Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Unijni przywódcy popierają plan Komisji na rzecz integracji Romów

Bruksela, 24 czerwca 2011 r. – Stworzone przez Komisję Europejską unijne ramy krajowych strategii integracji Romów (IP/11/400, MEMO/11/216) otrzymały poparcie na najwyższym szczeblu politycznym. Przywódcy europejscy, którzy spotkali się dziś w Brukseli, poparli plan mający na celu położenie kresu trwającemu od wieków wykluczeniu mniejszości romskiej w Europie. Stosując się do unijnych ram krajowych strategii integracji Romów, każde z 27 państw członkowskich określi, w jaki sposób zamierza poprawić sytuację najbardziej narażonych na wykluczenie społeczności romskich na swoim terytorium. Państwa członkowskie będą musiały uwzględnić cztery główne obszary, w których należy poprawić integrację społeczną i gospodarczą – edukację, zatrudnienie, opiekę zdrowotną i mieszkania – oraz określić działania proporcjonalne do wielkości społeczności romskich zamieszkujących ich terytoria. Aby wesprzeć wysiłki podejmowane na szczeblu krajowym, udostępniono na ten cel środki z budżetu UE oraz stworzono solidne ramy prawne służące zwalczaniu dyskryminacji. Rządy mają czas na przedłożenie strategii krajowych do końca 2011 r. Następnie Komisja Europejska oceni otrzymane plany i przedstawi wiosną sprawozdanie w tej sprawie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, powiedziała: „Dla milionów Romów w całej Europie dzisiejsze porozumienie jest ogromnym krokiem naprzód. UE przekazuje wyraźne przesłanie: wykluczenie Romów jest niezgodne z naszymi wartościami społecznymi i z naszym modelem gospodarczym.

Przywódcy europejscy przyjęli na siebie zupełnie nowe zobowiązanie, aby poprawić integrację Romów, a ja pragnę w szczególności podziękować prezydencji węgierskiej za jej determinację w dążeniu do wypełnienia tego zobowiązania. Z zadowoleniem przyjmuję współpracę ze strony innych organizacji mających doświadczenie w tej kwestii, takich jak Rada Europy, która ściśle współpracuje z władzami lokalnymi i regionalnymi w całej Europie w celu zwiększenia integracji Romów.

Nadszedł czas, aby zamienić słowa w czyny. Ramy unijne nie spełnią swojej roli bez silnego i stabilnego wsparcia wszystkich państw członkowskich. Będę z dużym zainteresowaniem obserwować starania poszczególnych rządów krajowych służące zwiększeniu integracji społeczności romskiej w swoim kraju”.

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, podkreślił, jak ważne są natychmiastowe działania w sprawie integracji Romów, stwierdzając: „Sytuacja społeczności romskiej w całej Europie uległa pogorszeniu i dlatego musimy szybko przejść z etapu oczekiwań i aspiracji do działań praktycznych, które przyczynią się do osiągnięcia rzeczywistych zmian w tym obszarze.

Wyrażone dziś przez przywódców UE poparcie dla ram unijnych jest istotnym krokiem pokazującym, że Europa nie akceptuje wykluczenia społecznego i gospodarczego milionów Romów. Można już więc rozpocząć realizację strategii krajowych, które – mam nadzieję – będą ambitne i realistyczne”.

Komisarz dodał również: „Przedstawiciele społeczności romskiej mogą odegrać decydującą rolę, czuwając nad tym, aby strategie na rzecz integracji Romów były stosowne i skutecznie wdrażane. Monitorowanie procesu integracji będzie istotnym elementem gwarantującym, że strategie krajowe zostaną skutecznie wdrożone oraz że środki finansowe przeznaczone na zwiększenie integracji Romów rzeczywiście dotrą do beneficjentów końcowych”.

Kontekst

Społeczność europejskich Romów, licząca 10–12 mln osób, w dalszym ciągu boryka się z dyskryminacją, wykluczeniem i ograniczaniem należnych jej praw. Jednocześnie poszczególne państwa, nie wykorzystując potencjału tej społeczności, tracą możliwość zwiększenia swoich dochodów i wydajności. Lepsza integracja społeczno-gospodarcza jest niezbędna, ale aby udało się ją wprowadzić w życie, potrzebne są wspólne działania na wszystkich szczeblach prowadzące do wyeliminowania różnych przyczyn wykluczenia.

Wiele obszarów, w których należy zwiększyć integrację Romów – takich jak edukacja, zatrudnienie, opieka zdrowotna i mieszkania – wchodzi w zakres kompetencji krajowych lub regionalnych. UE ma jednak do odegrania ważną rolę w postaci koordynacji działań państw członkowskich oraz pomocy w wykorzystaniu instrumentów finansowych, w tym funduszy społecznych i strukturalnych. Wspiera także wysiłki podejmowane przez inne organy, takie jak Rada Europy.

W dniu 5 kwietnia 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła unijne ramy krajowych strategii integracji Romów (IP/11/400, MEMO/11/216). Ramy te pomogą wyznaczyć kierunek krajowej polityki w odniesieniu do Romów oraz wykorzystać środki dostępne na poziomie UE na wsparcie działań integracyjnych. Ramy dotyczą w szczególności czterech tematów: dostępu do edukacji, miejsc pracy, opieki zdrowotnej i mieszkań. Państwa członkowskie powinny wyznaczyć własne cele krajowe w zakresie integracji Romów odzwierciedlające wielkość społeczności romskiej w każdym państwie oraz obecny stan polityki na rzecz integracji.

Zgodnie z unijnymi ramami państwa członkowskie muszą przedstawić swoje krajowe strategie integracji Romów do końca 2011 r. Muszą one określić, w jaki sposób przyczynią się do osiągnięcia ogólnych celów UE w zakresie integracji Romów. Po otrzymaniu strategii krajowych Komisja dokona ich oceny i wiosną 2012 r. przedstawi Radzie i Parlamentowi Europejskiemu stosowne sprawozdanie. Ocena ta będzie przeprowadzana co roku, dzięki czemu możliwy będzie systematyczny przegląd postępów na poziomie krajowym w ramach UE.

Latem 2010 r. Komisja Europejska oficjalnie broniła stanowiska uznającego Romów za obywateli UE, którzy powinni w pełni korzystać z przysługujących im praw, jak również wywiązywać się z obowiązków wynikających z prawa UE (SPEECH/10/428 oraz MEMO/10/502).

Więcej informacji

Unia Europejska a Romowie:

http://ec.europa.eu/roma

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Strona internetowa dotycząca zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=pl

Strona internetowa Lászla Andora, komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Kontakt :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar