Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjoni pressiteade

ELi juhid kinnitavad komisjoni kava, mis käsitleb romade integratsiooni

Brüssel, 24. juuni 2011 – Euroopa Komisjoni romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistik (IP11/400, MEMO/11/216) kinnitati kõrgeimal poliitilisel tasandil. Täna Brüsselis kohtuvad Euroopa juhid toetasid kava sajandeid kestnud Euroopa romade sotsiaalse tõrjutuse lõpetamiseks. Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku kohaselt otsustavad kõik 27 liikmesriiki ise, kuidas nad oma territooriumil elavate kõige kaitsetumate roma kogukondade olukorda parandavad. Liikmesriigid peavad tegelema sotsiaalse ja majandusliku integreerimise nelja peamise valdkonnaga – haridus, tööhõive, tervishoid ja eluase – ning määrama kindlaks meetmed lähtuvalt oma riigi roma elanikkonna suurusest. ELi rahastamine ja tugev õiguslik raamistik, mis reguleerib diskrimineerimise vastast võitlust, toetavad riiklikke jõupingutusi. Valitsustel on riiklike strateegiate esitamiseks aega kuni 2011. aasta lõpuni. Seejärel hindab Euroopa Komisjon kavasid ja esitab oma arvamuse järgmisel kevadel.

Euroopa Komisjoni asepresident, ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles: Tänane kokkulepe on suur samm edasi miljonite romade jaoks kogu Euroopas. EL edastab selge seisukoha: romade tõrjutus ei sobi kokku meie ühiskondlike väärtuste ega majandusmudeliga.

Euroopa juhid on võtnud ennenägematu kohustuse parandada romade integratsiooni ja ma sooviksin selle kohustuse saavutamisel tehtud sihikindla töö eest eriti tänada eesistujariiki Ungarit. Ma tervitan ka koostööd teiste kogenud rahvusvaheliste institutsioonidega, nagu Euroopa Nõukogu, kes teeb parema romade integratsiooni nimel tihedat koostööd kohalike ja piirkondlike asutustega kogu Euroopas.

Nüüd on aeg, et sõnadest saaksid teod. ELi raamistik ei saa olla edukas ilma kõigi liikmesriikide tugeva ja järjepideva toetuseta. Ma ootan iga liikmesriigi valitsuse kava romade parema integratsiooni saavutamiseks nende riigis.”

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik Lázsló Andor rõhutas, kui tähtis on romade integratsiooni vallas kohe tegutseda: Romade olukord on kogu Euroopas halvenenud ja seepärast peame me kiiresti liikuma lootuste ja ootuste juurest tegudeni, mille abil saavutada muutusi kohapeal.

ELi juhtide toetus ELi raamistikule on oluline märk sellest, et Euroopa ei lepi miljonite romade sotsiaalse ja majandusliku tõrjutusega. Nüüd saab algust teha riiklike strateegiatega, mis on loodetavasti julged ja realistlikud.”

Volinik lisas: Romade esindajad saavad palju teha romade integratsiooni käsitlevate strateegiate asjakohasuse ja tulemusliku rakendamise tagamisel. Järelevalve on oluline, et tagada riiklike strateegiate tõhus rakendamine ning romade integratsiooniks ette nähtud rahastamise tegelik jõudmine lõpliku abisaajani.

Taust

Euroopa 10–12 miljonit roma kannatavad diskrimineerimise ja tõrjutuse all ning nende õigusi eiratakse, samal ajal kaotavad valitsused sissetulekus ja tootlikkuses, sest võimalikud anded võivad minna kaotsi. Romade parem majanduslik ja sotsiaalne integratsioon on vältimatu, kuid et sellel oleks tulemusi, on kõigil tasanditel vaja tegeleda tõrjutuse põhjustega.

Paljud valdkonnad, kus romade integratsioon võiks olla parem, nagu haridus, tööhõive, tervishoid ja eluase, kuuluvad esmajoones riiklikusse või piirkondlikku vastutusalasse. Siiski on ELil oluline roll liikmesriikide meetmete kooskõlastamisel ja abistamisel rahaliste vahenditega, nagu näiteks sotsiaal- ja struktuurifondid. Samuti toetab EL teiste institutsioonide nt Euroopa Nõukogu samasuunalisi jõupingutusi.

5. aprillil 2011 esitas komisjon romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku (IP11/400, MEMO/11/216). Nimetatud ELi raamistik aitab suunata riiklikku romasid käsitlevat poliitikat ja koondada ELi tasandi vahendeid integratsiooni toetamiseks. Raamistik keskendub neljale sambale: juurdepääs haridusele, töökohtadele, tervishoiule ja eluasemele. Liikmesriigid peaksid määrama kindlaks riiklikud romade integratsiooni eesmärgid, mis peegeldavad roma elanikkonna suurust ja riikliku integratsioonipoliitika hetkeseisu.

Nagu on ette nähtud ELi raamistikus, peavad liikmesriigid esitama riiklikud romasid käsitlevad strateegiad 2011. aasta lõpuks. Liikmesriigid peavad täpsustama, kuidas nad aitavad kaasa ELi tasandil seatud romade integratsiooni üldeesmärkide saavutamisele. Komisjon hindab seejärel riiklikke strateegiaid ja esitab oma arvamuse nende kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile 2012. aasta kevadel. Menetlust korratakse igal aastal, käivitades sellega riiklikul tasandil tehtud ja ELi raamistikule vastavate edusammude korrapärase ülevaatamise.

2010. aasta suvel võttis Euroopa Komisjon avaliku seisukoha, et romad on ELi kodanikud ning peaksid saama täielikult kasutada oma õigusi ja täitma oma kohustusi, mis tulenevad ELi õigusest (SPEECH/10/428 ja MEMO/10/502).

Lisateave

EL ja romad:

http://ec.europa.eu/roma

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusvoliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=et

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse voliniku Lázsló Andori veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar