Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija sveikina makroregioninių strategijų vystymo pažangą

2011 m. birželio 24 d. Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas šiandien pasidžiaugė dviem dalykais, rodančiais ES makroregioninių strategijų vystymo politikos įgyvendinimo pažangą. Kaip matyti iš naujosios pažangos ataskaitos dėl 2009 m. pradėtos pirmosios tokios ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo, jau pasiekta teigiamų rezultatų. Be to, šiandien valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino praėjusių metų gruodžio mėn. Komisijos priimtą ES Dunojaus regiono strategiją. Šios naujosios bendradarbiavimo priemonės naudingos mažų mažiausia 15 valstybių narių. Ar šios dvi strategijos bus vystomos sėkmingai, priklausys nuo visų suinteresuotųjų šalių politinės valios visais lygmenimis.

Komisijos narys J. Hahnas sakė: „Labai džiugu, kad Baltijos jūros regione makroregioninė politika greitai davė naudos. Iš pirmosios pažangos ataskaitos matyti, kad regiono partneriai jau kuris laikas taiko naujus bendradarbiavimo būdus, o tai naudinga regiono gyventojams.“

Labai džiaugiuosi, kad oficialiai prasidėjo ir ES Dunojaus regiono strategijos įgyvendinimas. Tad daugelis tų, kurie yra atsakingi už jos įgyvendinimą, aktyviai įsitraukė į parengiamuosius darbus ir pagaliau galės įgyvendinti numatytus planus,“ – kalbėjo Komisijos narys J.  Hahnas.

Abi strategijos pagrįstos makroregionų politika. Ji skatina šalis bendradarbiauti nustatant prioritetus, derinant finansavimą ir kartu sprendžiant bendras problemas, kaip antai: jūros ar upių tarša, transporto jungčių gerinimas ar energijos tiekimo sauga.

ES Baltijos jūros regiono strategija

Nuo 2009 m., kai pradėta taikyti ES Baltijos jūros regiono strategija (IP/09/893), ją įgyvendinančios aštuonios valstybės narės ir su jomis bendradarbiaujančios ES nepriklausančios šalys kūrė naujus glaudesnio bendradarbiavimo būdus, kad galėtų spręsti tokias problemas, kaip Baltijos jūros vandens kokybė, inovacijų skatinimo regione būtinybė ir t. t. Naujoji pažangos ataskaita – tai pasirengimo strategijos peržiūrai, numatytai, kai pirmininkavimą Tarybai perims Lenkija, dalis. Ataskaita parengta po visapusiškos konsultacijos su visomis suinteresuotosiomis šalimis. Joje pateiktas dabartinio įgyvendinimo etapo vertinimas.

Ataskaitoje apžvelgiama ši pažanga:

 • Baltijos susitarimo, pagal kurį su regiono ūkininkais bendradarbiaujama siekiant mažinti maistinių medžiagų patekimą į aplinką, kartu ir eutrofikaciją;

 • Baltijos transporto apžvalgos, kuri sudaro sąlygas teikti struktūrizuotą pagalbą planuojant regiono transporto infrastruktūrą, remiantis visapusiška prekių ir keleivių srautų analize;

 • trijų Baltijos valstybių integracijos į Europos energetikos rinką; integracija vykdoma pagal Baltijos energijos rinkos jungčių planą, remiantis strategijoje nurodytais makroregioninės energetikos prioritetais;

 • forumo „BaltFish“, kuriuo siekiama sukurti naują, regionui geriau pritaikytą žuvininkystės valdymo politiką.

Ataskaitoje įrodyta, kad strategija palengvina naujų projektų įgyvendinimą ir suteikia postūmį jau vystomiems. Vis dėlto joje daug dėmesio skirta ne vien projektams. Integruotas požiūris leidžia geriau įgyvendinti politiką, derinti finansavimą bei išteklius, o tai užtikrins geresnį visų ES strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimą.

Be kitų, ataskaitoje pateikiamos šios rekomendacijos:

 • strategiją Tarybos posėdžiuose turėtų reguliariai aptarti ministrai;

 • turėtų būti įvardyti tikslai, pagal kuriuos būtų nustatyti prioritetiniai strategijos darbai;

 • reikėtų sutelkti pastangas, kad struktūriniai fondai ir kiti finansavimo šaltiniai būtų priderinti prie strategijos tikslų.

ES Dunojaus regiono strategija

Prieš šešis mėnesius, t. y. 2010 m. gruodžio mėn., Komisija priėmė pasiūlymą (IP/10/1687) dėl ES Dunojaus regiono strategijos, kurią Europos Taryba šiandien patvirtino. Taigi dabar ją jau galima pradėti įgyvendinti. Numatyta apie 200 prioritetinių veiksmų, kurie padės vystyti ekonomines regiono galimybes ir gerinti aplinką.

Strategiją sudaro keturi „ramsčiai“:

 • Dunojaus regiono sujungimas: didinti judumą, skatinti tausią energetiką ir kultūrą bei turizmą;

 • Dunojaus regiono aplinkos apsauga: gerinti vandens kokybę, valdyti aplinkos rizikos veiksnius ir išsaugoti biologinę įvairovę;

 • Dunojaus regiono gerovės didinimas: vystyti mokslinių tyrimų gebėjimus, švietimo ir informacines technologijas, skatinti įmonių konkurencingumą ir remti asmeninių įgūdžių tobulinimą;

 • Dunojaus regiono stiprinimas: stiprinti institucinius gebėjimus ir bendradarbiavimą kovojant su organizuotu nusikalstamumu.

Komisija taip pat stebės šios strategijos, kaip ir Baltijos jūros regiono, įgyvendinimo pažangą ir 2012 m. pabaigoje paskelbs pirmąją ataskaitą.

Daugiau informacijos

Ataskaita apie ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimą ir papildoma analizė pateikta šioje svetainėje:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm

Dunojaus regiono strategija:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Ton Van Lierop (32-2) 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (32-2) 298 44 49)


Side Bar