Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Komisjoni rõõmustavad makropiirkondlike strateegiate edusammud

Brüssel, 24. juuni 2011. Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn väljendas täna heameelt kahe arengu üle, mis näitavad ELi makropiirkondlike strateegiate alal saavutatud edu. Positiivsed tulemused kohapeal on selgesti näha uuest arenguaruandest ELi Läänemere piirkonna strateegia rakendamise kohta, mis on esimene sellelaadne strateegia ning käivitus aastal 2009. Ühtlasi andsid riigipead ja valitsusjuhid täna oma kinnituse ELi Doonau piirkonna strateegiale, mille komisjon võttis vastu möödunud detsembris. Nendest uutest koostöömeetmetest saavad kasu 15 liikmesriiki. Mõlema strateegia eduks on hädavajalik kõikide tasandite sidusrühmade poliitiline tahe.

Volinik Hahn kinnitas: Mul on hea meel tõdeda, et Läänemere piirkonnas kannab makropiirkondlik tegevus juba vilja. Esimene arenguaruanne näitab, et regiooni partnerid haaravad juba võimalusest teha uutmoodi koostööd kõigi seal elavate inimeste hüvanguks.”

Ta lisas: „Mulle teeb rõõmu, et ELi Doonau piirkonna strateegia ametlikult käivitati. Paljud osalised valmistavad juba hoolsasti ette strateegia rakendamist. Nüüd saavad nad tõsiselt asja kallale asuda, et plaanid ellu viia.”

Mõlemad strateegiad põhinevad „makropiirkondlikul” lähenemisviisil. Selle raames seavad riigid ühiselt eesmärke, koordineerivad rahastust ja lahendavad üheskoos selliseid probleeme nagu merede või jõgede saastamine, vajadus paremate transpordiühenduste järele või suurem energiavarustuskindlus.

ELi Läänemere piirkonna strateegia

Alates ELi Läänemere piirkonna strateegia käivitamisest aastal 2009 (IP/09/893) on 8 selles osalevat liikmesriiki ja nende ELi mittekuuluvad partnerid töötanud välja uued tihedamad koostööviisid, et lahendada selliseid probleeme nagu Läänemere veekvaliteet, vajadus edendada piirkonnas innovatsiooni ja terve rida muid küsimusi. Uus arenguaruanne on ettevalmistus strateegia ülevaatamiseks, mis peaks toimuma Poola eesistumisel. Aruande aluseks on ulatuslikud konsultatsioonid kõikide sidusrühmadega ja selles antakse hinnang strateegia senisele rakendamisele.

Aruandes tõstetakse esile näiteks järgmisi edusamme:

  • Baltic Deal, mille abil vähendatakse koostöös piirkonna põllumeestega toitainete kadumist põhjavette ja seeläbi eutrofeerumist.

  • Baltic Transport Outlook, mille raames toetatakse piirkonna transporditaristut, andes kauba- ja reisijavoogude põhjalikul analüüsil põhinevat struktureeritud planeerimisabi.

  • Kolme Balti riigi lõimimine Euroopa energiaturule. See saavutatakse Läänemere energiaturgude sidumise kavaga, mis põhineb strateegias kindlaks määratud makropiirkondlikel prioriteetidel.

  • BaltFish Forumi eesmärk on töötada välja uus, piirkonnapõhisem kalavarude majandamise viis.

Aruanne näitab, et strateegia aitab käivitada uusi projekte ja hoogustab olemasolevaid. Ent strateegia ei keskendu ainuüksi projektidele: selle integreeritud lähenemisviis soodustab paremat poliitikakujundust ning rahastuse ja ressursside kooskõlastamist, mille tulemuseks on Euroopa 2020. aasta strateegia üldeesmärkide parem rakendamine.

Aruandes esitatakse muu hulgas järgmised soovitused:

– ministrid peaksid nõukogu koosolekutel strateegiat korrapäraselt arutama

– tuleks seada vahe-eesmärgid, et strateegia alusel toimuv tegevus oleks esikohal

– tuleks maksimeerida jõupingutusi, et viia struktuurifondid ja muud rahastusallikad kooskõlla strateegia eesmärkidega.

ELi Doonau piirkonna strateegia

Täna andis Euroopa Ülemkogu kinnituse EL Doonau piirkonna strateegiale, mille kohta komisjon võttis ettepaneku vastu kuus kuud tagasi, detsembris 2010 (IP/10/1687). Nüüd võib alata selle rakendamine. Umbes 200 prioriteetset meedet aitavad arendada piirkonna majanduspotentsiaali ja parandada keskkonnatingimusi.

Strateegia keskendub neljale sambale:

  • Doonau piirkonna ühendamine: liikuvuse parandamine, kestliku energia soosimine ning kultuuri ja turismi edendamine;

  • Keskkonnakaitse Doonau piirkonnas: vee kvaliteedi taastamine, keskkonnariskide ohjeldamine ja liigirikkuse säilitamine;

  • Doonau piirkonna jõukuse kasvatamine: teadussuutlikkuse, hariduse ja infotehnoloogia arendamine, ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja investeerimine töötajate oskustesse;

  • Doonau piirkonna tugevdamine: institutsioonide suutlikkuse suurendamine ja koostöö parandamine organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse alal.

Nagu Läänemere piirkonna strateegia puhul, nii jälgib Euroopa Komisjon ka selle strateegia rakendamisel tehtavaid edusamme ja avaldab esimese aruande 2012. aasta lõpul.

Lisateave:

Aruanne ELi Läänemere piirkonna strateegia rakendamise kohta ja täiendavad analüüsid võib leida Läänemere strateegia veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm.

Doonau strateegia:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Kontaktisikud:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar