Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon tugevdab võitlust ELi eelarvega seotud pettuste vastu

Brüssel, 24. juuni – Ainuüksi 2009. aastal teatasid liikmesriigid 280 miljoni euro väärtuses pettusekahtlustest, mis olid seotud ELi vahendite kasutamisega. Kuigi see moodustab vähem kui 0,2% ELi kogueelarvest, on komisjon kindlalt otsustanud tugevdada pettusevastast võitlust. Seoses sellega võttis komisjon täna vastu pettusevastase võitluse uue strateegia, millega ajakohastab oma pettusevastase võitluse tegevuse põhimõtteid. Selles strateegias esitatakse mitmed meetmed tagamaks, et komisjon haldab või teostab järelevalvet ELi vahendite üle kõigil tasanditel ja kõigis valdkondades parimate võimalike vahenditega, et vältida ja tuvastada pettus seoses ELi eelarve kasutamisega. Uus strateegia hõlmab kogu nn pettusevastast tsüklit, st alates pettuse ennetamisest ja varajasest kindlakstegemisest kuni uurimiseni, sanktsioonide määramiseni ning vääralt kasutatud vahendite sissenõudmiseni. See hõlmab ELi eelarve nii tulude kui ka kulude poolt, sealhulgas eelarvet, mida osaliselt haldavad ELi liikmesriigid. Tänasele strateegiale on lisatud ELi tegevuskava sigarettide ja alkoholi salakaubaveo vastu võitlemiseks ELi idapiiril.

Pettusevastase võitluse eest vastutav ELi volinik Algirdas Šemeta sõnas: „Meil on ELi maksumaksjate ees kohustus kasutada ELi eelarvet parimal võimalikul viisil. Me peame olema eeskujuks ja tagama ELi raha jõudmise õigete abisaajateni ning selle sihtotstarbelise kasutamise. Pettusevastase võitluse strateegia on äärmiselt oluline eelarvekasutuse tõhustamisel alates ahela päris algusest kuni ELi abisaajateni. Selle uue lähenemisviisi esimene väljund on sigarettide ja alkoholi salakaubaveo vastast võitlust ELi idapiiril käsitlev tegevuskava. Liikmesriikidel ja ELil jääb ebaseadusliku sigaretikaubanduse tõttu igal aastal saamata miljardeid eurosid maksu- ja tollitulu. Me peame võtma kõik võimalikud meetmed, et peatada see kulukas ebaseaduslik tegevus.”

Taustteave

Põhipunktid:

Konkreetsed strateegiad, mille komisjon täna esitab, kehtestatakse selleks, et hõlmata ELi fondide, nt struktuurifondide või Euroopa Kalandusfondi haldamise eest vastutavate komisjoni projektiametnike, finantspersonali ja audiitorite tööd.

ELi eelarvega seotud pettuste vastu võitlemisega hakatakse süstemaatilisemalt tegelema tänu uutele IT-vahenditele, mis on mõeldud komisjoni auditi- ja kontrollitegevuse parandamiseks. Tulevikus võidakse seda lähenemisviisi ka laiendada.

Komisjon teeb ettepaneku tugevdada ka Euroopa Pettusevastase Ameti (OLAF) rolli, suurendades abi, mida OLAF juba annab komisjoni talitustele, kui nad tuvastavad ELi eelarve suhtes toime pandud pettuseid. Komisjon otsustas selle ettepanekuga ka tugevdada teabevahetust seoses karistustega, mis määratakse pettuse eest või ELi rahalisi vahendeid väärkasutanud abisaajatele.

Piirkondlikul tasandil on pettusevastase võitluse strateegia esimene tulemus täna esitatud tegevuskava sigarettide ja alkoholi salakaubaveo vastu võitlemiseks ELi idapiiril. Tegevuskavas esitatakse sihtmeetmed alates suutlikkuse tugevdamisest mõlemal pool piiri ning väljaõpetatud patrullüksuste ja uue varustuse (automatiseeritud detektorid, skannerid, öönägemisseadmed jne) kasutuselevõtust piiril kuni vajaduseni läbi vaadata praegune tollisanktsioonide kohaldamise kord kogu ELis ning tugevdada rahvusvahelist koostööd, eelkõige ELi idanaabritega. Liikmesriikidel ja ELil jääb igal aastal sigarettide ja alkoholi salakaubaveo tõttu saamata rohkem kui kümme miljardit eurot tolli- ja maksutulu.

Täna esitatud meetmed, mis on osa pettusevastase võitluse strateegiast, jõustuvad eeldatavasti ajavahemikul alates praegusest hetkest kuni 2014. aastani.

Pettusevastase võitluse strateegia on osa pettusevastase võitluse ulatuslikust lähenemisviisist ning täiendab muid komisjoni hiljutisi algatusi, näiteks Euroopa Pettusevastase Ameti (OLAF) reformi (IP/11/321, MEMO/11/176), teatist Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kohta kriminaalõiguse ja haldusjuurdluste abil (IP/11/644 ja MEMO/11/343) ning teatist korruptsioonivastase võitluse kohta ELis (IP/11/678 ja MEMO/11/376). See toetab ka järgmisel nädalal esitatava uue mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel kindlaks tehtud vajadust näha ette ELi eri poliitikavaldkondi hõlmavad asjakohased pettusevastased meetmed.

Lisateave:

MEMO/11/454

Teatis pettusevastase võitluse strateegia kohta

Tegevuskava, mille komisjon täna esitas sigarettide ja alkoholi salakaubaveo vastu võitlemiseks ELi idapiiril.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktisikud:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar