Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio on tyytyväinen makroaluestrategioiden etenemiseen

Bryssel 24. kesäkuuta 2011 – Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn esitteli tänään kaksi kehitysaskelta, jotka osoittavat, että EU:n makroaluestrategioita koskevassa politiikassa on edistytty. Kentältä saadut positiiviset tulokset tuodaan esiin uudessa tilanneraportissa, jossa käsitellään vuonna 2009 käynnistetyn EU:n Itämeri-strategian – joka on ensimmäinen laatuaan – täytäntöönpanoa. Valtioiden ja hallitusten päämiehet vahvistivat tänään myös EU:n Tonava-strategian, jonka komissio hyväksyi viime joulukuussa. Näiden uusien yhteistyöjärjestelyjen piiriin kuuluu noin 15 jäsenvaltiota. Kaikkien tasojen sidosryhmien sitoutuminen toimintaan on elintärkeää molempien strategioiden onnistumisen kannalta.

Komissaari Hahn totesi olevansa iloinen siitä, että Itämeren alueella voidaan jo nähdä makroaluestrategialla saavutettuja tuloksia. Hänen mukaansa ensimmäinen tilanneraportti osoittaa, että alueen yhteistyökumppanit ovat jo ryhtyneet hyödyntämään uusia yhteistyötapoja, mikä hyödyttää kaikkia alueella asuvia ihmisiä.

Komissaari Hahn lisäsi olevansa tyytyväinen siihen, että EU:n Tonava-strategia on nyt virallisesti käynnistetty. Hän totesi, että monet toimijat työskentelevät jo ahkerasti ja valmistelevat strategian täytäntöönpanoa, ja nyt he voivat panostaa suunnitelmien muuttamiseen toimiksi.

Molemmat strategiat perustuvat makroalueelliseen lähestymistapaan. Sen tarkoituksena on saada maat tekemään yhteistyötä tavoitteiden asettamisessa ja rahoituksen koordinoinnissa sekä toimimaan yhdessä ratkaistakseen yhteisiä haasteita, jollaisia ovat esimerkiksi jokien saastuminen, parempien liikenneyhteyksien kehittäminen tai energian turvallisempi tarjonta.

EU:n Itämeri-strategia

EU:n Itämeri-strategia käynnistettiin vuonna 2009 (IP/09/893), ja siitä lähtien strategiaan osallistuvat kahdeksan jäsenvaltiota ja EU:n ulkopuoliset yhteistyökumppanit ovat kehittäneet uusia yhteistyötapoja voidakseen ratkoa paremmin erilaisia ongelmia (esim. veden laatu Itämeressä ja tarve edistää innovaatioita alueella) ja lukuisia muita kysymyksiä. Uudessa tilanneraportissa tehdään katsaus strategiaan, joka on tarkoitus toteuttaa Puolan puheenjohtajuuskaudella. Se on tulosta kaikkien sidosryhmien laajasta kuulemisesta, ja siinä arvioidaan tämänhetkistä täytäntöönpanon tilaa.

Raportissa tuodaan esiin esimerkiksi seuraavilla aloilla saavutettua edistystä:

  • Baltic Deal, jossa tarkoituksena on alueen maanviljelijöiden kanssa yhteistyötä tehden vähentää ravinteiden valumista ja siitä aiheutuvaa rehevöitymistä

  • Baltic Transport Outlook, jossa alueen liikenneinfrastruktuuria tuetaan tarjoamalla tavara- ja matkustajavirtojen kattavaan analysointiin pohjautuvaa jäsennettyä suunnittelutukea

  • Baltian maiden integroiminen Euroopan energiamarkkinoille; siihen pyritään Itämeren energiamarkkinoiden yhteenliittämissuunnitelmalla, joka perustuu strategiassa kartoitettuihin makroalueellisiin energia-alan prioriteetteihin

  • BaltFish Forum, jolla pyritään kehittämään uusi alueellisempi lähestymistapa kalastuksen valvontaan.

Raportissa osoitetaan, että strategialla helpotetaan uusien hankkeiden toteutusta ja annetaan pontta nykyisille hankkeille. Strategiassa ei kuitenkaan keskitytä yksinomaan hankkeisiin: sen integroidulla lähestymistavalla kannustetaan politiikan parempaa kehittämistä sekä rahoituksen ja resurssien koordinointia, minkä tuloksena parannetaan EU:n Eurooppa 2020 -strategian yleisten tavoitteiden täytäntöönpanoa.

Raportissa tehdään mm. seuraavia suosituksia:

- strategiasta olisi käytävä säännöllisiä keskusteluja neuvoston ministerikokouksissa

- strategian toimien priorisoimiseksi olisi asetettava tavoitteita

- rakennerahastot ja muut rahoituslähteet olisi pyrittävä linjaamaan mahdollisimman hyvin strategian tavoitteiden mukaan.

EU:n Tonava-strategia

Euroopan neuvosto vahvisti tänään EU:n Tonava-strategian kuusi kuukautta sen jälkeen, kun komissio hyväksyi sitä koskevan ehdotuksen joulukuussa 2010 (IP/10/1687). Nyt voidaan aloittaa sen täytäntöönpano. Noin 200 prioriteettitoimella edistetään alueen taloudellisen potentiaalin kehittämistä ja parannetaan ympäristöolosuhteita.

Strategiassa keskitytään neljään pääkohtaan:

  • Tonavan alueen yhteydet: parannetaan liikkuvuutta, kannustetaan kestävää energiapolitiikkaa ja edistetään kulttuuria ja matkailua

  • Tonavan alueen ympäristön suojeleminen: parannetaan veden laatua, hallitaan ympäristöriskejä ja suojellaan biologista monimuotoisuutta

  • Tonavan alueen vaurauden edistäminen: kehitetään tutkimuskapasiteettia, koulutusta ja tietotekniikkaa, tuetaan yritysten kilpailukykyä ja investoidaan ihmisten osaamiseen

  • Tonavan alueen vahvistaminen: parannetaan institutionaalista kapasiteettia ja tehostetaan yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.

Komissio seuraa Itämeri-strategian tavoin myös tämän strategian täytäntöönpanoa, ja julkaisee ensimmäisen raportin vuoden 2012 lopulla.

Lisätietoja:

EU:n Itämeri-strategian täytäntöönpanoraportti ja muita analyysejä:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm.

EU:n Tonava-strategia:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar