Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA KOMMISSIONEN – PRESSMEDDELANDE

Fusk med EU-medel ska bekämpas kraftigare

Brussels, 24 June 2011 - Bryssel den 24 juni 2011 – Enbart 2009 uppgick beloppet för de misstänkta fall av fusk med EU-medel som medlemsstaterna rapporterat till 280 miljoner euro. Även om detta utgör mindre än 0,2 % av EU:s totala budget är EU-kommissionen fast besluten att intensifiera kampen mot sådant bedrägeri. Kommissionen antar därför idag en ny, modern bedrägeribekämpningsstrategi. De föreslagna åtgärderna ska säkerställa att kommissionen förvaltar eller kontrollerar EU-medel på alla nivåer och inom alla områden med lämpligaste verktyg för att förhindra och upptäcka bedrägeri. Den nya strategin täcker hela bedrägeribekämpningscykeln från förebyggande och upptäckt i tidigt skede till utredningar, påföljder och indrivning av felaktigt använda medel. Både EU-budgetens intäkts- och utgiftssida täcks och även de medel som delvis förvaltas av medlemsstaterna. Strategin åtföljs av en EU-handlingsplan för att bekämpa smuggling av cigaretter och alkohol längs EU:s östra gräns.

”Det är vår skylighet gentemot skattebetalarna att använda EU:s medel på bästa möjliga sätt”, säger Algirdas Šemeta, EU-kommissionär med ansvar för bedrägeribekämpning. ”Vi måste därför föregå med gott exempel och se till att pengarna hamnar hos rätt mottagare och används för rätt ändamål. Bedrägeribekämpningsstrategin är av stor betydelse för att ytterligare öka budgeteffektiviteten från källan till mottagaren av EU-medel. Handlingsplanen för att bekämpa cigarett- och alkoholsmuggling längs EU:s östra gräns är ett första resultat av denna nya instats. Medlemsstaterna och EU förlorar varje år miljarder euro i skatte- och tullintäkter på grund av den olagliga handeln med cigaretter. Vi måste göra allt för att sätta stopp för denna olagliga verksamhet.”

Bakgrund

Huvuddragen:

De särskilda strategier som kommissionen presenterar idag ska stödja det arbete som utförs av projektledare, finansansvariga och revisorer i kommissionen som handlägger EU:s medel, till exempel strukturfonderna eller Europeiska fiskerifonden.

Nya IT-verktyg som förbättrar kommissionens revisions- och kontrollmöjligheter gör att man på ett mer systematiskt sätt kan bekämpa fusk med EU-medel och detta kan komma att omfatta även andra avdelningar.

Kommissionen föreslår även att man stärker den roll som Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har så att de avdelningar som handlägger ärenden om fusk med EU-medel kan få bättre hjälp. Enligt detta förslag kommer kommissionen att i större utsträckning redogöra för påföljder som fastställts mot bedragare eller mottagare av EU-medel som använts på felaktigt sätt.

Regionalt sett utgör den handlingsplan för att bekämpa smuggling av cigaretter och alkohol längs EU:s östra gräns som presenteras idag det första resultatet av bedrägeribekämpningsstrategin. Riktade insatser föreslås, däribland förbättrad kapacitet på båda sidor av gränsen, insats av utbildade mobila enheter och ny utrustning längs gränsen (automatisk ansiktsigenkänning, skanner, utrustning för nattseende osv.). Vidare ska man se över hur av tullen beslutade påföljder tillämpas i EU samt intensifiera det internationella samarbetet, särskilt med EU:s östra grannländer. Varje år går medlemsstaterna och EU miste om mer än 10 miljarder euro i tull- och skatteintäkter på grund av cigarett- och alkoholsmugglingen.

De åtgärder som föreslås idag, som ett led i bedrägeribekämpningsstrategin, förväntas träda i kraft fram till 2014.

Bedrägeribekäpningsstrategin ingår i ett omfattande initiativ för att bekämpa bedrägeri och korruption och kompletterar olika insatser som kommissionen lanserat nyligen, till exempel reformen av Olaf (IP/11/321, MEMO/11/176), meddelandet om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättslig lagstiftning och administrativa utredningar (IP/11/644 och MEMO/11/343) samt meddelandet om EU:s insatser mot korruption (IP/11/678 och MEMO/11/376). Man betonar även hur viktigt det är att inom alla EU:s politikområden förankra lämpliga bedrägeribekämpningsåtgärder, vilket konstaterats i samband med utarbetandet av den nya fleråriga finansieringsram som läggs fram nästa vecka.

Mer information:

MEMO/11/454

Meddelandet om bedrägeribekämpningsstrategin

Handlingsplanen för att bekämpa smuggling av cigaretter och alkohol längs EU:s östra gräns, som kommissionen presenterar idag.

Algirdas Šemetas hemsida, kommissionär med ansvar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar