuje, že Európa neakceptuje sociálne a hospodárske vylúčenie miliónov rómskych obyvateľov. Teraz sa môže začať s vypracovaním vnútroštátnych stratégií, ktoré, ako dúfam, budú ambiciózne a realistické.“

Dodal:Predstavitelia rómskeho spoločenstva môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní toho, aby stratégie rómskej integrácie boli primerané a aby sa aj účinne vykonávali. S cieľom zaistiť účinné vykonávanie vnútroštátnych stratégií a uistiť sa, že finančné prostriedky určené na integráciu Rómov skutočne dostanú koneční príjemcovia, bude kľúčovú úlohu zohrávať aj monitorovanie.“

Kontext

V Európe naďalej čelí diskriminácii, vylúčeniu a porušovaniu práv 10 až 12 miliónov Rómov, pričom vlády nevyužívajú príležitosť zvýšiť príjmy a produktivitu, pretože potenciálne talenty by mohli vyjsť nazmar. Lepšia hospodárska a sociálna integrácia zohráva kľúčovú úlohu. Na to, aby bola efektívna, však treba sústredené úsilie na všetkých úrovniach s cieľom riešiť viacnásobné dôvody vylúčenia.

Mnohé oblasti, v ktorých možno zlepšiť integráciu Rómov, ako napríklad vzdelanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie, patria primárne do zodpovednosti štátnych alebo regionálnych orgánov. EÚ však zohráva dôležitú úlohu pri koordinácii činnosti členských štátov a poskytuje pomoc prostredníctvom finančných nástrojov (vrátane sociálneho a štrukturálneho fondu) a podporuje takéto snahy iných orgánov, akým je napríklad Rada Európy.

Komisia 5. apríla 2011 predložila rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (IP11/400, MEMO/11/216). Rámec pomôže usmerniť vnútroštátne politiky integrácie Rómov a mobilizovať finančné prostriedky na úrovni EÚ na podporu úsilia o integráciu. Zameriava sa na štyri piliere: prístup k vzdelaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Členské štáty by mali stanoviť individuálne vnútroštátne ciele v oblasti integrácie rómskeho obyvateľstva, ktoré by zodpovedali jeho počtu na ich území a súčasnému stavu ich politík integrácie.

V rámci EÚ sa stanovuje, že členské štáty budú musieť predložiť vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do konca roku 2011 a budú v nich musieť konkretizovať, ako prispejú k plneniu všeobecných cieľov EÚ v oblasti integrácie Rómov. Komisia potom vnútroštátne stratégie posúdi a na jar 2012 informuje o výsledkoch Radu a Európsky parlament. Tento postup sa bude opakovať každý rok – začne sa teda vykonávať pravidelné preskúmanie pokroku dosiahnutého na vnútroštátnej úrovni v rámci EÚ.

V lete 2010 Európska komisia verejne obhajovala stanovisko, že Rómovia sú občanmi EÚ a mali by v plnej miere vyžívať svoje práva, ako aj plniť svoje povinnosti podľa práva EÚ (SPEECH/10/428 a MEMO/10/502).

Ďalšie informácie

EÚ a Rómovia:

http://ec.europa.eu/roma

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Webová stránka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=sk

Domovská stránka Lázsló Andora, komisára EÚ zodpovedného za zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar