Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropadome: Komisija turpinās intensīvi strādāt pie migrācijas un patvēruma politikas jautājumiem

Briselē, 2011. gada 24. jūnijā – Eiropas Komisija atzinīgi vērtē šodien Eiropadomes pieņemtos secinājumus patvēruma un migrācijas jomā.

"Esmu ļoti gandarīta par uzmanību, ko Eiropadome ir pievērsusi patvēruma, migrācijas, personu brīvas pārvietošanās un robežu jautājumiem. Šie jautājumi ir īpaši svarīgi Eiropas nākotnes veidošanai, un ir ļoti nepieciešama politiskā vadība, lai arī turpmāk attīstītu spēcīgu kopējo politiku.

Vispirms es vēlētos īpaši izcelt politisko apņemšanos pastiprināti pievērsties notiekošajām sarunām par tiesību aktu projektiem patvēruma jomā, lai līdz 2012. gadam varētu ieviest kopējo Eiropas Patvēruma sistēmu. Eiropai ir nepieciešama kopēja patvēruma sistēma, kas ir ne tikai efektīva, bet sniedz arī optimālu aizsardzību tiem, kas bēg no vajāšanas un vardarbības Pateicoties Eiropadomes skaidri izteiktajam atbalstam, esmu pārliecināta, ka mēs varēsim sasniegt šo mērķi paredzētajā termiņā.

Eiropas līderu paustā pārliecība, ka brīva personu pārvietošanās ir Eiropas Savienības pamatprincips un viena no pamattiesībām, ir īpaši svarīga, jo tādējādi tiek atzīta nepieciešamība aizsargāt Šengenas zonu – telpu bez iekšējām robežām. Efektīva robežkontrole ir ļoti svarīgs priekšnoteikums, lai aizsargātu Šengenas zonas integritāti turpmākajos gados. Komisija sekos Eiropadomes aicinājumam izveidot efektīvu un uzticamu uzraudzības un novērtējuma sistēmu un aizsardzības mehānismu. Šādu mehānismu varētu izmantot ārkārtas apstākļos, proti, situācijās, kad ir apdraudēta visa Šengenas sadarbība kopumā.

Visbeidzot esmu gandarīta arī par Eiropadomes apņemšanos sākt dialogu par migrācijas jautājumiem ar Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm, ietverot visus migrācijas, mobilitātes un drošības aspektus. Komisija ir stingri apņēmusies iesaistīties šādos konstruktīvos dialogos, lai atbalstītu šīs valstis to ceļā uz demokrātiju un veicinātu abpusēji izdevīgu migrāciju un mobilitāti," teica ES komisāre iekšlietu jomā Sesīlija Malmstrēma.

Nesenās Komisijas iniciatīvas patvēruma un migrācijas politikas jomā sagatavoja auglīgu augsni diskusijai starp ES valstu un valdību vadītājiem. Ņemot vērā Eiropadomes secinājumus, Komisija tagad īpaši pievērsīsies šādiem jautājumiem.

1. Nodrošināt, ka kopējās Eiropas Patvēruma sistēmas izveide tiek pabeigta līdz 2012. gadam

Eiropadome ir nepārprotami aicinājusi izveidot efektīvu, taisnīgu un aizsardzību nodrošinošu kopējo Eiropas Patvēruma sistēmu (KEPS) līdz 2012. gadam.

  • Komisija turpinās atbalstīt Padomes un Eiropas Parlamenta centienus pēc iespējas ātrāk panākt vienošanos par visu patvēruma dokumentu paketi kopumā. Komisijas nesen pieņēma grozītus priekšlikumus direktīvām par patvēruma procedūrām un uzņemšanas nosacījumiem (IP/11/665 un MEMO/11/365), kam būtu jāsekmē vienošanās panākšanu abu likumdošanas iestāžu starpā un jāveicina progress attiecībā uz visiem pārējiem KEPS tiesību aktiem.

2. Ārējo robežu pārvaldības stiprināšana, nodrošinot personu brīvu pārvietošanos

Ir nepieciešams saglabāt augstu drošības līmeni pie mūsu ārējām robežām, vienlaikus padarot robežu šķērsošanu vienkāršāku tiem, kas legāli ceļo vai migrē uz ES.

  • Komisija aizsargās Šengenas zonas sasniegumu - telpu bez iekšējām robežām. Papildus stingrākas uzraudzības un novērtējuma sistēmas izveidei, lai pārbaudītu, cik pareizi tiek piemēroti Šengenas noteikumi, Komisija ir sākusi apsvērt jautājumu par Šengenas aizsardzības mehānismu, ko varētu izmantot kritiskās situācijās, kad kāda dalībvalsts nepilda savus pienākumus saistībā ar robežām vai kāds robežu segments kļūst īpaši smagi noslogots. Iespēja uz laiku atjaunot robežkontroli varētu būt iekļauta Šengenas novērtējuma mehānismā, kā galējais līdzeklis, ievērojot stingrus nosacījumus. Komisija ir gatava iesniegt priekšlikumu, sākoties rudenim.

  • Gada beigās (decembrī) Komisija iesniegs tiesību aktu priekšlikumus par Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR), kuras mērķis būs nodrošināt, ka kaimiņos esošas dalībvalstis reāllaikā var apmainīties ar informāciju par jebkuru incidentu pie ārējām robežām. Līdz 2013. gadam sistēmai vajadzētu būt gatavai ekspluatācijai.

  • Komisija turpinās izstrādāt integrētu robežu pārvaldības sistēmu, kas pilnībā ļaus izmantot jaunākās tehnoloģijas. Paziņojumā, ko paredzēts iesniegt šā gada rudenī, būs apskatīta Eiropas ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izveide, kas nodrošinās, ka robežkontroles un imigrācijas iestādēm būs pieejami dati par trešo valstu pilsoņiem, kas šķērso robežu, un reģistrētā ceļotāja programmas izveide, kas ļaus trešo valstu pilsoņiem izmantot automatizēto robežkontroli, tādējādi atvieglojot ieceļošanu ES. Paziņojumam sekos tiesību aktu priekšlikumi 2012. gada pavasarī.

3. Sadarbības ar trešām valstīm veicināšana

Jaunākie notikumi Vidusjūras reģionā liecina, ka ir nepieciešama saskaņota pieeja, un ES ir jābūt gatavai palīdzēt, sadarboties un piedāvāt perspektīvas.

  • Komisija ir gatava iesaistīties dialogā par migrāciju, mobilitāti un drošību ar Tunisiju, Maroku un Ēģipti. Šāds dialogs pavērs ceļu Mobilitātes partnerības noslēgšanai, kas aptver visus pasākumus, kas nepieciešami migrācijas un mobilitātes pārvaldībai abpusēji izdevīgā veidā. Veicinot cilvēku savstarpējos kontaktus, uzlabojot studentu, pētnieku un darījumu cilvēku iespējas ceļot starp ES un partnervalsti Vidusjūras otrā krastā, var ievērojami uzlabot visa reģiona sociālekonomisko attīstību. Nākotnē varētu apsvērt arī citas šā reģiona valstis, tostarp arī Lībiju, kad pietiekamā mēra būs izpildīti nepieciešamie nosacījumi (IP/11/629 un MEMO/11/330).

  • Komisija 2011. gada novembrī iesniegs vispārējas pieejas migrācijai novērtējumu un turpmākās attīstības perspektīvas. Mērķis ir turpināt izstrādāt saskaņotu Eiropas pieeju migrācijas jautājumiem attiecībās ar trešām valstīm, saskaņojot dažādas politikas jomas, kā attīstība, sociālās lietas, ārlietas un iekšlietas. Tas ļaus veicināt dialogu un operatīvo sadarbību ar mūsu partneriem gan ilgtermiņā, gan īstermiņā, kad nepieciešams ātri reaģēt krīzes un ārkārtas situācijās.

Pamatinformācija

Komisija 2011. gada 4. maijā pieņēma Paziņojumu par migrāciju, kurā apskatītas plaša mēroga migrācijas politikas sastāvdaļas, iztirzāta krīze Vidusjūras dienvidu reģionā un apskatīti migrācijas un patvēruma jautājumi ilgtermiņā (IP/11/532 un MEMO/11/273).

Sīkāka informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar