Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN KOMISSIO – LEHDISTÖTIEDOTE

Komissio lisää EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjuntaa

Bryssel 24.6.2011 – Pelkästään vuonna 2009 jäsenvaltiot ilmoittivat 280 miljoonan euron edestä epäillyistä petostapauksista, joihin liittyy EU:n varoja. Vaikka summa onkin alle 0,2 % EU:n kokonaistalousarviosta, komissio on päättänyt lisätä petosten torjuntaa. Sen vuoksi komissio hyväksyi tänään uuden petostentorjuntastrategian, jolla petosten torjuntaan tähtäävää toimintaa tarkistetaan ja nykyaikaistetaan. Strategiassa ehdotetaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että komissio hallinnoi tai valvoo EU:n varoja kaikilla tasoilla ja kaikilla toimialoilla parhailla mahdollisilla välineillä, jotta EU:n talousarvioon kohdistuvat petokset voidaan estää ja havaita. Uusi strategia kattaa petostentorjunnan kokonaisuudessaan petosten estämisestä ja varhaisesta havaitsemisesta tutkimuksiin, seuraamusten langettamiseen ja väärinkäytettyjen varojen takaisinperintään. Lisäksi se kohdistuu sekä EU:n talousarvion tuloihin että menoihin – myös silloin, kun talousarvion hallinnoinnista vastaavat osittain EU:n jäsenvaltiot. Tänään hyväksyttyyn strategiaan on liitetty EU:n toimintasuunnitelma savukkeiden ja alkoholin salakuljetuksen torjumiseksi EU:n itärajalla.

“EU:n veronmaksajat ovat velvoittaneet meidät hyödyntämään EU:n talousarviota mahdollisimman hyvin. Siksi meidän on annettava esimerkkiä ja varmistettava, että EU:n varat menevät oikeille saajille ja niille osoitettuihin tarkoituksiin. Petostentorjuntastrategia on tässä keskeinen tekijä, jonka avulla budjettitehokkuus parantuu ketjun kaikissa vaiheissa sen alkuvaiheista EU:n tuensaajiin asti. Ensimmäinen näyttö uudesta lähestymistavastamme on toimintasuunnitelma savukkeiden ja alkoholin salakuljetuksen torjumiseksi EU:n itärajalla. Jäsenvaltiot ja EU menettävät vuosittain miljardeja euroja vero- ja tullituloja savukkeiden laittoman kaupan vuoksi. Meidän onkin pyrittävä kaikin keinoin kitkemään tämä laiton ja kalliiksi käyvä toiminta”, totesi tulliasioista vastaava komissaari Algirdas Šemeta.

Tausta

Pääkohdat:

Komission tänään ehdottamat erityiset strategiat otetaan käyttöön komission hankevastaavien ja rahoitusta hoitavien virkamiesten sekä rakennerahastojen tai Euroopan kalatalousrahaston kaltaisten EU:n varojen tilintarkastuksista vastaavien työssä.

EU:n talousarvioon kohdistuviin petoksiin pyritään uusien tietoteknisten välineiden avulla puuttumaan systemaattisemmin komission tilintarkastus- ja tarkastusvalmiuksien parantamiseksi, ja tätä lähestymistapaa voidaan tulevaisuudessa laajentaa.

Komissio ehdottaa lisäksi petostentorjuntaviraston (OLAF) aseman vahvistamista lisäämällä sen komission yksiköille jo antamaa apua EU:n talousarvioon kohdistuvissa petostapauksissa. Ehdotuksen myötä komissio lisää myös petosten tekijöille ja EU:n varoja väärin käyttäville tuensaajille suunnattua tiedotusta seuraamuksista.

Petostentorjuntastrategiasta saadaan ensimmäisenä tuloksia alueellisesti, sillä tänään esitellään toimintasuunnitelma savukkeiden ja alkoholin salakuljetuksen torjumiseksi EU:n itärajalla. Suunnitelmaan sisältyy erilaisia toimia valmiuksien vahvistamisesta rajan molemmin puolin koulutettujen liikkuvien joukkojen ja uusien välineiden (automaattiset tunnistuslaitteet, läpivalaisu- ja pimeänäkölaitteet jne.) käyttöönottoon rajalla. Lisäksi siinä otetaan huomioon tarve selvittää, miten tulliseuraamuksia nykyään sovelletaan eri puolilla unionia, ja lisätä kansainvälistä yhteistyötä etenkin EU:n itänaapureiden kanssa. EU ja sen jäsenvaltiot menettävät savukkeiden ja alkoholin salakuljetuksen vuoksi vuosittain yli 10 miljardia euroa tulli- ja verotuloja.

Petostentorjuntastrategiaan kuuluvien toimenpiteiden on määrä tulla voimaan vuoteen 2014 mennessä.

Petostentorjuntastrategia sopii yhteen petoksiin ja korruptioon liittyvän laaja-alaisen lähestymistavan kanssa, ja sillä täydennetään seuraavia aloitteita, jotka komissio on käynnistänyt hiljattain: petostentorjuntaviraston uudistus (OLAF (IP/11/321, MEMO/11/176), tiedonanto EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta rikosoikeuden ja hallinnollisten tutkimusten avulla (IP/11/644 ja MEMO/11/343) sekä tiedonanto korruption torjunnasta EU:ssa (IP/11/678 ja MEMO/11/376). Ensi viikolla esiteltävää monivuotista rahoituskehystä laadittaessa todettiin, että asianmukaiset petostentorjuntatoimenpiteet on tarpeen sisällyttää EU:n politiikkoihin kaikilla aloilla, ja tämä otetaan myös huomioon uudessa strategiassa.

Lisätietoja:

MEMO/11/454

Tiedonanto petostentorjuntastrategiasta

Komission tänään esittelemä toimintasuunnitelma savukkeiden ja alkoholin salakuljetuksen torjumiseksi EU:n itärajalla.

Verotuksesta ja tulliliitosta sekä sisäisestä tarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Yhteystiedot:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar