Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská Komise – Tisková Zpráva

Evropská rada: Komise bude dále a intenzivněji pracovat na migrační a azylové politice

Brusel, 24. června 2011 - Evropská komise přivítala usnesení o azylu a migraci, které dnes schválila Evropská rada.

Velmi mne těší, že Evropská rada věnovala tématům azylu, migrace, hranic a volného pohybu osob tolik pozornosti. S těmito otázkami je totiž spojena budoucnost Evropy a další vývoj silné společné politiky si jednoznačně vyžaduje politické nasměrování.

Za prvé bych chtěla vyzdvihnout jednoznačnou politickou snahu o zintenzivnění probíhajících jednání ohledně legislativních návrhů týkajících se azylu za účelem vytvoření společného evropského azylového systému do roku 2012. Evropa potřebuje společný azylový systém, který bude efektivní, ale který bude zároveň poskytovat účinnou ochranu těm, kteří prchají před pronásledováním a násilím. Vzhledem k jasnému signálu , který Evropská rada vyslala, jsem si jista, že budeme moci svého cíle v dané lhůtě dosáhnout.

Fakt, že evropští lídři plně uznali volný pohyb osob za základní právo a hlavní zásadu Evropské unie, má velký význam. Uznává se tím potřeba chránit Schengen jako prostor bez vnitřních hranic. Efektivní kontrola na hranicích je zásadním předpokladem k tomu, aby integrita schengenského prostoru zůstala i v budoucích letech zachována. Komise vyhoví požadavku Evropské rady, aby se zřídil účinný a spolehlivý monitorovací a vyhodnocovací systém, jakož i systém ochrany. Takového systému by se mohlo využívat za velmi výjimečných okolností, kdy by mohlo být ohroženo celkové fungování schengenské spolupráce. .

Těší mě také skutečnost, , že Evropská rada je nakloněna zahájení dialogu na téma migrace se zeměmi jižního Středomoří, který se bude zabývat všemi aspekty migrace, mobility a bezpečnosti. Komise je rozhodnuta takovýto konstruktivní dialog navázat , aby tyto země podpořila při jejich přechodu k demokracii a podpořila migraci a mobilitu takovým způsobem, který bude ku prospěchu oběma stranám“ uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci EU.

Nejnovější iniciativy Komise v oblasti azylové a migrační politiky již připravily půdu pro jednání mezi hlavami států a předsedy vlád EU. V návaznosti na závěry Evropské rady se teď Evropská komise zaměří na:

1 – Dokončení společného evropského azylového systému do roku 2012

Evropská rada vyslala jasný signál, že je nutné do roku 2012 vytvořit účinný, spravedlivý a ochranný společný evropský azylový systém.

  • Komise bude nadále podporovat úsilí Rady a Evropského parlamentu o rychlé dosažení dohody o azylovém balíčku jako celku. Pozměněné návrhy směrnic o azylovém řízení a podmínkách přijímání, které Komise nedávno přijala (IP/11/665 a MEMO/11/365), by měly usnadnit jednání mezi oběma spolupracujícími zákonodárci a měly by umožnit pokrok, pokud jde o všechny zbývající nástroje společného evropského azylového systému.

2 – Posílení správy vnějších hranic – garance volného pohybu osob

Je třeba udržet vysoký stupeň ochrany našich vnějších hranic, a zároveň ulehčit přechod hranic osobám, které do EU legálně cestují, nebo se stěhují.

  • Komise se zasadí o ochranu Schengenu jako prostoru bez vnitřních hraničních kontrol. Kromě zřízení posíleného monitorovacího a vyhodnocovacího systému, který by sloužil k přezkoumání správného uplatňování schengenských pravidel začala Komise uvažovat o mechanismu v rámci Schengenu, kterého by se používalo v kritických situacích, když by některý členský stát neplnil své povinnosti na hranicích, nebo když by určitý úsek hranice byl vystaven velkému tlaku. Schengenský vyhodnocovací systém by mohl obsahovat možnost, že by se přechodně znovu zaváděly hraniční kontroly, ale pouze jako poslední možný prostředek a za splnění přísných podmínek. Komise je připravena představit svůj návrh začátkem podzimu.

  • Koncem roku (v prosinci) předloží chce Komise legislativní návrhy evropského systému kontroly hranic, aby se ujistila, že operační informace o jakýchkoliv událostech na vnější hranici se budou moci vyměňovat mezi sousedícími státy v reálném čase. Tento systém by měl být uveden do provozu do roku 2013.

  • Komise kromě toho vyvine integrovaný systém správy hranic, který bude plně využívat nových technologií. Zavedením evropského systému vjezdu a výjezdu, který zajistí, že údaje o přechodu hranice příslušníky třetích států budou k dispozici hraničním kontrolám a imigračním úřadům a zavedením registračního programu pro cestující, který příslušníkům třetích států dovolí využívat automatizovaných hraničních kontrol a tím jim vjezd do EU usnadní, se bude zabývat sdělení, které má vyjít na podzim tohoto roku. Legislativní návrhy pak budou následovat na jaře 2012.

3 – Podpora spolupráce se třetími zeměmi

Nejnovější vývoj v oblasti Středozemního moře si žádá soudržného přístupu a EU by měla být připravena podat pomocnou ruku, spolupracovat a nabídnout perspektivy.

  • Komise je připravena se angažovat v dialogu s Tunisem, Marokem a Egyptem na téma migrace, mobilita a bezpečnost. Takové dialogy připraví cestu partnerstvím o mobilitě, která v sobě spojí všechna opatření potřebná ke zvládnutí migrace a mobility způsobem, který bude ku prospěchu oběma stranám. Podpora mezilidských kontaktů a poskytnutí lepší možnosti cestování mezi EU a jejími partnery na druhé straně Středozemního moře pro studenty, vědce a obchodníky mohou významně přispět k socioekonomickému rozvoji celého regionu. V budoucnu se mohou přidat i další země, včetně Libye, až budou splněny příslušné podmínky (IP/11/629 a MEMO/11/330).

  • V listopadu 2011 Komise představí vyhodnocení a další vývoj celkového přístupu k migrační otázce. Cílem je vyvinout komplexní evropský koncept jak se postavit k migrační otázce za přizvání třetích zemí a vzájemně mezi sebou pospojovat různé politické oblasti jako rozvoj, sociální věci a zaměstnanost, zahraniční věci a vnitro. Toto nám umožní zlepšit dialog a operativní spolupráci s našimi partnery jak z dlouhodobého hlediska tak i v případě rychlého jednání v krizových a nouzových situacích.

Souvislosti

4. května 2011 Komise přijala prohlášení k tématu migrace, v kterém osvětluje složky dalekosáhlé migrační politiky a v kterém se zabývá aktuální krizovou situací v jižním Středomoří a z dlouhodobého hlediska také migrační a azylovou politikou (IP/11/532 a MEMO/11/273).

Další informace

Internetové stránky Cecilie Malmströmové, komisařky pro vnitřní věci

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar