Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия – Съобщение за пресата

Лидерите на ЕС одобряват план на Комисията за интегриране на ромите

Брюксел, 24 юни 2011 г. — Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (IP11/400, MEMO/11/216) на Европейската комисия получи одобрение на най-високото политическо равнище. На своята среща в Брюксел днес европейските лидери подкрепиха план, който има за цел да сложи край на продължаващата с векове изолация на ромското малцинство на континента. В съответствие с рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите всяка от 27-те страни от ЕС ще посочи как възнамерява да подобри положението на най-уязвимите ромски общности на своята територия. Държавите-членки трябва да предприемат действия в четири ключови сфери с цел по-добрата социална и икономическа интеграция — образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване — и да изготвят мерки, които съответстват на броя на тяхното ромско население. Националните усилия ще бъдат подкрепени с финансиране от ЕС и със силна законодателна рамка за борба с дискриминацията. Правителствата трябва да представят своите национални стратегии до края на 2011 г., след което Европейската комисия ще оцени плановете и ще изготви доклад следващата пролет.

Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по правосъдието, заяви: „Постигнатото днес съгласие представлява огромна стъпка напред за милиони роми в цяла Европа. ЕС изпраща ясен сигнал: социалното изключване на ромите не е съвместимо с нашите обществени ценности и икономически модел.

Европейските лидери поеха безпрецедентен ангажимент за подобряване на интеграцията на ромите и аз бих желала да благодаря по-специално на унгарското председателство за проявената от него решителност за постигането на това съгласие. Приветствам също така и сътрудничеството на други международни институции с богат опит, като например Съвета на Европа, който си сътрудничи тясно с местни и регионални органи в цяла Европа за по-доброто интегриране на ромите.

Сега е моментът да превърнем думите в дела. Рамката на ЕС няма да постигне желаните резултати без силната и последователна подкрепа на всички държави-членки. С нетърпение очаквам да видя как всяко национално правителство възнамерява да постигне по-добро интегриране на ромското население в своята страна.“

Ласло Андор, комисар на ЕС по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, подчерта важността на предприемането на незабавни действия за интегриране на ромите: „Положението на ромското население в Европа се е влошило и затова трябва спешно да преминем от надежди и стремежи към практически действия, които наистина да водят до реална промяна.

Дадената от лидерите на ЕС днес подкрепа за рамка на ЕС представлява важна крачка, която показва, че Европа не приема социалната и икономическата изолация на милиони роми. Изготвянето на националните стратегии, които, надявам се, ще бъдат амбициозни и реалистични, може вече да започне.“

Той допълни: „Представителите на ромските общности могат да играят решаваща роля, като гарантират, че стратегиите за интегриране на ромите са подходящи и се изпълняват ефективно. Мониторингът ще бъде от решаващо значение за това да се гарантира, че националните стратегии се изпълняват ефективно и парите, предназначени за интегриране на ромите, наистина достигат до крайния получател.“

Контекст

Ромите в Европа, които наброяват 10—12 милиона души, продължават да се сблъскват с дискриминация, изключване и незачитане на техните права, докато същевременно правителствата пропускат възможности за по-високи приходи и производителност, тъй като потенциален ресурс от човешки талант може да бъде пропилян. По-доброто икономическо и социално интегриране на ромите е императив, но за да бъде то ефективно, са необходими съгласувани действия на всички равнища за справяне с многобройните причини за социално изключване.

Много от областите за подобряване на интеграцията на ромите — като образованието, трудовата заетост, здравеопазването и жилищното настаняване — представляват преди всичко национална или регионална отговорност. Въпреки това ЕС играе важна роля за координиране на действията на държавите-членки и за подпомагане с финансови инструменти, в това число от социалния фонд и структурните фондове, и подкрепя подобни усилия в други институции като Съвета на Европа.

На 5 април 2011 г. Комисията представи предложение за рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (IP11/400, MEMO/11/216). Тази рамка на ЕС ще помогне за направляването на националните политики за ромите и ще мобилизира финансови средства на равнище ЕС в подкрепа на усилията за интегриране. Рамката е структурирана около четири стълба: достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване. Държавите-членки трябва да си поставят конкретни национални цели за интегриране на ромите, които отразяват броя на тяхното ромско население и моментното състояние на техните политики за интеграция.

Съгласно рамката на ЕС държавите-членки трябва да представят своите национални стратегии за интегриране на ромите до края на 2011 г. В тях те трябва да уточнят как възнамеряват да допринесат за постигането на общите цели на ЕС за интегриране на ромите. След това Комисията ще оцени националните стратегии и през пролетта на 2012 г. ще представи доклад пред Съвета и Европейския парламент. Тази процедура ще се повтаря ежегодно, като по този начин ще постави началото на редовен преглед на напредъка по рамката на ЕС на национално равнище.

През лятото на 2010 г. Европейската комисия публично защити становището, че ромите са граждани на ЕС и следва да се възползват пълноценно от правата си и да спазват задълженията си съгласно правото на ЕС (SPEECH/10/428 и MEMO/10/502).

За повече информация:

ЕС и ромите:

http://ec.europa.eu/roma

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Интернет страница на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=bg

Интернет страница на Ласло Андор, комисар на ЕС за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar