Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES līderi atbalsta Komisijas plānu romu integrācijai

Briselē, 2011. gada 24. jūnijā – Eiropas Komisijas ES programma attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām (IP11/400, MEMO/11/216) ir saņēmusi atbalstu augstākajā politiskajā līmenī. Eiropas līderi, šodien tiekoties Briselē, atbalstīja plānu izbeigt gadsimtiem ilgušo Eiropas kontinentā dzīvojošās romu minoritātes atstumtību. Saskaņā ar ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām katra no ES 27 valstīm noteiks, kā tā plāno uzlabot visneaizsargātāko romu kopienu situāciju savā teritorijā. Dalībvalstīm būs jāpievēršas četrām būtiskākajām jomām, lai panāktu labāku integrāciju sabiedrībā un ekonomikā – izglītībai, nodarbinātībai, veselības aprūpei un mājokļiem – un jāizveido pasākumi, kas būtu piemēroti šo valstu romu tautības iedzīvotājiem. Ir pieejams ES finansējums un pastāv stingrs tiesiskais regulējums cīņai pret diskrimināciju, lai atbalstītu valstu centienus. Valdībām līdz 2011. gada beigām ir jāiesniedz savas valsts stratēģijas. Eiropas Komisija izvērtēs šos plānus un sniegs savu ziņojumu nākošajā pavasarī.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, ES tieslietu komisāre teica: "Šodienas vienošanās miljoniem romu tautības cilvēku visā Eiropā ir liels solis uz priekšu. ES sūta spēcīgu signālu: romu atstumšana nav savietojama ar mūsu sabiedrības vērtībām un mūsu ekonomikas modeli.

Eiropas līderi ir izteikuši iepriekš nepieredzētu apņemšanos uzlabot romu integrāciju, un es vēlētos pateikties Ungārijas prezidentūrai, jo īpaši par tās izlēmīgumu, panākot šo apņemšanos. Es arī atzinīgi novērtēju sadarbību ar citām pieredzējušām starptautiskām institūcijām, piemēram, Eiropas Padomi, kas cieši sadarbojas ar vietējām un reģionālām iestādēm visā Eiropā, lai panāktu labāku romu integrāciju.

Ir pienācis laiks pārvērst vārdus darbos. ES programma nevar būt veiksmīga bez stingra un pastāvīga atbalsta visām dalībvalstīm. Es ar prieku raugos nākotnē, lai redzētu, kā katras valsts valdība plāno sasniegt labāku romu tautības cilvēku integrāciju savā valstī."

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors uzsvēra, cik būtiska ir nekavējoša rīcība romu integrācijai: “Romu tautības cilvēku situācija visā Eiropā ir pasliktinājusies, tādēļ mums ir steidzami jāpāriet no cerībām un vēlmēm uz praktisku rīcību, kas patiesi mainīs reālo situāciju.

Atbalsts, ko ES līderi šodien ir izteikuši ES programmai, ir būtisks solis, kas parāda, ka Eiropai nav pieņemama miljonu romu tautības cilvēku sociālā un ekonomiskā atstumtība. Pašlaik var uzsākt valstu stratēģiju izstrādi, kuras, es ceru, būs vērienīgas un reālistiskas."

Viņš piebilda: "Romu pārstāvjiem var būt būtiska loma, nodrošinot, ka romu integrācijas stratēģijas ir piemērotas, kā arī nodrošinot šo stratēģiju efektīvu īstenošanu. Uzraudzība būs izšķiroša, lai nodrošinātu, ka valstu stratēģijas tiek efektīvi īstenotas un romu integrācijai paredzētā nauda patiešām sasniedz galīgo labuma guvēju."

Pamatinformācija

Eiropā dzīvojošie 10 līdz 12 miljoni romu turpina saskarties ar diskrimināciju, atstumtību un viņu tiesību pārkāpšanu, vienlaikus valdības zaudē lielākus ienākumus un produktivitāti, jo potenciāls talants tiek izniekots. Ir nepieciešama labāka romu integrācija sabiedrībā un ekonomikā, taču, lai tā būtu efektīva, ir vajadzīga saskaņota rīcība visos līmeņos dažādo atstumtības iemeslu novēršanai.

Daudzas jomas, kas saistītas ar romu integrācijas uzlabošanu, piemēram, izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe un mājokļi, ir galvenokārt valstu vai reģionālā līmeņa atbildība. Tomēr ES ir būtiska loma, koordinējot dalībvalstu rīcību un palīdzot ar finanšu instrumentiem, tai skaitā, izmantojot Sociālo fondu un struktūrfondus; ES atbalsta arī šādu centienu īstenošanu citās institūcijās, piemēram, Eiropas Padomē.

2011. gada 5. aprīlī Komisija ierosināja ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām (IP11/400, MEMO/11/216). Programma palīdzēs virzīt valstu politiku romu integrācijai un padarīt pieejamu finansējumu ES līmenī, lai atbalstītu integrācijas centienus. Tā balstās uz četriem pīlāriem: piekļuve izglītībai, nodarbinātībai, veselības aprūpei un mājokļiem. Dalībvalstīm būtu jānosaka individuāli mērķi romu integrācijai, kas atspoguļo šo cilvēku skaitu attiecīgajā dalībvalstī un pašreizējo integrācijas politikas stāvokli.

Kā noteikts ES programmā, dalībvalstīm līdz 2011. gada beigām būs jāiesniedz valstu stratēģijas romu integrācijai. Tām būs jānosaka, kā tās palīdzēs sasniegt kopējos ES līmeņa mērķus romu tautības cilvēku integrācijai. Komisija izvērtēs valstu stratēģijas un ziņos Padomei un Eiropas Parlamentam 2012. gada pavasarī. Šis pasākums tiks atkārtots katru gadu, tādējādi uzsākot regulāru valsts līmenī sasniegto panākumu pārskatīšanu ES ietvaros.

Eiropas Komisija 2010. gada vasarā publiski aizstāvēja viedokli, ka romu tautības cilvēki ir ES pilsoņi un tiem būtu pilnībā jāizmanto tiesības un jāievēro pienākumi, kas noteikti ES tiesību aktos (SPEECH/10/428 un MEMO/10/502).

Sīkāka informācija

ES un romu tautības cilvēki:

http://ec.europa.eu/roma

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=lv

Par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību atbildīgā ES komisāra Lāslo Andorsa mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar