Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia zintenzívňuje úsilie zamerané na boj proti podvodom týkajúcim sa rozpočtu EÚ

Brusel 24. júna 2011 – Členské štáty v roku 2009 oznámili prípady podozrenia z podvodu týkajúce sa eurofondov vo výške 280 miliónov EUR. Aj keď to predstavuje menej ako 0,2 % z celkového rozpočtu EÚ, Komisia je odhodlaná ešte viac zintenzívniť boj proti podvodom. V tejto súvislosti dnes prijala novú stratégiu boja proti podvodom s cieľom aktualizovať a modernizovať svoju politiku v tejto oblasti. V tejto stratégii sa navrhuje súbor opatrení s cieľom zaistiť, že Komisia bude riadiť eurofondy alebo na ne dohliadať na všetkých úrovniach a vo všetkých odvetviach s najlepšími možnými nástrojmi na prevenciu a odhaľovanie podvodov týkajúcich sa rozpočtu EÚ. Táto nová stratégia sa bude vzťahovať na celý „cyklus boja proti podvodom“, to znamená od prevencie a odhaľovania podvodov v počiatočnom štádiu až po vyšetrovanie, sankcionovanie a vymáhanie zneužitých eurofondov. Bude zahŕňať aj stranu príjmov a výdavkov rozpočtu EÚ vrátane rozpočtu, ktorý čiastočne riadia členské štáty EÚ. Dnešnú stratégiu dopĺňa akčný plán EÚ týkajúci sa boja proti pašovaniu cigariet a alkoholu pozdĺž východnej hranice EÚ.

Algirdas Šemeta, komisár EÚ zodpovedný za boj proti podvodom, k tomu povedal: „Našou povinnosťou voči daňovým poplatníkom EÚ je optimálne využiť rozpočet EÚ. Preto musíme byť príkladom pri zabezpečovaní toho, aby sa finančné prostriedky EÚ dostali správnym príjemcom a aby sa použili na tie účely, na ktoré sú určené. Stratégia boja proti podvodom je kľúčovým prvkom pre ďalšie zlepšenie účinnosti rozpočtu, a to od samého začiatku reťazca až po príjemcov eurofondov. Prvým výsledkom tohto nového prístupu je akčný plán EÚ týkajúci sa boja proti pašovaniu cigariet a alkoholu pozdĺž východnej hranice EÚ. V dôsledku nezákonného obchodovania s cigaretami strácajú členské štáty a EÚ každý rok miliardy eur v oblasti daňových a colných príjmov. Musíme prijať všetky možné opatrenia na zastavenie tejto nákladnej nezákonnej činnosti.“

Kontext

Hlavné znaky:

Špecifické stratégie, ktoré dnes navrhla Komisia, sa budú vzťahovať na prácu projektových úradníkov, finančných zamestnancov a audítorov zodpovedných za riadenie takých eurofondov, ako je štrukturálny fond alebo Európsky fond pre rybné hospodárstvo.

Vďaka novým nástrojom informačných technológií na zlepšenie kapacít Komisie v oblasti kontroly a auditu sa prijme systematickejší prístup k boju proti podvodom týkajúcim sa rozpočtu EÚ, ktorý by sa mohol rozšíriť aj nad rámec súčasných služieb.

Komisia navrhuje aj posilnenie úlohy Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), a to zintenzívnením pomoci, ktorú už poskytuje útvarom Komisie, keď riešia prípady podvodov týkajúcich sa rozpočtu EÚ. Týmto návrhom sa Komisia takisto rozhodla rozšíriť oznámenie o sankciách uplatňovaných proti podvodníkom alebo príjemcom zneužitých fondov EÚ.

V regionálnej perspektíve je prvým dodatkom stratégie boja proti podvodom akčný plán týkajúci sa boja proti pašovaniu cigariet a alkoholu pozdĺž východnej hranice EÚ, ktorý bol predložený dnes. Navrhujú sa v ňom cielené opatrenia od posilnenia kapacít na obidvoch stranách hranice, zriadenia vycvičených mobilných jednotiek a nového vybavenia pozdĺž hranice (automatizovaných nástrojov uznávania, skenerov, prístrojov pre nočné videnie atď…) až po potrebu preskúmať spôsob uplatňovania colných sankcií v rámci EÚ a posilniť medzinárodnú spoluprácu, najmä s východnými susedmi EÚ. V dôsledku pašovania cigariet a alkoholu strácajú členské štáty každý rok viac ako 10 miliárd EUR v oblasti daňových a colných príjmov.

Očakáva sa, že opatrenia, ktoré sa dnes navrhli v rámci stratégie boja proti podvodom, nadobudnú účinnosť do roku 2014.

Stratégia boja proti podvodom je v súlade s komplexným prístupom riešenia podvodov a korupcie a dopĺňa také najnovšie iniciatívy Komisie, ako je reforma Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF (IP/11/321, MEMO/11/176), Oznámenie o ochrane finančných záujmov EÚ pomocou trestného práva a administratívnymi vyšetrovaniami (IP/11/644, MEMO/11/343) a Oznámenie o boji proti korupcii v EÚ (IP/11/678, MEMO/11/376). Posilňuje aj potrebu stanovenú pri príprave nového viacročného finančného rámca, ktorý sa predloží budúci týždeň a bude zahŕňať vhodné opatrenia proti podvodom v rozličných politikách EÚ.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/454

Oznámenie o stratégii boja proti podvodom

Akčný plán, ktorý dnes predložila Komisia, týkajúci sa boja proti pašovaniu cigariet a alkoholu pozdĺž východnej hranice EÚ

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktné osoby:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar