Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos lyderiai pritarė Komisijos romų integracijos planui

2011 m. birželio 24 d. Briuselyje aukščiausiu politiniu lygiu pritarta Europos Komisijos pasiūlytam ES romų integracijos nacionalinių strategijų planui (IP11/400, MEMO/11/216). Šiandien Briuselyje susitikę Europos lyderiai patvirtino planą, kuriuo bus siekiama panaikinti šimtmečius trukusią Europos romų mažumos atskirtį. Pagal ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą visos 27 ES šalys nustatys principus, kaip pagerinti pažeidžiamiausios romų bendruomenės dalies padėtį savo teritorijose. Valstybės narės turės išspręsti keturių pagrindinių geresnės socialinės ir ekonominės integracijos sričių – švietimo, užimtumo, sveikatos priežiūros ir būsto – klausimus ir, atsižvelgdamos į šalyje gyvenančių romų skaičių, nustatyti proporcingas priemones. Nacionalines pastangas sustiprins ES finansavimas ir tvirtas kovos su diskriminacija teisinis pagrindas. Nacionalines strategijas vyriausybės turi pateikti iki 2011 m. pabaigos. Tada Europos Komisija įvertins planus ir ateinantį pavasarį parengs ataskaitas.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding sakė: „Šiandienos susitarimas – ypač svarbus žingsnis sprendžiant visos Europos romų klausimus. ES aiškiai parodo, kad romų atskirtis nesuderinama su mūsų visuomenės vertybėmis ir ekonomikos modeliu.

Europos lyderiai pirmąkart įsipareigojo pagerinti romų integraciją. Pirmiausia norėčiau padėkoti ES pirmininkaujančiai Vengrijai už ryžtą pasiekti šį įsipareigojimą. Taip pat džiaugiuosi bendradarbiavimu su kitomis patyrusiomis tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai Europos Taryba, kuri, siekdama geresnės romų integracijos, glaudžiai dirba su vietos ir regionų valdžios institucijomis visoje Europoje.

Dabar metas imtis veiksmų. ES planas nebus veiksmingas be tvirtos ir tvarios visų valstybių narių paramos. Nekantrauju sužinoti kiekvienos nacionalinės vyriausybės planus, kaip geriau integruoti romus savo šalyje.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas ES Komisijos narys Lázsló Andoras pabrėžė skubių romų integracijos veiksmų svarbą: „Romų padėtis visoje Europoje pablogėjo, todėl vilčių ir siekių nebeužtenka – reikia skubiai imtis praktinių veiksmų, kurie tikrai pakeistų dabartinę situaciją.

Šiandien ES lyderių išreikšta parama ES planui yra svarbus žingsnis, kuriuo parodoma, kad Europai nepriimtina socialinė ir ekonominė milijonų romų atskirtis. Dabar galima pradėti įgyvendinti nacionalines strategijas, kurios, tikiuosi, bus plataus užmojo ir realios.“

Jis pridūrė: „Romų atstovai gali atlikti esminį vaidmenį, užtikrindami, kad romų integracijos strategijos būtų ir tinkamos, ir veiksmingai įgyvendinamos. Stebėjimas bus būtinas, siekiant užtikrinti, kad nacionalinės strategijos būtų veiksmingai įgyvendinamos ir kad romų integracijai skirtos lėšos tikrai pasiektų galutinį gavėją.“

Pagrindiniai faktai

10–12 mln. Europos romų tebesusiduria su diskriminacija ir atskirtimi, taip pat negali naudotis savo teisėmis, tuo tarpu vyriausybės neišnaudoja romų potencialo, taigi netenka galimybės gauti daugiau pajamų ir padidinti produktyvumą. Geresnė romų ekonominė ir socialinė integracija yra būtina, tačiau tam, kad ji būtų veiksminga, būtina bendradarbiauti visuose lygmenyse siekiant pašalinti įvairias atskirties priežastis.

Daugelyje sričių, kaip antai švietimo, užimtumo, sveikatos ir būsto, romų integracijos gerinimas – visų pirma nacionalinė ir regioninė atsakomybė. Tačiau ES tenka svarbus vaidmuo derinti valstybių narių veiksmus ir padėti finansinėmis priemonėmis, taip pat pasitelkiant socialinius ir struktūrinius fondus. ES taip pat remia kitų organizacijų, kaip antai Europos Tarybos, šioje srityje vykdomus veiksmus.

2011 m. balandžio 5 d. Europos Komisija pateikė ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą (IP11/400, MEMO/11/216). Pagal šį ES planą bus nustatytos nacionalinės su romais susijusios politikos gairės, padėsiančios ES lygmeniu telkti lėšas integracijai skatinti. Plane daugiausia dėmesio skiriama keturiems ramsčiams: galimybei mokytis, įsidarbinti, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gauti būstą. Valstybės narės turėtų nustatyti atskirus nacionalinius romų integracijos tikslus, atsižvelgusios į šalyje gyvenančių romų skaičių ir dabartinę šalies integracijos politiką.

Kaip nustatyta ES plane, nacionalines romų integracijos strategijas valstybės narės turės pateikti iki 2011 m. pabaigos. Jos turės konkrečiai nurodyti, kaip prisidės siekdamos bendrų ES lygmens romų integracijos tikslų. Po to Komisija įvertins nacionalines strategijas ir 2012 m. pavasarį Tarybai ir Europos Parlamentui pateiks susijusias ataskaitas. Ši tvarka bus taikoma kasmet, taip reguliariai įvertinant nacionaliniu lygiu padarytą ES plano įgyvendinimo pažangą.

2010 m. vasarą Europos Komisija viešai patvirtino poziciją, kad romai yra ES piliečiai ir turėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis ir vykdyti įsipareigojimus pagal ES teisę (SPEECH/10/428 ir MEMO/10/502).

Daugiau informacijos

ES ir romai

http://ec.europa.eu/roma

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties klausimams skirta interneto svetainė

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=lt

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingo Europos Komisijos nario Lázsló Andoro interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar