Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det Europæiske Råd: Kommissionen vil fremme og intensivere arbejdet på migrations- og asylpolitikken

Bruxelles, den 24. juni 2011 - Europa-Kommissionen ser med tilfredshed på de konklusioner, der i dag blev vedtaget af Det Europæiske Råd om asyl- og migrationsspørgsmål.

"Jeg er yderst tilfreds med den vægt, Det Europæiske Råd har lagt på asyl, migration, fri bevægelighed for personer og grænsespørgsmål. Det er nemlig emner, der vil forme Europas fremtid, og der er et klart behov for politisk styring, så der kan videreudvikles en stærk fælles politik.

For det første vil jeg gerne understrege, at der er givet et klart politisk tilsagn om at intensivere de aktuelle forhandlinger om forslag til lovgivning om asyl, så der kan indføres et fælles EU-asylsystem senest i 2012. EU har behov for et fælles asylsystem, der er effektivt, men som samtidig giver reel beskyttelse af dem, der flygter fra forfølgelse og vold. Takket være den klare besked fra Det Europæiske Råd har jeg tiltro til, at vi kan nå vores mål inden den frist, der er sat.

Det er yderst vigtigt, at de europæiske ledere fuldt ud anerkender, at den frie bevægelighed for personer er et centralt princip i Den Europæiske Union og en grundlæggende rettighed, for deri ligger en anerkendelse af, at det er nødvendigt at beskytte Schengenområdet uden indre grænser. Hvis det skal sikres, at Schengen kan bevares i sin helhed i de kommende år, er det en afgørende forudsætning, at der er en effektiv grænsekontrol. Kommissionen vil efterkomme Det Europæiske Råds opfordring til, at der tilvejebringes et effektivt og pålideligt tilsyns- og evalueringssystem og en sikkerhedsmekanisme. En sådan mekaniske kunne bringes i anvendelse under helt ekstraordinære omstændigheder i situationer, hvor der kunne være en risiko for Schengen-samarbejdets samlede funktion.

Endelig bifalder jeg Det Europæiske Råds tilsagn om at ville indlede dialoger om migration med de sydlige Middelhavslande, der skal dreje sig om alle aspekter af migration, mobilitet og sikkerhed. Kommissionen er fast besluttet på at gå ind i konstruktive dialoger af denne art som led i sine bestræbelser på at støtte de pågældende lande i deres overgang til demokrati og at fremme migration og mobilitet på en måde, der er til gensidig gavn", udtaler Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender.

De seneste initiativer fra Kommissionen vedrørende asyl- og migrationspolitik har beredt vejen for drøftelser mellem EU's stats- og regeringschefer. Som opfølgning på Det Europæiske Råds konklusioner vil Kommissionen nu fokusere på:

1 - Sikring af, at det fælles EU-asylsystem fuldføres senest i 2012.

Det Europæiske Råd har sendt et klart signal om, at der skal være et effektivt, retfærdigt og beskyttende fælles europæisk asylsystem senest i 2012.

  • Kommissionen vil fortsat støtte Rådets og Europa-Parlamentets indsats for hurtigt at nå til enighed om en samlet asylpakke. De ændrede forslag til direktivet om asylprocedurer og direktivet om modtagelsesforhold, der for nylig blev vedtaget af Kommissionen (IP/11/665 og MEMO/11/365), bør lette forhandlingerne mellem de to lovgivende institutioner og give mulighed for at gøre fremskridt med alle de udestående retsakter i det fælles EU-asylsystem.

2 - Styrkelse af forvaltningen af de ydre grænser - sikring af den frie bevægelighed for personer

Det er nødvendigt at bevare det høje sikkerhedsniveau ved vores ydre grænser, men samtidig skal det gøres enklere for dem, der lovligt rejser eller migrerer til EU, at passere grænsen.

  • Kommissionen vil beskytte det, det er opnået ved at have Schengenområdet uden kontrol af de indre grænser. Ud over indførelse af et kraftigere tilsyns- og evalueringssystem til at kontrollere, at Schengenreglerne anvendes rigtigt, er Kommissionen begyndt at gøre sig overvejelser om en Schengensikkerhedsmekanisme, der kan anvendes i kritiske situationer, når en medlemsstat undlader at opfylde sine forpligtelser ved grænserne, eller når en bestemt strækning af grænsen kommer under voldsomt pres. Muligheden for midlertidigt at genindføre grænsekontrol kunne indgå i mekanismen for Schengenevaluering som en foranstaltning, der kan anvendes som den sidste udvej, når visse strenge betingelser er opfyldt. Kommissionen er klar til at fremlægge sine forslag i det tidlige efterår.

  • Hen imod årets slutning (i december) vil Kommissionen fremlægge lovgivningsforslag vedrørende et EU-grænseovervågningssystem (EUROSUR) med henblik på at sikre, at nabostater kan udveksle operationelle oplysninger om enhver hændelse ved den ydre grænse, mens den sker. Systemet bør være driftsklart senest i 2013.

  • Kommissionen vil også udvikle et integreret grænseforvaltningssystem, der fuldt ud udnytter den ny teknologi. I en meddelelse, som er planlagt til dette efterår, vil det blive overvejet at indføre et indrejse/udrejsesystem for EU, der sikrer, at grænsekontrol- og immigrationsmyndighederne har adgang til data om tredjelandsstatsborgeres grænsepassage, og et system for registrerede rejsende, der giver tredjelandsstatsborgere mulighed for at benytte en automatiseret grænsekontrol, der gør det lettere for dem at indrejse i EU. På grundlag heraf vil der blive fremsat lovgivningsforslag i foråret 2012.

3 - Fremme af samarbejde med tredjelande

Den seneste udvikling på den anden side af Middelhavet kræver en sammenhængende tilgang, og EU bør være parat til at hjælpe, samarbejde og fremlægge perspektiver.

  • Kommissionen er parat til at indlede dialoger med Tunesien, Marokko og Egypten om migration, mobilitet og sikkerhed. Dialoger af denne art vil bane vejen for indgåelse af mobilitetspartnerskaber, der samler alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at styre migration og mobilitet på en måde, der er til gensidig fordel. Fremme af kontakt mellem folkene, hvor studerende, forskere og erhvervsfolk får bedre muligheder for at rejse mellem EU og partnerlandene på den anden side af Middelhavet, kan yde et væsentligt bidrag til den socioøkonomiske udvikling af hele området. I fremtiden kunne det overvejes at inddrage flere lande i området, herunder Libyen, når de nødvendige betingelser for det er opfyldt (IP/11/629 og MEMO/11/330).

  • I november 2011 vil Kommissionen fremlægge en evaluering af den samlede migrationsstrategi og dens fremtidige forløb. Hensigten er yderligere at udvikle en samlet EU-strategi for, hvordan migrationsspørgsmål tages op i forholdet til tredjelande, så indsatsområderne udvikling, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelse, eksterne forbindelser og indre anliggender forenes. Så vil vi kunne få en bedre dialog og et bedre operationelt samarbejde med vore partnerlande, både ud fra et langsigtet perspektiv og i forbindelse med en hurtig reaktion på krise- og nødsituationer.

Baggrund:

Den 4. maj 2011 vedtog Kommissionen en meddelelse om migration, der nærmere redegør for de enkelte dele af en vidtspændende politik for migration, tager stilling til den nuværende krise i det sydlige Middelhavsområde og ser på migrations- og asylspørgsmål, også på længere sigt (IP/11/532 og MEMO/11/273).

Yderligere oplysninger

Websted for Cecilia Malmström, EU's kommissær for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar