Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen välkomnar framsteg med de makroregionala strategierna

Bryssel den 24 juni 2011 – EU:s politik för makroregionala strategier utvecklas i positiv riktningen, något som välkomnas av EU-kommissionären med ansvar för regionalpolitik Johannes Hahn, som ansvarar för regionalpolitik. De positiva resultaten framgår tydligt av den nya lägesrapporten om genomförandet av EU:s strategi för Östersjöområdet, den första i sitt slag, som lanserades 2009. Idag godkände också EU:s stats- och regeringschefer strategin för Donauområdet, som antogs av kommissionen i december förra året. Cirka 15 EU-länder omfattas av dessa nya samarbetsmetoder. För att de båda strategierna ska bli framgångsrika krävs politiskt engagemang från berörda parter på alla nivåer.

– Det gläder mig att vi att vi redan nu kan se att det makroregionala tillvägagångssättet bär frukt i Östersjöområdet. Den första lägesrapporten visar att parterna i regionen redan utnyttjar möjligheterna att samarbeta på nya sätt – till nytta för de människor som bor i området, framhåller kommissionär Hahn.

– Det gläder mig också att EU-strategin för Donuauområdet nu har lanserats officiellt. Många aktörer arbetar redan hårt med förberedelserna för att genomföra strategin. De kan nu verkligen ta itu med att omsätta planerna i praktiken, tillägger han.

Båda strategierna grundas på det s.k. makroregionala tillvägagångssättet. Detta innebär att de olika länderna samarbetar och fastställer mål, anpassar finansieringen och arbetar tillsammans med gemensamma utmaningar, t.ex. i frågor som rör förorenade hav eller sjöar, bättre transportförbindelser eller tryggare energiförsörjning.

EU:s strategi för Östersjöområdet

Sedan strategin för Östersjöområdet lanserades 2009 (IP/09/893) har de 8 EU-länder som medverkar i strategin och deras partnerländer utanför EU utvecklat nya sätt att samarbeta närmare kring vattenkvalitet i Östersjön eller främjande av innovation i regionen samt i många andra frågor. Den nya lägesrapporten kommer att ligga till grund för en översyn av strategin under det polska EU-ordförandeskapet. Rapporten är ett resultat av ett brett samråd med alla berörda parter och innehåller en bedömning av hur strategin hittills har genomförts.

I rapporten framhålls bland annat följande framsteg:

 • Baltic Deal, som inriktas på jordbrukare i regionen och har som mål att minska gödselavrinningen och därmed övergödningen.

 • Baltic Transport Outlook, som ger strukturerat planeringsstöd för transportinfrastruktur i regionen på grundval av en övergripande analys av gods- och passagerartrafiken.

 • Integration av de tre baltiska länderna på den europeiska energimarknaden. Den baltiska energimarknaden kopplas här samman utifrån en plan som bygger på de makroregionala energiprioriteringarna i Östersjöstrategin.

 • BaltFish Forum syftar till att utveckla ett nytt mer regionalt tillvägagångssätt för fiskerisektorn.

Rapporten visar att strategin underlättar nya projekt och ger impulser till befintliga projekt. Men strategin inriktas inte bara på projekt. Dess integrerade tillvägagångssättet främjar en bättre utformning av politiken och anpassning av finansieringen och resurserna, vilket innebär att EU:s övergripande mål i enlighet med strategin Europa 2020 kan förverkligas på ett bättre sätt.

I rapporten ges några rekommendationer:

 • Regelbundna diskussioner om strategin vid ministerrådsmöten.

 • Konkreta mål för att prioritera arbetet enligt strategin.

 • Maximala insatser för att anpassa strukturfonderna och andra finansieringskällor till målen i strategin.

EU:s strategi för Donauområdet

Europeiska rådet godkände idag EU:s strategi för Donauområdet, sex månader efter det att kommissionen antog sitt förslag i december 2010 (IP/10/1687). Strategin kan nu börja genomföras. Regionens ekonomiska potential och miljön ska förbättras med hjälp av ca 200 prioriterade åtgärder.

Strategin är inriktad på fyra områden:

 • Knyta samman Donauregionen: att förbättra kommunikationerna, uppmuntra hållbar energi och främja kultur och turism.

 • Skydda miljön i Donauområdet: att förbättra vattenkvaliteten, hantera miljörisker och bevara den biologiska mångfalden.

 • Bygga välstånd i Donauområdet: att utveckla forskningskapacitet, utbildning och informationsteknik, stödja företagens konkurrenskraft och investera i människors kompetens.

 • Stärka Donauområdet: att öka den institutionella kapaciteten och förbättra samarbetet mot den organiserade brottsligheten.

Kommissionen kommer att övervaka genomförandet av denna strategi, liksom strategin för Östersjöområdet, och kommer att offentliggöra en första rapport i slutet av 2012.

Mer information

Rapporten om genomförandet av EU-strategin för Östersjöområdet och andra analyser finns på webbplatsen för EU:s Östersjöstrategi:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm.

Donaustrategin:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Ton Van Lierop +32 2 296 65 65

Marie-Pierre Jouglain +32 2 298 44 49


Side Bar