Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

EU:n johtajat vahvistivat komission suunnitelman romanien osallistamiseksi

Bryssel 24.6.2011 – Euroopan komission EU:n puitekehys romanien kansallisille integrointistrategioille (IP11/400, MEMO/11/216) hyväksyttiin tänään korkeimmalla poliittisella tasolla. Brysselissä kokoontuneet Euroopan johtajat kannattivat suunnitelmaa Euroopan romanien satoja vuosia jatkuneen syrjinnän lopettamiseksi.

Komission varapuheenjohtajan ja oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin mukaan ”tämä on valtava askel miljoonille romaneille eri puolilla Eurooppaa. Näin EU lähettää voimakkaan signaalin siitä, että romanien syrjintä ei sovi yhteiskunnallisiin arvoihimme ja talousmalliimme”.

Romanien kansallisia integrointistrategioita koskevan EU:n puitekehyksen mukaisesti kunkin EU:n 27:n jäsenvaltion on eriteltävä, kuinka se aikoo auttaa alueellaan asuvia kaikkein heikoimmassa asemassa olevia romaniyhteisöjä. Jäsenvaltioiden on kohdistettava toimensa neljälle sosiaalisen ja taloudellisen osallisuuden kannalta keskeiselle alalle – koulutukseen, työllisyyteen, terveydenhoitoon ja asumiseen. Toimet on laadittava siten, että ne ovat oikeassa suhteessa valtion alueella asuvaan romaniväestöön. Syrjinnänvastaisia kansallisen tason toimia tuetaan EU:n rahoituksella ja vahvalla oikeudellisella kehyksellä.

Hallitusten on esitettävä kansalliset suunnitelmansa vuoden 2011 loppuun mennessä. Suunnitelmissa on myös esitettävä, miten jäsenvaltiot aikovat edistää romanien osallistamista koskevien EU:n yleisten tavoitteiden saavuttamista. Euroopan komissio arvioi suunnitelmat ja toimittaa niistä kertomuksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille keväällä 2012. Menettely toistetaan vuosittain, ja näin edistystä voidaan tarkastella säännöllisesti.

Viviane Reding kiitti puheenjohtajamaa Unkaria sen määrätietoisesta sitoutumisesta romanien aseman parantamiseen ja Euroopan neuvostoa yhteistyöstä, jota se on tehnyt paikallisviranomaisten kanssa romanien osallisuuden parantamiseksi.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor puolestaan korosti tarvetta nopeisiin toimiin, koska romanien tilanne Euroopassa on huonontunut. Hän lisäsi, että romanien edustajilla voi olla tärkeä rooli strategian toteuttamisessa ja että tehokas seuranta on tärkeää. Sillä varmistetaan, että varat menevät juuri siihen tarkoitukseen kuin on suunniteltu.

Tausta

Euroopan 10–12 miljoonaa romania kohtaavat edelleen haasteita ja syrjintää ja heiltä evätään oikeuksia. Valtioilta jää saamatta tuloja, kun mahdollinen lahjakkuus jätetään hyödyntämättä. Romanien sosiaalista ja taloudellista osallisuutta on parannettava, mutta lisäksi tarvitaan kaikkien tasojen yhteistoimintaa, jotta syrjinnän moninaisiin syihin pystytään puututtumaan tehokkaasti.

Monilla niistä aloista, joilla romanien osallisuutta parannetaan – esimerkiksi koulutus, työllisyys, terveydenhoito ja asuminen – päätökset tehdään pääasiassa kansallisella tai alueellisella tasolla. EU:lla on kuitenkin tärkeä rooli jäsenvaltioiden toimien koordinoimisessa ja rahoitusvälineiden, kuten sosiaali- ja rakennerahastojen, hallinnoinnissa. EU myös tukee Euroopan neuvoston kaltaisten kansainvälisten elinten pyrkimyksiä parantaa romanien osallisuutta.

Komissio esitti 5. huhtikuuta 2011 EU:n puitekehyksen romanien kansallisille integrointistrategioille (IP11/400, MEMO/11/216). Sillä ohjataan romaneja koskevia kansallisia politiikkoja, ja sen avulla saadaan käyttöön EU:n varoja tukemaan osallistamispyrkimyksiä.

Kesällä 2010 Euroopan komissio puolusti julkisesti kantaansa, jonka mukaan romanit ovat EU-kansalaisia, joiden olisi päästävä täysimääräisesti osallisiksi EU:n lainsäädännön tuomista oikeuksista ja noudatettava EU:n lainsäädännöstä johtuvia velvoitteita (PUHE/10/428 ja MEMO/10/502).

Lisätietoja

EU ja romanit:

http://ec.europa.eu/roma

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Laajentumisen, sosiaaliasioiden ja osallisuuden verkkosivu:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=en

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaavan komissaarin László Andorin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar