Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen intensiverer kampen mod svig med EU-midler

Bruxelles, den 24. juni – I 2009 alene indberettede medlemsstaterne sager, hvor der var mistanke om svig med EU-midler til en værdi af i alt 280 mio. EUR. Skønt dette tal repræsenterer mindre end 0,2 % af EU's samlede budget, er Kommissionen fast besluttet på at gå et skridt videre i kampen mod svig. Kommissionen har således i dag vedtaget en ny strategi til bekæmpelse svig med henblik på at ajourføre og modernisere sine politikker på dette område. Strategien omfatter en række tiltag, der skal sikre, at Kommissionen på alle niveauer og inden for alle dele af økonomien kan forvalte og kontrollere EU-midler med de bedst tænkelige redskaber for at forhindre og afsløre svig med EU-midler. Den nye strategi kommer til at dække alle dele af kampen mod svig, dvs. alt fra forebyggelse og afsløring af svig på et tidligt tidspunkt til undersøgelser, sanktionering og geninddrivelse af misbrugte midler. Den kommer også til at dække såvel indtægts- som udgiftssiden af EU-budgettet, inklusive de midler, der delvis forvaltes af medlemsstaterne. Strategien ledsages af EU's handlingsplan til bekæmpelse af cigaret- og alkoholsmugling langs EU's grænse mod øst.

Algirdas Šemeta, der er EU-kommissær med ansvar for bekæmpelse af svig, udtalte: "Vi har en forpligtelse over for skatteyderne i EU til at få mest muligt ud af EU-budgettet. Vi må foregå med et godt eksempel ved at sikre, at EU's penge når ud til de rette modtagere og bruges til de formål, de er beregnet til. Strategien til bekæmpelse af svig er vigtig for forbedringen af budgeteffektiviteten, lige fra begyndelsen af kæden til modtagerne af EU-midler. Et af de første resultater af denne nye tilgang er handlingsplanen til bekæmpelse af cigaret- og alkoholsmugling langs EU's grænse mod øst. Medlemsstaterne og EU går glip af milliarder af euro i skatte- og toldindtægter hvert år på grund af den ulovlige handel med cigaretter. Vi må gøre alt for at sætte en stopper for denne ulovlige virksomhed, der koster os så dyrt."

Baggrund

Hovedpunkter:

De specifikke strategier, som Kommissionen fremlægger i dag, vil blive udformet på en sådan måde, at de dækker det arbejde, der udføres af Kommissionens projektledere, finansfolk og revisorer med ansvar for forvaltningen af EU-midler, f.eks. strukturfondene eller Den Europæiske Fiskerifond.

Der vil blive skabt en mere systematisk tilgang til bekæmpelsen af svig med EU-midler takket være nye it-redskaber til forbedring af revisions- og kontrolkapaciteten, som også vil kunne anvendes på andre områder end de nuværende.

Kommissionen foreslår også, at OLAF's rolle forstærkes ved at udvide den bistand, det allerede yder Kommissionens øvrige tjenestegrene, når de støder på tilfælde af svig med EU-midler. Med dette forslag har Kommissionen også besluttet at give mere information om de bøder, der pålægges svindlere eller modtagere af misbrugte EU-midler.

Ud fra et regionalt perspektiv er det første resultat af strategien til bekæmpelse af svig den handlingsplan til bekæmpelse af cigaret- og alkoholsmugling langs EU's grænse mod øst, der fremlægges i dag. Heri foreslås der forskellige foranstaltninger lige fra udvidelse af kontrolkapaciteten på begge sider af grænsen og oprettelse af mobile enheder med nyt udstyr langs grænsen (udstyr til automatisk detektering af smuglervarer, scannere, optisk udstyr til brug i mørke osv.) til en nygennemgang af den måde, hvorpå toldsanktioner håndhæves i EU, og en udvidelse af det internationale samarbejde, især med EU's østlige naboer. Hvert år går medlemsstaterne og EU glip af over 10 mia. EUR i told- og skatteindtægter på grund af cigaret- og alkoholsmugling.

De foranstaltninger, der foreslås i dag som led i strategien til bekæmpelse af svig, forventes gennemført mellem nu og 2014.

Strategien til bekæmpelse af svig er led i en samlet indsats for at tackle svig og korruption og udgør et supplement til Kommissionens seneste initiativer på området, f.eks. reformen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (IP/11/321, MEMO/11/176), meddelelsen om beskyttelse af EU's finansielle interesser gennem en styrkelse af den strafferetslige lovgivning og administrative undersøgelser (IP/11/644, MEMO/11/343) og meddelelsen om bekæmpelse af korruption i EU (IP/11/678, MEMO/11/376). I forbindelse med udarbejdelsen af de nye flerårige finansielle rammer, der præsenteres næste uge, blev der påpeget et behov for at inkludere passende foranstaltninger til bekæmpelse af svig i alle de forskellige EU-politikker, og strategien er også en reaktion på netop dette behov.

Flere oplysninger

MEMO/11/454

Meddelelse om strategien til bekæmpelse af svig

Den handlingsplan til bekæmpelse af cigaret- og alkoholsmugling langs EU's grænse mod øst, som Kommissionen har præsenteret i dag.

Hjemmeside for Algirdas Šemeta, EU-kommissær for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontakt:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar