Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise vítá pokrok makroregionálních strategií

Brusel, 24. června 2011 – Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn dnes kladně zhodnotil dvě oblasti, ve kterých se projevuje úspěch politiky makroregionálních strategií EU. Nejnovější zpráva o pokroku při implementaci strategie EU pro region Baltského moře zahájené roku 2009, první svého druhu, dokládá pozitivní vývoj, kterého bylo dosaženo v praxi. Hlavy států a předsedové vlád dnes rovněž podpořili strategii EU pro Podunají, kterou Komise přijala v prosinci loňského roku. Tento nový způsob spolupráce přináší výhody 15 členským státům EU. Pro úspěch obou strategií je naprosto zásadní politická vůle zúčastněných stran na všech úrovních.

Komisař Hahn prohlásil: „Mám velkou radost, že v oblasti Baltského moře můžeme již dnes vidět pozitivní výsledky makroregionálního přístupu. Tato první zpráva o pokroku ukazuje, že partneři v tomto regionu již začali využívat příležitostí k novým způsobům spolupráce, a to ve prospěch jeho obyvatel.“

A dodal: „Jsem potěšen, že strategie EU pro Podunají byla nyní oficiálně zahájena. Mnoho stran již tvrdě pracuje na přípravě implementace této strategie. Nyní se mohou pustit do realizace plánů, které byly zatím jenom na papíře.“

Obě strategie jsou založeny na makroregionálním přístupu. V jeho rámci státy spolupracují při vytyčování cílů a souběžném financování a společně se podílí na řešení sdílených problémů, jako jsou znečištění moře a řek, potřeba lepšího dopravního spojení nebo lepší zabezpečení zásobování energií.

Strategie EU pro oblast Baltského moře

Od jejího zahájení v roce 2009 (IP/09/893) rozvinulo osm členských států, které jsou zapojeny do strategie EU pro oblast Baltského moře, společně se svými partnery z nečlenských zemí nové způsoby spolupráce a prohloubilo je, aby tak mohlo řešit například otázku kvality vody v Baltském moři, potřeby podpory inovací v regionu a mnoho dalších. Zpráva o pokroku připravuje hodnocení strategie, které má být prováděno v rámci polského předsednictví. Je výsledkem široké konzultace se všemi zúčastněnými stranami a předkládá hodnocení současného stavu implementace.

Zpráva zdůrazňuje pokrok dosažený například v těchto oblastech:

 • projekt „Pobaltské dohody“, který spolupracuje se zemědělci v celém regionu na snižování výplachu živin z půdy a následné eutrofizace,

 • projekt „Výhled Pobaltí v oblasti dopravy“, který poskytuje strukturovanou podporu plánování dopravní infrastruktury v regionu na základě analýz toků zboží a cestujících,

 • integrace tří pobaltských států do evropského trhu s energií, Toho se dosahuje prostřednictvím plánu propojení baltského trhu s energií, založeného na makroregionálních prioritách v oblasti energetiky stanovených ve strategii,

 • BaltFish Forum, jehož cílem je nový, regionálnější přístup k řízení rybolovu.

Zpráva dokládá, že strategie usnadňuje zavádění nových projektů a podporuje ty stávající. Strategie však není zaměřena pouze na projekty, její integrovaný přístup podporuje lepší rozvoj politik a propojování financování a zdrojů, a přispívá tak k lepší implementaci celkových cílů strategie EU Europe 2020.

Zpráva doporučuje mimo jiné:

 • pravidelná projednávání strategie ministry v průběhu zasedání Rady,

 • stanovení cílů pro priority fungování strategie,

 • maximalizaci úsilí o propojení strukturálních fondů a dalších zdrojů financování s ohledem na cíle strategie.

Strategie EU pro Podunají

Dnešní schválení strategie EU pro Podunají Evropskou radou přichází šest měsíců poté, co Komise přijala její návrh (IP/10/1687) v prosinci roku 2010. Nyní může být zahájena implementace. Zhruba 200 prioritních opatření přispěje k rozvoji hospodářského potenciálu Podunají a ke zlepšení životního prostředí v tomto regionu.

Strategie se zaměřuje na čtyři hlavní pilíře:

 • propojení Podunají: zvýšení mobility, podporu udržitelné energie a podporu kultury a cestovního ruchu,

 • ochranu životního prostředí Podunají: obnovení kvality vody, řízení rizik pro životní prostředí a ochranu biologické rozmanitosti,

 • růst prosperity dunajského regionu: rozvoj výzkumných kapacit, vzdělávání a informačních technologií, podporu konkurenceschopnosti podniků a investice do kvalifikace obyvatel,

 • posílení dunajského regionu: zvyšování institucionální kapacity a lepší spolupráci při potírání organizovaného zločinu.

Komise bude sledovat postup implementace této strategie, stejně jako v případě strategie pro region Baltského moře, a první zprávu zveřejní koncem roku 2012.

Další informace:

Zprávu o implementaci strategie EU pro region Baltského moře naleznete na internetové stránce strategie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm

Strategie pro Podunají:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar