Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията засилва борбата срещу измамите с еврофондове

Брюксел, 24 юни. Над 280 милиона евро е размерът на предполагаемите измами с европейски средства през 2009 г., сочат доклади на държавите-членки. Въпреки че тази сума представлява по-малко от 0,2 % от общия бюджет на ЕС, Комисията е решена да предприеме още по-строги стъпки в борбата с измамите. Във връзка с това и с цел да актуализира и модернизира политиката за борба с измамите, тя прие днес своята нова стратегия в тази област. Стратегията предлага набор от мерки, гарантиращи, че Комисията ще управлява или наблюдава европейските фондове на всички нива и във всички сектори, като използва най-добрите възможни инструменти за предотвратяване и разкриване на измамите с бюджета на ЕС. Тази нова стратегия ще обхване целия цикъл на борбата с измамите — от тяхното предотвратяване и разкриване на ранен етап от разследването до съответните наказвания и възстановяването на неправомерно използваните средства. Тя ще обхване както приходната, така и разходната част на бюджета на ЕС, включително бюджета, частично управляван от държавите-членки. Днешната стратегия е придружена от план за действие на равнище на ЕС, насочен към борба с контрабандата на цигари и алкохол през източната граница на Съюза.

Европейският комисар, отговарящ за борбата с измамите, Алдиргас Шемета заяви: „Наше задължение към европейския данъкоплатец е да използваме бюджета на ЕС по най-добрия начин. Ето защо трябва да предприемем действия, гарантиращи, че европейските пари стигат до правилните получатели и се харчат за целите, за които са били предвидени. Стратегията за борба с измамите е основен елемент от по-нататъшното подобряване на бюджетната ефикасност — от началото на веригата до получателите на европейски средства. Първият резултат от този нов подход е планът за действие за борба с контрабандата на цигари и алкохол през източната граница на ЕС. Всяка година държавите-членки и ЕС като цяло губят милиарди евро от нереализирани акцизни и митнически приходи поради нелегалната търговия с цигари. Трябва да вземем всички възможни мерки, за да спрем тази скъпоструваща незаконна дейност.“

Контекст

Основни характеристики:

След въвеждането си предложените днес от Комисията конкретни стратегии ще обхванат работата на ръководителите на проекти, финансовите служители и одиторите, отговарящи за еврофондовете, като структурните фондове или Европейския фонд за рибарство.

Благодарение на новите информационни технологии ще се приеме по-систематичен подход при борбата с измамите с бюджета на ЕС, с което ще се подобри капацитетът на Комисията за одит и контрол. Възможно е този подход да бъде разширен, за да обхване и други служби.

Комисията предлага също да се повиши ролята на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и да се засили оказваното от нея съдействие в случаите, в които службите на Комисията се сблъскват с измами с еврофондове. С това предложение Комисията реши също да подобри обмена на информация относно наказанията за измамници или получатели на неправомерно използвани европейски средства.

От регионална гледна точка първият резултат от стратегията за борба с измамите е представеният днес план за действие за борба с контрабандата на цигари и алкохол през източната граница на ЕС. В него се предлагат целенасочени действия — от укрепване на капацитета от двете страни на границата, създаване на обучени мобилни групи и доставяне на ново оборудване по цялата граница (инструменти за автоматично разпознаване, скенери, уреди за нощно виждане и др.) до преразглеждане на начина, по който понастоящем се налагат митническите наказания в ЕС, и засилване на международното сътрудничество, по-специално с източните съседи на Съюза. Всяка година контрабандата на цигари и алкохол причинява на държавите-членки и ЕС загуби от над 10 милиарда евро от нереализирани акцизни и митнически приходи.

Мерките, предложени днес като част от стратегията за борба с измамите, се очаква да влязат в сила до 2014 г.

Стратегията за борба с измамите е част от комплексния подход за справяне с измамите и корупцията и допълва някои неотдавнашни инициативи на Комисията, сред които са предложението за реформа на OLAF (IP/11/321, MEMO/11/176), Съобщението относно защитата на финансовите интереси на ЕС чрез наказателното право и чрез административни разследвания (IP/11/644 и MEMO/11/343) и Съобщението относно борбата с корупцията в ЕС (IP/11/678 и MEMO/11/376). Тя укрепва необходимостта от въвеждане на подходящи мерки срещу измамите във всички политики на ЕС, формулирана при подготовката на новата многогодишна финансова рамка, която ще бъде представена следващата седмица.

За повече информация:

MEMO/11/454

Съобщение относно стратегията за борба с измамите

План за действие, представен днес от Комисията, за борба с контрабандата на цигари и алкохол през източната граница на ЕС.

Интернет страница на европейския комисар, отговарящ за данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, Алдиргас Шемета:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

За контакт:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar