Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Rada Europejska: Komisja będzie kontynuować i intensyfikować prace nad polityką migracyjną i azylową

Bruksela, 24 czerwca 2011 r. – Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła dzisiejsze konkluzje Rady Europejskiej w obszarze azylu i migracji.

Bardzo cieszy mnie uwaga, jaką Rada Europejska przywiązuje do kwestii azylu, migracji, swobodnego przepływu osób oraz granic. Zagadnienia te będą kształtować przyszłość Europy i aby kontynuować realizację silnej wspólnej polityki, zdecydowanie potrzebujemy w tym obszarze politycznego bodźca.

Przede wszystkim chciałabym podkreślić niewątpliwe zaangażowanie polityczne na rzecz przyspieszenia toczących się negocjacji w sprawie wniosków ustawodawczych dotyczących azylu, tak aby wspólny europejski system azylowy mógł wejść w życie w 2012 r. Europa potrzebuje wspólnego systemu azylowego, który będzie skuteczny, a jednocześnie będzie właściwie chronił osoby szukające schronienia przed prześladowaniami i przemocą. Dzięki wyraźnemu przesłaniu od Rady Europejskiej jestem pewna, że uda nam się osiągnąć nasz cel w przewidzianym terminie.

Fakt uznania w pełni przez przywódców europejskich swobodnego przepływu osób za podstawową zasadę Unii Europejskiej oraz za fundamentalne prawo jest niezwykle ważny, ponieważ stanowi wyraz konieczności ochrony obszaru bez granic wewnętrznych, jakim jest obszar Schengen. Skuteczne kontrole graniczne są niezbędnym warunkiem zapewnienia integralności Schengen w nadchodzących latach. Komisja podejmie działania w odpowiedzi na wezwanie Rady do zapewnienia skutecznego i niezawodnego systemu monitorowania i oceny oraz mechanizmu ochronnego. Taki mechanizm można by stosować w niezwykle wyjątkowych przypadkach, kiedy zagrożone byłoby działanie całego systemu współpracy Schengen.

Z zadowoleniem przyjmuję również zobowiązanie Rady Europejskiej do rozpoczęcia dialogu w sprawie migracji z krajami położonymi w południowym rejonie Morza Śródziemnego na temat wszystkich aspektów migracji, mobilności i bezpieczeństwa. Komisja zamierza uczestniczyć w tego rodzaju konstruktywnych rozmowach w celu wsparcia tych krajów na ich drodze do demokracji oraz propagowania migracji i mobilności z korzyścią dla obu stron” – powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

Niedawne inicjatywy Komisji w obszarze polityki azylowej i migracyjnej przygotowały pole do dyskusji między szefami państw i rządów UE. W następstwie konkluzji Rady Europejskiej Komisja skoncentruje się teraz na poniższych kwestiach.

1. Zapewnienie wprowadzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego do 2012 r.

Rada Europejska wysłała jasny sygnał, wzywając do wprowadzenia do 2012 r. skutecznego, sprawiedliwego i zabezpieczającego wspólnego europejskiego systemu azylowego.

  • Komisja będzie nadal wspierać wysiłki Rady i Parlamentu Europejskiego na rzecz szybkiego porozumienia w sprawie całego pakietu azylowego. Przyjęte niedawno przez Komisję dwa zmienione wnioski dotyczące dyrektyw w sprawie procedur azylowych i warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl (IP/11/665 i MEMO/11/365) powinny ułatwić negocjacje między dwoma współustawodawcami i umożliwić postęp w zakresie wszystkich pozostałych instrumentów wspólnego systemu azylowego.

2. Lepsze zarządzanie granicami zewnętrznymi gwarantujące swobodny przepływ osób

Konieczne jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na naszych granicach zewnętrznych przy jednoczesnym ułatwieniu przekraczania granic osobom podróżującym lub legalnie migrującym do UE.

  • Komisja będzie chronić osiągnięcie, jakim jest obszar Schengen bez kontroli na granicach wewnętrznych. Oprócz wprowadzenia silniejszego systemu monitorowania i oceny mającego na celu weryfikację prawidłowego stosowania zasad Schengen, Komisja rozważa wprowadzenie mechanizmu ochronnego Schengen, który byłby stosowany w sytuacjach krytycznych, kiedy państwo członkowskie przestanie spełniać swoje obowiązki na granicach, lub w przypadku trudnej sytuacji na konkretnym odcinku granicy. Mechanizm oceny Schengen mógłby obejmować możliwość tymczasowego przywrócenia kontroli granicznych. Byłby to środek, do którego uciekano by się tylko w ostateczności i na ściśle określonych warunkach. Komisja jest gotowa przedstawić swój wniosek wczesną jesienią.

  • Pod koniec roku (w grudniu) Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze dotyczące europejskiego systemu nadzoru granic (EUROSUR), którego zadaniem będzie zapewnienie wymiany informacji w czasie rzeczywistym między sąsiadującymi państwami członkowskimi o każdym incydencie na granicy zewnętrznej. System powinien być operacyjny przed rokiem 2013.

  • Komisja zajmie się również dalszym rozwojem systemu zarządzania granicami zewnętrznymi z pełnym wykorzystaniem nowych technologii. W komunikacie planowanym na jesień tego roku uwzględnione zostanie wprowadzenie europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu, dzięki któremu dane o przekroczeniu granicy przez obywatela państwa trzeciego będą dostępne organom kontroli granicznej i służbom imigracyjnym, oraz programu rejestrowania podróżnych, który umożliwi obywatelom państw trzecich korzystanie z zautomatyzowanego systemu kontroli granicznej, ułatwiając im w ten sposób dostęp do UE. Na wiosnę 2012 r. planowane są wnioski ustawodawcze w tym obszarze.

3. Propagowanie współpracy z państwami trzecimi

Ostatnie wydarzenia na południu basenu Morza Śródziemnego wywołały potrzebę wypracowania spójnego podejścia. UE powinna być gotowa przyjść z pomocą, zaoferować współpracę i perspektywy na przyszłość.

  • Komisja jest gotowa podjąć dialog z Tunezją, Marokiem i Egiptem na temat migracji, mobilności i bezpieczeństwa. Taki dialog będzie wprowadzeniem do zawarcia partnerstw na rzecz mobilności, obejmujących wszystkie środki konieczne do zarządzania migracją i mobilnością z obopólną korzyścią. Wspieranie kontaktów międzyludzkich, oferowanie lepszych możliwości podróżowania między UE i jej partnerami po drugiej stronie Morza Śródziemnego dla studentów, naukowców i biznesmenów może być ważnym elementem poprawy rozwoju społeczno-ekonomicznego całego regionu. W przyszłości możliwe będzie włączenie kolejnych krajów, również Libii, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki (IP/11/629 i MEMO/11/330).

  • W listopadzie 2011 r. Komisja przedstawi ocenę i przyszłość globalnego podejścia do kwestii migracji. Celem jest dalszy rozwój ogólnego europejskiego podejścia do kwestii migracji w stosunkach z państwami trzecimi poprzez połączenie różnych obszarów polityki, takich jak rozwój, kwestie społeczne, zatrudnienie, stosunki zewnętrzne i sprawy wewnętrzne. Umożliwi to nam poprawę jakości dialogu i współpracy z naszymi partnerami, zarówno długoterminowo, jak i w przypadku konieczności szybkiej reakcji na sytuacje kryzysowe i nagłe.

Przebieg procedury

Dnia 4 maja 2011 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie migracji, szczegółowo określający elementy szeroko zakrojonej polityki migracyjnej, uwzględniający obecny kryzys w południowym regionie Morza Śródziemnego oraz ujmujący kwestie migracji i azylu w dłuższej perspektywie (IP/11/532 i MEMO/11/273).

Więcej informacji

Strona internetowa Cecilii Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar