Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Raad: Commissie zal intensief blijven werken aan migratie‑ en asielbeleid

Brussel, 24 juni 2011 – De Europese Commissie is blij met de conclusies van de Europese Raad over asiel en migratie.

"Ik ben verheugd dat de Europese Raad zoveel aandacht schenkt aan asiel, migratie, vrij verkeer van personen en grenskwesties. Deze onderwerpen zijn immers bepalend voor de toekomst van Europa en voor de verdere ontwikkeling van een stevig gemeenschappelijk beleid is een duidelijke politieke visie nodig.

Wat vooral van belang is, is de duidelijke politieke wil om vaart te zetten achter de lopende onderhandelingen over de wetgevingsvoorstellen op het gebied van asiel, zodat er in 2012 een gemeenschappelijk Europees asielstelsel is. Europa heeft een asielstelsel nodig dat efficiënt werkt maar tegelijkertijd bescherming biedt aan mensen die op de vlucht zijn voor vervolging en geweld. Met dit duidelijke signaal van de Europese Raad ben ik ervan overtuigd dat wij ons doel binnen de gestelde termijn kunnen verwezenlijken.

Ook de volmondige erkenning door de Europese leiders dat het vrije verkeer van personen een basisbeginsel van de Europese Unie en een grondrecht is, is van het allergrootste belang, omdat dit inhoudt dat Schengen een ruimte zonder binnengrenzen moet blijven. Doeltreffende grenscontroles zijn een essentiële vereiste om de integriteit van Schengen de komen jaren te waarborgen. De Commissie zal gehoor geven aan de wens van de Europese Raad om een effectief en betrouwbaar toezichts‑ en evaluatiesysteem op te zetten en een uitzonderingsmechanisme te ontwikkelen. Een dergelijk mechanisme zou kunnen worden gebruikt in zeer uitzonderlijke omstandigheden, in situaties waarin de Schengensamenwerking als geheel in het geding is.

Ten slotte verheugt het mij dat de Europese Raad voornemens is een migratiedialoog aan te gaan met de landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied, een dialoog waarin alle aspecten van migratie, mobiliteit en veiligheid aan bod zullen komen. De Commissie is vastbesloten door middel van een constructieve dialoog deze landen te helpen bij de overgang naar democratie en migratie en mobiliteit te bevorderen op een manier die voor alle partijen gunstig is", aldus commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström.

De recente initiatieven van de Commissie op het gebied van het asiel‑ en migratiebeleid vormden de basis voor de besprekingen tussen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU. Op basis van de conclusies van de Europese Raad zal de Commissie zich nu op de volgende punten richten:

1 – Voltooiing van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in 2012

De Europese Raad heeft een duidelijk signaal gegeven dat er in 2012 een effectief, eerlijk en bescherming biedend gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) moet zijn.

  • De Commissie zal de inspanningen van de Raad en het Europees Parlement blijven steunen om snel tot een akkoord over het gehele asielpakket te komen. De onderhandelingen tussen de beide wetgevers zullen soepeler verlopen nu de gewijzigde voorstellen betreffende de richtlijn asielprocedures en de richtlijn opvangvoorwaarden onlangs zijn goedgekeurd door de Commissie (IP/11/665 en MEMO/11/365), en ook ten aanzien van alle andere instrumenten van het CEAS moet vooruitgang kunnen worden geboekt.

2‑ Strenger beheer van de buitengrenzen – waarborging van het vrij verkeer van personen

We moeten onze buitengrenzen goed blijven beveiligen terwijl we het tegelijkertijd voor mensen die legaal naar de EU reizen of emigreren, eenvoudiger maken om de grens over te steken.

  • De Commissie zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Schengen een ruimte zonder controles aan de binnengrenzen blijft. Niet alleen wordt het evaluatiesysteem waarmee wordt gecontroleerd of de Schengenregels correct worden toegepast, strenger, ook buigt de Commissie zich over een Schengen-uitzonderingsmechanisme voor kritieke situaties wanneer een lidstaat zijn verplichtingen aan de grens niet nakomt of wanneer een bepaald deel van de grenzen onder grote druk komt te staan. In het Schengenevaluatiemechanisme zou de mogelijkheid kunnen worden ingevoerd om de grenscontroles tijdelijk weer in te stellen, onder strikte voorwaarden en slechts in uiterste instantie. De Commissie kan hierover in het begin van het najaar een voorstel indienen.

  • Tegen het einde van het jaar (december) komt de Commissie met wetgevingsvoorstellen voor een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur), waarmee de lidstaten in real-time operationele informatie over incidenten aan de buitengrenzen kunnen uitwisselen. Het systeem zou in 2013 operationeel moeten zijn.

  • Ook zal de Commissie verder werken aan een geïntegreerd grensbeheersysteem dat ten volle gebruikmaakt van nieuwe technologie. Dit jaar zal de Commissie in het najaar een mededeling presenteren over de invoering van een Europees inreis/uitreissysteem dat gegevens over in‑ en uitreizende onderdanen van derde landen oplevert voor grenscontroles en immigratieautoriteiten. Ook de invoering van een programma voor geregistreerde reizigers dat onderdanen van derde landen de mogelijkheid biedt gebruik te maken van automatische grenscontroles voor een vlottere toegang tot de EU wordt in die mededeling behandeld. De mededeling zal in het voorjaar van 2012 worden gevolgd door wetgevingsvoorstellen.

3 ‑  Samenwerking met derde landen

De recente ontwikkelingen aan de overkant van de Middellandse Zee vragen om een consequente aanpak, en de EU moet klaar staan om te helpen, samen te werken en perspectief te bieden.

  • De Commissie is bereid met Tunesië, Marokko en Egypte een dialoog over migratie, mobiliteit en veiligheid aan te gaan. Deze dialoog moet uitmonden in mobiliteitspartnerschappen waarin alle maatregelen worden ondergebracht die nodig zijn om migratie en mobiliteit zo te beheren dat alle partijen er voordeel bij hebben. Meer contacten tussen mensen en betere mogelijkheden voor studenten, onderzoekers en ondernemers om tussen de EU en haar partners aan de andere kant van de Middellandse Zee heen en weer te reizen, kunnen een belangrijke stimulans zijn voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de gehele regio. In de toekomst kan misschien ook met andere landen uit de regio een dergelijke dialoog worden opgezet, bijvoorbeeld met Libië, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan (IP/11/629 en MEMO/11/330).

  • In november 2011 presenteert de Commissie de evaluatie en de toekomstige ontwikkeling van de totaalaanpak van migratie. Doel is de verdere ontwikkeling van een brede Europese aanpak van de migratieproblematiek in de betrekkingen met derde landen, met een inbreng vanuit verschillende beleidsterreinen, zoals ontwikkelingssamenwerking, sociale zaken en werkgelegenheid, externe betrekkingen en binnenlandse zaken. Op die manier kunnen we de dialoog en de operationele samenwerking met onze partners opvoeren, zowel vanuit een langetermijnperspectief als bij snelle reacties op crises en noodsituaties.

Achtergrond

Op 4 mei 2011 heeft de Commissie een mededeling over migratie goedgekeurd waarin de bestanddelen van een breed migratiebeleid, de huidige crisis in het zuidelijke Middellandse Zeegebied en de migratie‑ en asielproblematiek op langere termijn worden belicht (IP/11/532 en MEMO/11/273).

Voor nadere informatie:

Homepage van Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contactpersonen :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar