Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja z zadowoleniem przyjmuje postępy w dziedzinie strategii makroregionalnych

Bruksela, dnia 24 czerwca 2011 r. - Johannes Hahn, europejski komisarz ds. polityki regionalnej, z zadowoleniem przyjął dziś dwa wydarzenia, które ukazują postęp w dziedzinie polityki UE na rzecz strategii makroregionalnych. Pozytywne wyniki w terenie odnotowano w nowym sprawozdaniu z postępów w realizacji strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego - pierwszej strategii tego rodzaju, którą rozpoczęto w 2009 r. Również dzisiaj szefowie państw i rządów zatwierdzili strategię UE dla regionu Dunaju, przyjętą przez Komisję w grudniu zeszłego roku. Z tych nowych form współpracy korzysta około 15 państw członkowskich. Zasadnicze znaczenie dla powodzenia obu strategii ma zaangażowanie polityczne zainteresowanych stron na wszystkich poziomach.

Komisarz Hahn powiedział: „Cieszę się, że w regionie Morza Bałtyckiego możemy już zauważyć, iż podejście makroregionalne przynosi korzyści. Pierwsze sprawozdanie okresowe pokazuje, że partnerzy w tym regionie wykorzystują już nowe możliwości współpracy – dla dobra jego mieszkańców”

Dodał też: „Cieszę się, że oficjalnie rozpoczęto strategię UE dla regionu Dunaju. Wielu partnerów już obecnie ciężko pracuje przygotowując realizację tej strategii. Teraz mogą się oni naprawdę zabrać do zamiany planów w działania”.

Obie strategie opierają się na podejściu makroregionalnym, w ramach którego państwa mogą współpracować w zakresie wyznaczania celów, dostosowywania funduszy oraz stawianie czoła wspólnym wyzwaniom, takim jak zanieczyszczenie morza lub rzek, potrzeba lepszych połączeń transportowych lub zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię.

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Od rozpoczęcia strategii w 2009 r. (IP/09/893) 8 państw członkowskich zaangażowanych w strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz ich partnerzy spoza UE opracowali nowe sposoby ściślejszej współpracy, aby zająć się takimi kwestiami, jak jakość wody w Morzu Bałtyckim, potrzeba promowania innowacji w regionie oraz wieloma innymi problemami. W nowym sprawozdaniu okresowym przygotowuje się przegląd strategii przewidziany podczas polskiej prezydencji. Jest on wynikiem szerokich konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i zawiera ocenę bieżącego stanu realizacji.

W sprawozdaniu podkreśla się postępy takie jak:

 • projekt „Umowa Bałtycka”, który obejmuje rolników w całym regionie i którego celem jest ograniczenie wypłukiwania składników odżywczych i związanej z nim eutrofizacji

 • projekt „Perspektywy transportu bałtyckiego” (Baltic Transport Outlook), który zapewnia wsparcie w zakresie ustrukturyzowanego planowania infrastruktury transportu w regionie w oparciu o dokładne analizy przepływu towarów i pasażerów

 • włączenie trzech państw bałtyckich do europejskiego rynku energii. Dokonuje się go poprzez plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich oparty na makroregionalnych priorytetach energetycznych określonych w strategii

 • forum Baltfish ma na celu opracowanie nowego, bardziej regionalnego podejścia do zarządzania rybołówstwem

Ze sprawozdania wynika, że strategia ułatwia realizację nowych projektów i nadaje impuls projektom istniejącym. Ale strategia nie skupia się wyłącznie na projektach; jej zintegrowane podejście zachęca do bardziej skutecznej polityki i dostosowania finansowania oraz zasobów, co prowadzi do sprawniejszego osiągnięcia ogólnych celów UE w ramach strategii Europa 2020.

Zalecenia sprawozdania obejmują:

 • regularne omawianie strategii przez ministrów podczas posiedzeń Rady

 • wyznaczanie celów, aby określić priorytety strategii

 • maksymalizację wysiłków, aby dostosować fundusze strukturalne i inne źródła finansowania do celów strategii

Strategia UE na rzecz regionu Dunaju

Dzisiejsze zatwierdzenie przez Radę Europejską strategii UE na rzecz regionu Dunaju następuje sześć miesięcy po przyjęciu wniosku przez Komisję w grudniu 2010 r. (IP/10/1687). Można teraz rozpocząć jego wdrażanie. Około 200 priorytetowych działań przyczyni się do rozwoju potencjału gospodarczego tego obszaru i poprawy warunków środowiskowych.

Strategia skupia się na czterech głównych filarach:

 • Lepsze połączenie regionu Dunaju ze światem: zwiększenie mobilności, propagowanie zrównoważonej energii oraz wspieranie kultury i turystyki;

 • Ochrona środowiska w regionie Dunaju poprawa jakości wód, zarządzanie zagrożeniami środowiskowymi oraz ochrona różnorodności biologicznej;

 • Budowanie dobrobytu w regionie Dunaju (rozwijanie potencjału badawczego, edukacji i technologii informacyjnych, wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw i inwestowanie w umiejętności);

 • Wzmacnianie regionu Dunaju (stopniowe zwiększanie potencjału instytucjonalnego i zacieśnienie współpracy w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości).

Komisja będzie również monitorować realizację tej strategii, podobnie jak w przypadku strategii regionu Morza Bałtyckiego, i opublikuje pierwsze sprawozdanie pod koniec 2012 r.

Więcej informacji:

Sprawozdanie z realizacji strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego („Report on the Implementation of the EU Strategy for the Baltic Sea Region” (EUSBSR)) i dalsze analizy są dostępne na stronie EUSBSR:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm.

Strategia dunajska:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Kontakt:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar