Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska rada: Komisia zdokonaľuje a zintenzívňuje činnosti na migračnej a azylovej politike

Brusel, 24. júna 2011 – Európska komisia privítala závery, ku ktorým dnes dospela Európska rada v záležitostiach azylovej a migračnej politiky.

„ Pozornosť, akú Európska rada venovala migrácii, voľnému pohybu osôb a otázkam hraníc, ma veľmi potešila. Tieto témy formujú budúcnosť Európy a na to, aby sme ďalej rozvíjali pevnú spoločnú politiku, jednoznačne potrebujeme politické vedenie.

Predovšetkým by som rada zdôraznila jasný politický záväzok zintenzívniť prebiehajúce rokovania o  legislatívnych návrhoch v oblasti azylu, aby sa spoločný európsky azylový systém mohol začať uplatňovať do roku 2012. Európa potrebuje spoločný azylový systém, ktorý bude efektívny, a zároveň poskytne účinnú ochranu ľuďom unikajúcim pred prenasledovaním a násilím. Vďaka jasnému posolstvu Európskej rady som presvedčená, že náš cieľ dokážeme dosiahnuť v stanovenej lehote.

J mimoriadne dôležité, že európski lídri v plnej miere uznali voľný pohyb osôb ako uholný princíp Európskej únie a základné právo, ktoré zahŕňa potrebu chrániť Schengen, územie bez vnútorných hraníc. Účinné kontroly na hraniciach sú kľúčovou podmienkou zabezpečenia celistvosti Schengenu v nasledujúcich rokoch. Komisia bude reagovať na výzvu Európskej rady, aby sa zaviedol účinný a spoľahlivý systém monitorovania a hodnotenia a ochranný mechanizmus. Takýto mechanizmus by sa mohol využívať iba za mimoriadnych okolností v situáciách, kedy by bolo ohrozené celkové fungovanie schengenskej spolupráce.

Napokon vítam záväzok Európskej rady k začatiu dialógov o migrácii s krajinami južného Stredozemia, ktoré sa zamerajú na všetky aspekty migrácie, mobility a bezpečnosti. Komisia je pripravená zapojiť sa do takýchto konštruktívnych dialógov s cieľom podporiť príslušné krajiny v úsilí o transformáciu smerom k demokracii a povzbudiť migráciu a mobilitu spôsobom, ktorý je prospešný pre obe strany,“ povedala komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Vďaka nedávnym iniciatívam Komisie v oblasti azylovej a migračnej politiky sa podarilo pripraviť pôdu pre diskusie medzi hlavami štátov a vlád EÚ. V nadväznosti na závery Európskej rady sa teraz Komisia zameria na tieto otázky:

1 - Dokončenie spoločného európskeho azylového systému do roku 2012

Európska rada vyslala jasný signál, ktorým vyzýva na vytvorenie účinného, spravodlivého a ochranného spoločného európskeho azylového systému (CEAS) do roku 2012.

  • Komisia bude pokračovať v podpore úsilia Rady a Európskeho parlamentu o rýchle dosiahnutie dohody o azylovom balíku ako celku. Upravené návrhy smerníc o konaní o azyle a podmienkach prijímania, ktoré Komisia nedávno schválila (IP/11/665 a MEMO/11/365), by mali zjednodušiť rokovania medzi týmito dvoma legislatívnymi orgánmi a umožniť napredovanie pri všetkých ostatných nástrojoch systému CEAS.

2 – Posilnenie správy vonkajších hraníc – poskytnutie záruk voľného pohybu osôb

Je dôležité zachovať vysokú úroveň bezpečnosti na našich vonkajších hraniciach, a zároveň pre ľudí, ktorí cestujú a migrujú do EÚ legálne, prechod cez hranice zjednodušiť.

  • Komisia bude chrániť výdobytky Schengenu ako územia bez kontrol na vnútorných hraniciach. Okrem zavedenia dôslednejšieho systému monitorovania a hodnotenia s cieľom overiť riadne uplatňovanie schengenských pravidiel začala Komisia uvažovať o systéme ochrany Schengenu, ktorý by sa mal využívať v kritických situáciách, keď si členský štát nesplní povinnosti na hraniciach alebo keď sa určitý úsek hraníc dostane pod silný tlak. Do schengenského systému hodnotenia by sa ako opatrenie v krajnom prípade mohla zaviesť možnosť dočasného znovuzavedenia hraničných kontrol, ktoré by podliehalo prísnym podmienkam. Komisia je pripravená predložiť svoj návrh začiatkom jesene.

  • Koncom roka (v decembri) Komisia predloží legislatívne návrhy o európskom systéme hraničného dozoru (EUROSUR) s cieľom zabezpečiť, aby medzi susednými členskými štátmi dochádzalo v reálnom čase k výmene operatívnych informácií o každom incidente na vonkajších hraniciach. Systém by mal byť sprevádzkovaný do roku 2013.

  • Komisia bude ďalej pracovať na integrovanom systéme riadenia hraníc, ktorý v plnej miere využíva nové technológie. V oznámení plánovanom na jeseň tohto roku sa bude hovoriť o zavedení európskeho systému vstup/výstup, ktorý zabezpečí, že údaje o prechode hraníc štátnymi občanmi tretích krajín budú k dispozícii hraničnej kontrole a imigračným orgánom, ako aj o programe registrovaných cestujúcich, ktorý štátnym príslušníkom tretích krajín umožní využívať zautomatizovanú hraničnú kontrolu, čím sa ich prístup do EÚ zjednoduší. Legislatívne návrhy budú predložené na jar 2012.

3 – Podpora spolupráce s tretími krajinami

Z posledného vývoja v stredozemskej oblasti vyplýva potreba jednotného prístupu k tejto problematike a EÚ by mala byť pripravená pomôcť, spolupracovať a ponúknuť perspektívu.

  • Komisia je pripravená zapojiť sa do dialógov o migrácii, mobilite a bezpečnosti s Tuniskom, Marokom a Egyptom. Tieto dialógy budú viesť k uzavretiu partnerstiev o mobilite, v ktorých sa zoskupia všetky opatrenia potrebné na riadenie migrácie a mobility obojstranne prospešným spôsobom. Podpora individuálnych kontaktov, lepšie príležitosti pre študentov, výskumníkov a podnikateľov na cestovanie medzi EÚ a jej partnermi na druhej strane Stredozemného mora môžu dôležitým spôsobom prispieť k sociálno-ekonomickému rozvoju celého regiónu. V budúcnosti by sa mohli do dialógov zapojiť aj ďalšie krajiny tohto regiónu vrátane Líbye, ak splnia stanovené podmienky (IP/11/629 a MEMO/11/330).

  • V novembri 2011 Komisia predloží hodnotenie globálneho prístupu k migrácii a jeho budúci vývoj. Cieľom je ďalej rozvíjať komplexný európsky prístup k riešeniu otázok migrácie vo vzťahu k tretím krajinám, a pritom spájať rôzne oblasti politík rozvoja, sociálnych vecí a zamestnanosti, vonkajších vzťahov a vnútorných záležitostí. To nám umožní zlepšiť dialóg a operatívnu spoluprácu s našimi partnermi, a to jednak v dlhodobej perspektíve, ako aj v rýchlej reakcii na krízové a núdzové situácie.

Kontext

Komisia 4. mája 2011 prijala oznámenie o migrácii, ktoré podrobne pojednáva o súčastiach širokospektrálnej politiky migrácie, o riešeniach súčasnej krízy v južnom Stredozemí a o otázkach migrácie a azylu v dlhodobom horizonte (IP/11/532 a MEMO/11/273).

Ďalšie informácie

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakty :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar