Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija atzinīgi vērtē makroreģionālo stratēģiju panākumus

Briselē, 2011. gada 24. jūnijā. Eiropas reģionu politikas komisārs Johanness Hāns šodien atzinīgi novērtēja divas tendences, kas liecina par gūtajiem panākumiem ES makroreģionālo stratēģiju politikā. No jaunā progresa ziņojumā par ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanu izriet, ka ir gūti pozitīvi rezultāti uz vietas (minēto stratēģiju kā pirmo šāda veida pasākumu sāka īstenot 2009. gadā). Šodien valstu un valdību vadītāji deva savu piekrišanu ES stratēģijai Donavas reģionam, ko Komisija pieņēma pagājušā gada decembrī. 15 dalībvalstis gūst labumu no šīm jaunajām sadarbības pieejām. Lai abas stratēģijas vainagotos ar panākumiem, ir ārkārtīgi svarīga ieinteresēto personu politiskā apņemšanās visos līmeņos.

Komisārs Johanness Hāns sacīja: „Esmu gandarīts, ka Baltijas jūras reģionā jau šobrīd ir vērojami makroreģionālās pieejas panākumi. Pirmais progresa ziņojums liecina, ka reģionālie partneri jau izmanto jaunās sadarbības iespējas, sniedzot priekšrocības cilvēkiem, kuri tur dzīvo.”

Viņš piebilda: „Es priecājos, ka šodien oficiāli sāk īstenot ES stratēģiju Donavas reģionam. Daudzas ieinteresētās personas jau šobrīd ļoti intensīvi strādā, gatavojoties stratēģijas īstenošanai. Tagad minētās personas var ķerties pie darba, lai pārvērstu plānus rīcībā.”

Abas stratēģijas balstās uz makroreģionālo pieeju. Saskaņā ar šo pieeju valstis sadarbojas, izvirzot mērķus, pielāgojot finansējumu un īstenojot kopīgus uzdevumus, piemēram, jūras un upju piesārņojuma novēršanas, labāku transporta savienojumu vai drošāku enerģijas piegāžu jomā.

ES stratēģija Baltijas jūras reģionam

Kopš stratēģijas īstenošanas sākuma 2009. gadā (IP/09/893) astoņas dalībvalstis, kas ir iesaistītas ES stratēģijā Baltijas jūras reģionam, un to partnervalstis, kas nav ES dalībvalstis, ir izstrādājušas jaunas ciešākas sadarbības pieejas, lai risinātu tādus jautājumus kā ūdens kvalitāte Baltijas jūrā, inovācijas sekmēšana reģionā un daudzus citus jautājumus. Jaunais progresa ziņojums kalpo stratēģijas pārskatīšanai, kas plānota Polijas prezidentūras laikā. Ziņojums tapis, plaši apspriežoties ar visām ieinteresētajām personām, un tajā sniegts pašreizējo īstenošanas pasākumu novērtējums.

Ziņojumā norāda panākumus, piemēram:

 • Baltic Deal — darbs ar lauksaimniekiem visā reģionā, lai mazinātu barības vielu noplūdes un to izraisītu eitrofikāciju;

 • Baltic Transport Outlook — sniedz strukturālu atbalstu transporta infrastruktūras plānošanai reģionā, balstoties uz preču un pasažieru plūsmu konkurētspējas analīzi;

 • triju Baltijas valstu integrācija Eiropas enerģētikas tirgū. To cenšas panākt, īstenojot Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plānu, kura pamatā ir makroreģionālās enerģētikas prioritātes, kas ir noteiktas stratēģijā;

 • foruma BaltFish mērķis ir izstrādāt jaunu, reģionālāku pieeju zvejniecības pārvaldībai.

Ziņojums liecina, ka stratēģija sekmē jaunos projektus un dod impulsus jau sāktajiem projektiem. Tomēr stratēģija nekoncentrējas vienīgi uz projektiem; integrētā pieeja sekmē labākas politikas izstrādi un finansējuma un resursu pielāgošanu, kas veicina tādu ES vispārējo mērķu labāku īstenošanu, kas paredzēti stratēģijā „Eiropa 2020”.

Ziņojumā ietverti šādi ieteikumi:

 • regulāras ministru apspriedes par stratēģiju Padomes sanāksmēs;

 • mērķu izvirzīšana, lai noteiktu prioritātes darbam saskaņā ar stratēģiju;

 • palielināt centienus, lai pielāgotu struktūrfondus un pārējos finansējuma avotus stratēģijas mērķiem.

ES stratēģija Donavas reģionam

Eiropas Padome šodien deva piekrišanu ES stratēģijai Donavas reģionam, proti, sešus mēnešus pēc Komisijas priekšlikuma pieņemšanas 2010. gada decembrī (IP/10/1687). Tagad var sākt īstenošanu. Aptuveni 200 prioritārie pasākumi sekmēs reģiona ekonomiskā potenciāla attīstību un uzlabos vides apstākļus.

Stratēģijai būs četri pīlāri:

 • Donavas reģiona savienošana — mobilitātes uzlabošana, atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšana un kultūras un tūrisma popularizēšana;

 • Donavas reģiona vides aizsardzība — ūdens kvalitātes atjaunošana, vides risku pārvaldība un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;

 • Donavas reģiona labklājības nodrošināšana — pētniecības resursu pilnveidošana, izglītības un informācijas tehnoloģijas, uzņēmumu konkurētspējas veicināšana un ieguldījumi cilvēkos un viņu prasmēs;

 • Donavas reģiona stiprināšana — institucionālo resursu vairošana un sadarbības veicināšana noziedzības apkarošanas jomā.

Komisija uzraudzīs arī šīs stratēģijas īstenošanas rezultātus (līdzīgi kā Baltijas jūras reģiona stratēģijai) un 2012. gada beigās publicēs pirmo ziņojumu.

Sīkāka informācija

Ziņojums par ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas īstenošanu (EUSBSR) un sīkāka analīze pieejami EUSBSR tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm

Donavas stratēģija:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Kontaktinformācija:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar