Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia víta pokrok makroregionálnych stratégií

V Bruseli 24. júna 2011 – Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn dnes kladne zhodnotil dve oblasti, ktoré dokazujú pokrok uskutočnený v politike EÚ pre makroregionálne stratégie. Pozitívne výsledky dosiahnuté v praxi sú evidentné v novej správe o pokroku o implementácii Stratégie EÚ pre región Baltského mora, prvej svojho druhu, ktorá bola spustená v roku 2009. Hlavy štátov a vlád dnes vyjadrili svoju podporu aj stratégii EÚ pre podunajskú oblasť, ktorú Komisia prijala minulý december. Z týchto nových prístupov spolupráce profituje približne 15 členských štátov. Pre úspech obidvoch stratégií je veľmi dôležitý politický záväzok oboch zainteresovaných strán.

Komisár Hahn uviedol: „Je mi potešením, že v regióne Baltského mora už môžme pozorovať, že makroregionálny prístup prináša svoje výsledky. Prvá správa o pokroku ukazuje, že partneri v regióne sa už chytajú možností spolupracovať novými spôsobmi - čo je prínosom pre ľudí, ktorí tam žijú“.

Dodal: „Je mi potešením, že stratégia EÚ pre podunajskú oblasť sa už oficiálne spustila. Mnoho strán už usilovne pracuje na príprave implementácie tejto stratégie. Teraz sa môžu skutočne venovať tomu, aby plány premenili na skutočnosť“.

Obidve stratégie sú založené na makroregionálnom prístupe. Spája krajiny, aby spolupracovali pri stanovovaní cieľov, zosúlaďovaní financovania a spoločnej práci na vzájomných výzvach, ako je znečistenie morí alebo riek, potreba lepších dopravných spojení alebo bezpečnejšie poskytovanie energie.

Stratégia EÚ pre región Baltského mora

Od jej spustenia v roku 2009 (IP/09/893) 8 členských štátov zapojených do Stratégie EÚ pre región Baltského mora a ich partneri mimo EÚ vyvinuli nové spôsoby užšej spolupráce na riešenie otázok, ako je kvalita vody v Baltskom mori, potreba propagácie inovácie v regióne a mnoho iných otázok. V rámci novej správy o pokroku sa pripravuje prehľad stratégie stanovenej počas poľského predsedníctva. Je výsledkom rozsiahlej konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami a poskytuje posúdenie súčasnej implementácie.

Správa podčiarkuje pokrok dosiahnutý napríklad v týchto oblastiach:

 • Baltic Deal, ktorý spolupracuje s poľnohospodármi v celom regióne, aby sa znížilo odplavovanie živín a tým eutrofizácia

 • Baltic Transport Outlook, ktorý poskytuje podporu štruktúrovaného plánovania pre dopravnú infraštruktúru v regióne na základe komplexnej analýzy tokov tovaru a pasažierov

 • Integrácia troch pobaltských štátov do európskeho trhu s energiou. Dosahuje sa prostredníctvom plánu prepojenia baltského trhu s energiou na základe makroregionálnych energetických priorít identifikovaných v stratégii.

 • BaltFish Forum, ktorého cieľom je nový, regionálnejší prístup k riadeniu rybolovu.

Správa ukazuje, že stratégia uľahčuje zavádzanie nových projektov a podporuje už existujúce projekty. Stratégia však nie je zameraná iba na projekty, jej integrovaný prístup podporuje lepší rozvoj politík a prepojovanie financovania a zdrojov, a prispieva tak k lepšej implementácii celkových cieľov stratégie EÚ Európa 2020.

Odporúčania správy zahŕňajú:

 • pravidelné diskusie ministrov týkajúce sa stratégie v priebehu zasadaní Rady

 • stanovenie cieľov pre priority fungovania stratégie

 • maximalizáciu úsilia o prepojenie štrukturálnych fondov a ďalších zdrojov financovania s ohľadom na ciele stratégie

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť

Dnešné schválenie stratégie EÚ pre podunajskú oblasť Európskou radou prichádza šesť mesiacov potom, ako Komisia prijala jej návrh (IP/10/1687) v decembri 2010. Implementácia sa teraz môže začať. Približne 200 prioritných akcií prispeje k rozvoju ekonomického potenciálu oblasti a k zlepšeniu environmentálnych podmienok

Stratégia sa zameriava na štyri hlavné piliere:

 • prepojenie podunajskej oblasti: zlepšenie mobility, podporu udržateľných zdrojov energie a podporu kultúry a cestovného ruchu,

 • ochranu životného prostredia v podunajskej oblasti: obnovene kvality vody, riadenie rizík pre životné prostredie a ochranu biologickej rozmanitosti,

 • rast prosperity v podunajskej oblasti (rozvoj výskumnej kapacity, vzdelávania a informačných technológií, podporu konkurencieschopnosti podnikov a investovanie do zručností obyvateľov,

 • posilnenie podunajskej oblasti (zvýšenie inštitucionálnej kapacity a prehĺbenie spolupráce zameranej na boj proti organizovanej trestnej činnosti).

Komisie bude sledovať postup implementácie tejto stratégie, rovnako ako v prípade stratégie pre región Baltského more, a prvú správu zverejní koncom roku 2012.

Ďalšie informácie:

Správu o implementácii stratégie EÚ pre región Baltského more nájdete na internetovej stránke stratégie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm.

Stratégia pre podunajskú oblasť:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Kontaktné osoby :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar