Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията приветства напредъка в областта на макрорегионалните стратегии

Брюксел, 24 юни 2011 г. — Днес европейският комисар по регионална политика Йоханес Хаан приветства две новини, илюстриращи напредъка в политиката на ЕС за макрорегионалните стратегии. Новият доклад за напредъка откроява положителните резултати, постигнати при изпълнението на стратегията на ЕС за региона на Балтийско море, която стартира през 2009 г. и бе първата по рода си. Също така днес държавните и правителствените ръководители подкрепиха стратегията на ЕС за региона на река Дунав, приета от Комисията през декември миналата година. Общо 15 държави-членки могат да се възползват от новите подходи за сътрудничество. От решаващо значение за успеха на двете стратегии е поемането на политически ангажимент от заинтересованите страни на всички равнища.

Комисар Хаан заяви: „Радвам се, че в региона на Балтийско море вече можем да видим резултатите от макрорегионалния подход. От първия доклад за напредъка става ясно, че партньорите в региона вече използват по нов начин възможностите за съвместни начинания в полза на гражданите.“

„Изпитвам голямо задоволство, че вече е даден официален старт на стратегията на ЕС за региона на река Дунав“, добави той. „Множество участници вече усилено работят за изпълнението ѝ. Сега те могат действително да пристъпят към превръщането на плановете в действия“.

И двете стратегии се основават на т.нар. „макрорегионален“ подход. Той обединява страните в сътрудничество за определяне на цели, насочване на средства и съвместна работа по общи предизвикателства, като замърсяване на морски или речни акватории, необходимост от по-добри транспортни връзки или по-сигурни енергийни доставки.

Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море

От старта на стратегията на ЕС за региона на Балтийско море през 2009 г (IP/09/893). осемте участващи в нея държави-членки и техните партньори извън ЕС разработиха нови начини за по-активно сътрудничество, за да се справят с проблеми като качеството на водата в Балтийско море, необходимостта от насърчаване на иновациите в региона и редица други въпроси. В новия доклад за напредъка се подготвя преглед на стратегията, предвиден в рамките на полското председателство. Той е резултат от широко допитване до всички заинтересовани страни, като в него се прави и оценка на постигнатото до момента.

В доклада се подчертава напредъкът в области като:

 • проекта „Балтийска политика“, в рамките на който се работи със земеделските производители в региона за намаляване на оттичането на хранителни вещества, а оттам — и на еутрофикацията;

 • проекта "Балтийска транспортна перспектива“, който предоставя структурирана помощ за проектиране на транспортната инфраструктура в региона въз основа на пълен анализ на потоците от стоки и пътници;

 • интегрирането на трите балтийски държави в европейския енергиен пазар. То се реализира чрез Плана за свързване на пазарите на енергия в региона на Балтийско море, който се основава на макрорегионалните енергийни приоритети,определени с помощта на стратегията;

 • форума „Балтийски риболов“, чиято цел е разработването на нов подход за управление на рибарството, отчитащ в по-голяма степен регионалните аспекти.

Докладът показва, че стратегията улеснява създаването на нови проекти и дава допълнителен импулс на вече съществуващите инициативи. Стратегията обаче не се състои само от проекти: възприетият в нея комплексен подход насърчава разработването на по-добри политики и насочването на средства и ресурси, което води до по-добро изпълнение на общите цели на ЕС в рамките на стратегията „Европа 2020“.

В доклада се правят препоръки относно:

 • редовни дискусии по стратегията от страна на министрите на заседанията на Съвета;

 • определяне на цели за повишаване на приоритета на дейностите в рамките на стратегията;

 • увеличаване на усилията за насочване на средства от структурните фондове и други източници на финансиране за постигането на целите на стратегията.

Стратегия на ЕС за региона на река Дунав

Изразената днес подкрепа от Европейския съвет за стратегията на ЕС за региона на река Дунав идва шест месеца след като през декември 2010 г. Комисията прие предложението за това (IP/10/1687). Сега може да се пристъпи към нейното реализиране. Общо 200 приоритетни действия ще допринесат за разгръщането на икономическия потенциал на региона и за подобряване на качеството на околната среда в него.

Стратегията е структурирана около четири основни стълба:

 • Създаване на връзки за региона на река Дунав: подобряване на мобилността, насърчаване на устойчивия подход в енергетиката, насърчаване на културата и туризма;

 • Опазване на околната среда в региона на река Дунав: възстановяване на качеството на водата, управление на рисковете за околната среда и опазване на биоразнообразието;

 • Постигане на благосъстояние в региона на река Дунав развитие на научноизследователския капацитет, образованието и информационните технологии, подпомагане на конкурентоспособността на предприятията и инвестиране в уменията на хората;

 • Укрепване на региона на река Дунав: повишаване на институционалния капацитет и подобряване на сътрудничеството за справяне с организираната престъпност.

Както и при стратегията за региона на Балтийско море, Комисията ще наблюдава напредъка при изпълнението на стратегията и ще публикува първия доклад в края на 2012 г. 0}

За повече информация:

„Докладът за изпълнението на стратегията на ЕС за региона на Балтийско море“ (EUSBSR) и други анализи са на разположение на интернет сайта, посветен на стратегията:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm.

За стратегията за региона на река Дунав:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

За контакти :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)


Side Bar