Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska rådet: Kommissionen fördjupar samarbetet om migration och asyl

Bryssel den 24 juni 2011. Europeiska kommissionen välkomnar Europeiska rådets slutsatser om asyl och migration.

Jag är mycket nöjd med den uppmärksamhet Europeiska rådet ägnat asyl, migration, den fria rörligheten och gränsfrågorna. Dessa frågor påverkar Europas framtid och kräver politisk styrning för att vi ska kunna vidareutveckla en bra gemensam politik, säger Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Jag vill betona att det finns ett klart politiskt engagemang för att fördjupa de pågående förhandlingarna om förslagen till asyllagstiftning och inrätta ett gemensamt europeiskt asylsystem till år 2012. Europa behöver ett gemensamt asylsystem som både är effektivt och erbjuder ett gott skydd åt dem som flyr våld och förföljelse. Tack vare det tydliga budskapet från Europeiska rådet känner jag förtroende för att vi kommer att nå vårt mål inom utsatt tid, fortsätter hon.

Det är mycket viktigt att de europeiska ledarna gett fullt erkännande åt den fria rörligheten för personer, som ju inte bara är en av EU:s grundläggande principer utan också en grundläggande rättighet i Schengenområdet. Effektiva gränskontroller behövs också för att Schengen ska kunna fortsätta fungera som ett område utan inre gränser. Kommissionen kommer att verka för ett sådant effektivt och pålitligt övervaknings- och utvärderingssystem som Europeiska rådet efterlyser. Den kommer också att arbeta för att införa en skyddsmekanism som kan användas i extrema undantagsfall som annars skulle kunna få hela Schengenssamarbetet att kollapsa, säger hon.

– Jag välkomnar också Europeiska rådets åtagande att inleda dialoger om migration med de södra Medelhavsländerna om alla aspekter på migration, rörlighet och säkerhet. Kommissionen är fast besluten att använda konstruktiva dialoger för att stödja dessa länders övergång till demokrati och verka för en migration och rörlighet som gynnar alla parter, avslutar hon.

Diskussionerna mellan EU:s stats- och regeringschefer utgick från kommissionens senaste förslag om asyl och migrationspolitiken. Som en uppföljning av Europeiska rådets slutsatser kommer kommissionen nu att inrikta arbetet på följande:

1. Slutföra det gemensamma asylsystemet till 2012

Europeiska rådets budskap är tydligt och man efterlyser till 2012 ett gemensamt europeiskt asylsystem som ska vara effektivt, rättvist och erbjuda ett gott skydd.

  • Kommissionen kommer att fortsätta stödja rådets och Europaparlamentets ansträngningar för att snabbt nå en överenskommelse om hela paketet med förslag till asyllagstiftning. De ändrade förslagen till direktiv om asylförfaranden och mottagningsvillkor som nyligen antagits av kommissionen (IP/11/665 och MEMO/11/365) bör underlätta förhandlingarna mellan de båda lagstiftande instanserna och göra det möjligt att gå vidare med de andra lagförslagen om det gemensamma asylsystemet.

2. Hantera de yttre gränserna bättre och garantera den fria rörligheten

Det är viktigt att garantera en god säkerhet vid de yttre gränserna samtidigt som man underlättar gränsövergången för laglig inresa eller invandring till EU.

  • Kommissionen kommer att verka för att bevara Schengenområdet som ett område utan inre gränskontroller. Dels behövs en bättre övervakning av hur Schengenregelverket tillämpas i praktiken, dels överväger kommissionen en skyddsmekanism för Schengen som ska kunna användas i kritiska lägen när någon medlemsstat inte klarar av gränshanteringen eller när ett visst gränsområde utsätts för högt tryck. Möjligheten att tillfälligt återinföra gränskontroller kan inarbetas i utvärderingsmekanismen för Schengen, som en sista utväg och på vissa strikt fastställda villkor. Kommissionen är redo att lägga fram ett förslag i början av hösten.

  • Mot slutet av året (december) kommer kommissionen att lägga fram lagförslag om ett europeiskt gränsövervakningssystem som ska göra det lättare för grannländer i EU att utbyta operativ information om incidenter vid de yttre gränserna. Systemet bör kunna tas i drift till 2013.

  • Kommissionen kommer också att vidareutveckla ett integrerat system för gränsförvaltning som utnyttjar de möjligheter den nya tekniken erbjuder. Till hösten planeras dels ett meddelande om ett europeiskt in- och utresesystem som ska ge gränskontrollanter och utlänningsmyndigheter information om tredjelandsmedborgares gränspassager, dels ett program för registrerade resenärer som ska underlätta tredjelandsmedborgares inresa till EU med hjälp av automatiska gränskontroller. Meddelandena ska följas upp av lagförslag under våren 2012.

3. Främja samarbetet med länderna utanför EU

Den senaste tidens händelser i södra Medelhavsområdet kräver en gemensam hållning och Europeiska unionen bör stå beredd att lämna bistånd, etablera samarbete och erbjuda framtidsutsikter.

  • Kommissionen är beredd att inleda dialoger om migration, rörlighet och säkerhet med Tunisien, Marocko och Egypten. De kan i sin tur bana vägen för partnerskap för rörlighet som kan reglera migrations- och rörlighetsfrågorna på ett sätt som gynnar alla parter. Hela regionens socioekonomiska utveckling kan gynnas av fler kontakter mellan folken och bättre möjligheter för studerande, forskare och affärsmän att resa mellan EU och de deltagande länderna i södra Medelhavet. I framtiden kan fler länder i regionen komma att delta, även Libyen när vissa villkor uppfyllts (IP/11/629 och MEMO/11/330).

  • I november 2011 kommer kommissionen att presentera sin utvärdering och förslag till vidareutveckling av den övergripande strategin för migration. Syftet är att nå en övergripande europeisk hantering av migrationsfrågorna i förbindelserna med länder utanför EU och att sammanföra politikområdena utveckling, sociala frågor och sysselsättning, yttre förbindelser och inrikes frågor. På så sätt kan vi också förbättra dialogen och det operativa samarbetet med våra partner, såväl på längre sikt som i kriser och nödsituationer.

Bakgrund

Den 4 maj 2011 antog kommissionen ett meddelande om migration som handlar om den övergripande migrationspolitiken, analyserar händelserna i de södra Medelhavsländerna och ser över migrations- och asylfrågorna på längre sikt (IP/11/532 och MEMO/11/273).

Mer information

Cecilia Malmströms hemsida, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Hemsida för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar