Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Vadovų Taryba: Komisija toliau rūpinsis migracijos bei prieglobsčio politikos reikalais ir vis aktyviau dirbs šioje srityje

Briuselis, 2011 m. birželio 24 d. Europos Komisija teigiamai vertina šiandien Europos Vadovų Tarybos priimtas išvadas dėl migracijos ir prieglobsčio.

„Labai džiaugiuosi Europos Vadovų Tarybos parodytu dėmesiu prieglobsčio, migracijos, laisvo asmenų judėjimo ir sienų reikalams. Šie klausimai turės didelį poveikį Europos ateičiai, todėl akivaizdu, kad toliau kuriant tvirtą bendrą politiką reikalingos politinės gairės.

Visų pirma norėčiau pabrėžti, kad laikomasi aiškaus politinio įsipareigojimo aktyviau vesti dabartines derybas dėl prieglobsčio srities teisės aktų pasiūlymų, siekiant bendrą Europos prieglobsčio sistemą sukurti iki 2012 m. Europai reikia veiksmingos bendros prieglobsčio sistemos, kuria nuo persekiojimo ir smurto bėgantiems asmenims būtų užtikrinama veiksminga apsauga. Europos Vadovų Taryba aiškiai išreiškė savo nuomonę, todėl tikiu, kad šį tikslą galime pasiekti per nustatytą laikotarpį.

Labai svarbu, kad Europos vadovai patvirtino, jog laisvas asmenų judėjimas yra pagrindinis Europos Sąjungos principas ir pagrindinė teisė, nes taip pripažinta būtinybė saugoti Šengeno erdvę be vidaus sienų. Veiksminga sienų kontrolė – būtina sąlyga Šengeno erdvės vientisumui apsaugoti ateityje. Komisija imsis veiksmų, atsižvelgdama į Europos Vadovų Tarybos raginimą sukurti veiksmingą ir patikimą stebėjimo bei vertinimo sistemą ir apsaugos mechanizmą. Toks mechanizmas galėtų būti naudojamas tik išskirtiniais atvejais, jeigu kiltų grėsmė visos Šengeno sistemos veikimui.

Palankiai vertinu Europos Vadovų Tarybos įsipareigojimą pradėti dialogus dėl migracijos su Viduržemio jūros regiono pietinėmis šalimis. Per šiuos dialogus bus svarstomi visi migracijos, judumo ir saugumo klausimai. Komisija pasiryžusi dalyvauti konstruktyviuose tokio pobūdžio dialoguose, siekdama remti šias šalis joms pereinant prie demokratinės santvarkos ir skatinti abiem pusėms naudingą migraciją bei judumą“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Naujosios Komisijos iniciatyvos prieglobsčio ir migracijos politikos klausimais tapo ES valstybių ir vyriausybių vadovų diskusijų pagrindu. Atsižvelgdama į Europos Vadovų Tarybos išvadas, Komisija dabar daugiausia rūpinsis:

1. Užtikrinti, kad bendra Europos prieglobsčio sistema būtų baigta kurti iki 2012 m.

Europos Vadovų Taryba aiškiai nurodė, kad veiksminga, teisinga ir apsaugą užtikrinanti bendra Europos prieglobsčio sistema (BEPS) turi būti sukurta iki 2012 m.

  • Komisija toliau rems Tarybos ir Europos Parlamento pastangas kuo greičiau susitarti dėl viso prieglobsčio teisės aktų rinkinio. Komisijai neseniai priėmus pakeistus pasiūlymus dėl Prieglobsčio procedūrų ir Priėmimo sąlygų direktyvų (IP/11/665 ir MEMO/11/365), turėtų būti paprasčiau vesti šių dviejų teisėkūros institucijų derybas ir siekti pažangos, susijusios su visais likusiais BEPS teisės aktais.

2. Sustiprinti išorės sienų valdymą, siekiant užtikrinti laisvą asmenų judėjimą

Svarbu prie išorės sienų išlaikyti aukštą apsaugos lygį ir kartu supaprastinti sienų kirtimą asmenims, teisėtai atvykstantiems ar migruojantiems į ES.

  • Komisija sieks apsaugoti Šengeno – erdvės be vidaus sienų kontrolės – laimėjimus. Nustatyta griežtesnė stebėjimo vertinimo sistema, pagal kurią patikrinama, ar teisingai taikomos Šengeno taisyklės. Komisija taip pat pradėjo svarstyti klausimus dėl Šengeno apsaugos mechanizmo, naudotino susidarius kritinei padėčiai, kai valstybė narė nesugeba vykdyti savo įsipareigojimų prie sienų arba kai tam tikram sienos ruožui tenka didelis krūvis. Šengeno vertinimo mechanizme galėtų būti numatyta galimybė laikinai atnaujinti sienų kontrolę, bet tik kaip kraštutinę priemonę ir tik laikantis griežtų reikalavimų. Komisija pasirengusi pasiūlymą pateikti rudens pradžioje.

  • Metų pabaigoje (gruodžio mėn.) Komisija pateiks teisės aktų pasiūlymus dėl Europos sienų stebėjimo sistemos (EUROSUR), siekdama užtikrinti, kad kaimyninės valstybės narės galėtų tikruoju laiku keistis operatyvine informacija apie bet kokį incidentą prie išorės sienų. Sistema turėtų pradėti veikti iki 2013 m.

  • Be to, Komisija toliau plėtos naujosiomis technologijomis visapusiškai pagrįstą integruotą sienų valdymo sistemą. Europos atvykimo ir išvykimo sistemos, kuria užtikrinama, kad pasienio kontrolės ir imigracijos tarnybos gautų duomenis apie sienas kertančius trečiųjų šalių piliečius, ir registruotų keliautojų programos, pagal kurią trečiųjų šalių piliečiams sudaroma galimybė naudotis automatizuota pasienio kontrole ir taip lengviau atvykti į ES, sukūrimas bus aptartas komunikate, kurį numatyta paskelbti šių metų rudenį. 2012 m. pavasarį bus pateikti susiję teisės aktų pasiūlymai.

3. Skatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis

Atsižvelgiant į paskutiniuosius įvykius Viduržemio jūros regione, reikia laikytis nuoseklaus požiūrio, o ES turėtų būti pasirengusi padėti, bendradarbiauti ir teikti pasiūlymus.

  • Komisija pasirengusi pradėti dialogus dėl migracijos, judumo ir saugumo su Tunisu, Maroku ir Egiptu. Per tokius dialogus bus pasirengta sudaryti judumo partnerystę, kuri apima visas reikalingas ir abiem pusėms naudingas migracijos bei judumo valdymo priemones. Skatinant žmonių tarpusavio ryšius, studentams, mokslininkams ir verslininkams suteikiant daugiau galimybių keliauti iš ES į kitoje Viduržemio jūros pakrantėje esančias šalis partneres ir iš šių šalių į ES, galima labai prisidėti prie viso regiono socialinio ir ekonominio vystymosi. Ateityje, įvykdžius nustatytas sąlygas, į šį procesą galėtų būti įtraukta daugiau šalių, taip pat ir Libiją (IP/11/629 ir MEMO/11/330).

  • 2011 m. lapkričio mėn. Komisija pateiks Visuotinio požiūrio į migraciją vertinimą ir supažindins su būsima jo plėtra. Siekiama toliau plėtoti nuoseklų Europos požiūrį, taikytiną sprendžiant migracijos klausimus, atsižvelgiant į santykius su trečiosiomis šalimis ir suartinant skirtingas politikos sritis: plėtrą, socialinius reikalus, užimtumą, išorės santykius ir vidaus reikalus. Tai padės stiprinti dialogą ir operatyvinį bendradarbiavimą su mūsų partneriais, tiek ilguoju laikotarpiu, tiek reaguojant į krizes ir ekstremaliąją padėtį.

Pagrindiniai faktai

2011 m. gegužės 4 d. Komisija priėmė Komunikatą dėl migracijos, kuriame išdėstyti plataus masto migracijos politikos elementai, svarstomos šiuo metu Viduržemio jūros regiono pietinėse šalyse kilusios krizės problemos ir nagrinėjami migracijos bei prieglobsčio klausimai ilguoju laikotarpiu (IP/11/532 ir MEMO/11/273).

Daugiau informacijos

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Asmenys ryšiams :

Michele Cercone , tel. (+32 2) 298 09 63

Tove Ernst, tel. (+32 2) 298 67 64


Side Bar