Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου – Μόνο το 2009, τα κράτη μέλη ανέφεραν ύποπτες για απάτη υποθέσεις αξίας 280 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούσαν ενωσιακά κονδύλια. Αν και το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο από το 0,2% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να προχωρήσει ένα ακόμη βήμα όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σήμερα ενέκρινε τη νέα στρατηγική της για την καταπολέμηση της απάτης με στόχο την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών που ασκεί στον τομέα αυτό. Η εν λόγω στρατηγική προτείνει μια σειρά μέτρων που διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή θα διαχειρίζεται ή θα εποπτεύει τη χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, με τα καλύτερα δυνατά εργαλεία για την πρόληψη και τον εντοπισμό απατών εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτή η νέα στρατηγική θα καλύπτει το σύνολο του «κύκλου καταπολέμησης της απάτης», δηλαδή από την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης σε πρώιμο στάδιο μέχρι τις έρευνες, την επιβολή κυρώσεων και την ανάκτηση των ποσών που αποτέλεσαν αντικείμενο καταχρήσεων. Θα καλύπτει επίσης την πλευρά τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού του οποίου τη διαχείριση έχουν εν μέρει αναλάβει τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και αλκοόλ κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ συνοδεύει τη στρατηγική που εγκρίθηκε σήμερα.

Ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για την καταπολέμηση της απάτης, δήλωσε: «Έχουμε την υποχρέωση έναντι των φορολογουμένων της ΕΕ να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Προς τούτο, πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι τα χρήματα της ΕΕ φθάνουν στους ορθούς παραλήπτες και δαπανώνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Η στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης αποτελεί βασικό στοιχείο περαιτέρω βελτίωσης της αποδοτικότητας του προϋπολογισμού, από την αρχή της αλυσίδας μέχρι τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ. Το πρώτο αποτέλεσμα αυτής της νέας προσέγγισης είναι το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και αλκοόλ κατά μήκος της ανατολικών συνόρων της ΕΕ. Τα κράτη μέλη και η ΕΕ χάνουν κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά και τελωνειακά έσοδα λόγω του παράνομου εμπορίου τσιγάρων. Πρέπει να λάβουμε όλα τα δυνατά μέτρα για να παύσει αυτή η δαπανηρή παράνομη δραστηριότητα.»

Ιστορικό

Κυριότερα χαρακτηριστικά:

Οι συγκεκριμένες στρατηγικές που προτείνει σήμερα η Επιτροπή θα εφαρμοστούν για να καλύπτουν τις εργασίες των υπευθύνων για έργα υπαλλήλων της Επιτροπής, του προσωπικού δημοσιονομικών υπηρεσιών και των ελεγκτών που ασχολούνται με τα ταμεία της ΕΕ, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Θα υιοθετηθεί μια πιο συστηματική προσέγγιση στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, χάρη στα νέα εργαλεία πληροφορικής, με σκοπό τη βελτίωση των ελεγκτικών ικανοτήτων της Επιτροπής, προσέγγιση η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί και πέραν των σημερινών υπηρεσιών.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), διευρύνοντας τη συνδρομή που παρέχει ήδη στις υπηρεσίες της Επιτροπής όταν αντιμετωπίζουν υποθέσεις απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Με την πρόταση αυτή, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να εντείνει την επικοινωνία σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται σε δράστες απάτης ή σε δικαιούχους κονδυλίων της ΕΕ που αποτέλεσαν αντικείμενο καταχρήσεων.

Σε μια περιφερειακή προοπτική, το πρώτο απτό αποτέλεσμα της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης είναι το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και αλκοόλ κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα. Προτείνει στοχευμένες δράσεις που αρχίζουν από την ενίσχυση των ικανοτήτων και από τις δύο πλευρές των συνόρων, τη σύσταση εκπαιδευμένων κινητών μονάδων και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού κατά μήκος των συνόρων (αυτόματα εργαλεία αναγνώρισης, σαρωτές, συσκευές νυκτερινής όρασης κ.λπ.), και φθάνουν μέχρι την ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο επιβάλλονται σήμερα οι τελωνειακές κυρώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας, ιδίως με τους ανατολικούς γείτονες της ΕΕ. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη και η ΕΕ χάνουν περισσότερα από 10 δισ. ευρώ σε τελωνειακά και φορολογικά έσοδα λόγω του λαθρεμπορίου τσιγάρων και αλκοόλ.

Τα μέτρα που προτάθηκαν σήμερα στο πλαίσιο της στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης αναμένεται να αρχίσουν να ισχύουν στο διάστημα μέχρι το 2014.

Η στρατηγική καταπολέμησης της απάτης εντάσσεται σε μια γενικότερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της απάτης και της δωροδοκίας και συμπληρώνει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή, όπως η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (IP/11/321, MEMO/11/176), η ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με μέσα του ποινικού δικαίου και με διοικητικές έρευνες (IP/11/644, MEMO/11/343) και η ανακοίνωση σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ (IP/11/678, MEMO/11/376). Συντελεί επίσης στην κάλυψη της ανάγκης, η οποία εντοπίστηκε κατά την κατάρτιση του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, να ενταχθούν τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης της απάτης στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/11/454

Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

Σχέδιο δράσης, το οποίο παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και αλκοόλ κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ.

Ιστοσελίδα του Επιτρόπου κ. Algirdas Šemeta, αρμόδιου για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Πληροφορίες:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar