Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU's ledere godkender Kommissionens plan for integration af romaer

Bruxelles, den 24. juni 2011 – Europa-Kommissionens EU-rammer for national integration af romaer (IP11/400, MEMO/11/216) er blevet godkendt på det højeste politiske niveau. De europæiske ledere mødtes i Bruxelles i dag og gav opbakning til en plan, der sigter mod at bringe den århundredelange forskelsbehandling af romamindretal på det europæiske kontinents til ophør. I henhold til EU-rammerne for nationale strategier for integration af romaer vil hver af de 27 medlemsstater fastlægge, hvordan de vil forbedre situationen for de mest udsatte romaer, der lever på deres område. Medlemsstaterne skal tage fat på fire nøgleområder, der sigter på at forbedre den sociale og økonomiske integration – uddannelse, beskæftigelse, sundhed og bolig – og fastlægge foranstaltninger, der er proportionale med hensyn til antallet af romaer, der lever på deres territorium. Til støtte af de nationale indsatser er der EU-midler tilgængelige, og der eksisterer stærke lovgivningsmæssige rammer til bekæmpelse af diskrimination. Regeringerne skal fremlægge deres nationale strategier inden udgangen af 2011. Europa-Kommissionen vil derefter vurdere planerne og rapportere tilbage næste forår.

Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, sagde: "Dagens aftale er et stort skridt fremad for mange millioner romaer i EU. EU sender et stærkt signal. Diskrimineringen af romaer er ikke forenelig med vores samfundsmæssige værdier og vores økonomiske model.

EU's ledere har forpligtet sig til at gøre en hidtil uset indsats for at forbedre integrationen af romaerne, og jeg ønsker at takke det ungarske formandskab navnlig for dets ihærdige arbejde på at få sikret denne forpligtelse. Jeg glæder mig også over samarbejdet med andre erfarne internationale organer som Europarådet, der arbejder tæt sammen med lokale og regionale myndigheder i Europa for at forbedre integrationen af romaerne.

Tiden er nu inde til at følge ordene op med handling. Det tilsigtede formål med EU-rammerne kan kun nås med alle medlemsstaters fulde og vedvarende støtte. Jeg ser frem til at erfare, hvordan hver national regering agter at forbedre integrationen af romaer i deres land."

László Andor, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, fremhævede betydningen af hurtig handling og udtalte: "Situationen for romaerne i Europa er forværret, hvilket er grunden til, at vi omgående må indse, at tiden ikke kun er til håb og forventninger men til praktisk handling, der gør en forskel. EU-ledernes støtte i dag til EU-rammerne er et vigtigt skridt, der viser, at EU ikke accepterer social og økonomisk udstødelse af millioner af romaer. De nationale strategier, som jeg håber vil være ambitiøse og realistiske, kan nu få luft under vingerne."

Han tilføjede: "Repræsentanter fra romasamfundene kan spille en afgørende rolle og sikre, at romastrategierne både er hensigtsmæssige og gennemføres på en effektiv måde. Det er afgørende med en kontrol for at sikre, at de nationale strategier gennemføres på en effektiv måde, og at pengene, der skal tjene integrationen af romaer, også går til de rigtige støttemodtagere."

Baggrund

De 10-12 mio. romaer i Europa bliver stadigvæk diskrimineret, udstødt og kan ikke udøve deres rettigheder, mens myndighederne mister indtægter og øget produktivitet, fordi potentielle talenter ikke bliver udnyttet. Det er nødvendigt med en bedre økonomisk og social integration af romaerne, men for at det kan ske på en effektiv måde, er der behov for en fælles indsats på alle niveauer for at tage fat på de mange årsager til udstødelsen.

Mange af de områder, hvor romaernes integration skal forbedres, f.eks. på områderne uddannelse, beskæftigelse, sundhed og bolig, henhører hovedsageligt under de nationale eller regionale myndigheders ansvar. EU har dog en vigtig rolle at spille med at koordinere medlemsstaternes indsats og hjælpe med finansielle redskaber, herunder socialfondene og strukturfondene, og den støtter andre organers indsats såsom Europarådets.

Den 5. april 2011 fremlagde Kommissionen EU-rammer for nationale strategier for integration af romaer (IP11/400, MEMO/11/216). EU-rammerne skal være vejledende for de nationale politikker vedrørende romaer og bidrage til at mobilisere disponible midler på EU-plan til støtte for indsatsen for integration. Inden for rammerne fokuseres der på fire søjler: adgang til uddannelse, beskæftigelse, sundhed og bolig. Medlemsstaterne skal fastlægge nationale målsætninger for integrationen af romaer, der afspejler befolkningsantallet og den nuværende status af deres integrationspolitik.

Som fastlagt i rammerne, skal medlemsstaterne fremlægge de nationale strategier inden udgangen af 2011. De skal specificere, hvordan de vil bidrage til EU's overordnede mål om integration af romaer. Kommissionen vil derefter vurdere de nationale strategier og rapportere tilbage til Rådet og Europa-Parlamentet i foråret 2012. Dette vil blive gentaget hvert år, og der vil altså blive oprettet et regelmæssigt gennemsyn af de fremskridt, der gøres på nationalt niveau inden for EU-rammerne.

I sommeren 2010 indtog Europa-Kommissionen offentligt det standpunkt, at romaer er EU-borgere, og at de fuldt ud bør nyde godt af deres rettigheder og fuldt ud opfylde deres forpligtelser i henhold til EU-retten (SPEECH/10/428 og MEMO/10/502)

Yderligere oplysninger

EU og romaerne:

http://ec.europa.eu/roma

Nyheder fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Webstedet for Viviane Reding, EU's kommissær for Retlige Anliggender og næstformand i Kommissionen

http://ec.europa.eu/reding

GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=da

Webstedet for László Andor, EU-kommissær for Beskæftigelse, Sociale anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar